Bakalářské závěrečné zkoušky

 

Pro studenty, kteří nastoupili v roce 2021/2022 a později.

Ústní část SZZ je komisionální a probíhá ve francouzském jazyce, pro úspěšné vykonání musí student zvládnout oba tematické celky SZZ.

Okruhy:

SZZ Bc NA2020 část A JAZYK.pdf
stáhnout SZZ Bc NA2020 část B LITERATURA.pdf

 

Bakalářská práce (podrobnosti k BP)

Bakalářská práce je vypracována podle Metodického pokynu k vypracování bakalářské práce předkládané na UK PedF a podle pokynů zpracovaných KFJL.

Student prezentuje bakalářskou práci a metodologii jejího vypracování ve francouzském jazyce (cca 10min.). Reakce na připomínky vedoucího a oponenta práce a následná diskuse jsou vedeny v češtině nebo ve francouzštině dle výběru autora závěrečné práce.

 


Pro studenty, kteří nastoupili ke studiu před rokem 2021/2022

Podmínkou ke Státní závěrečné zkoušce z francouzského jazyka a literatury je úspěšné složení KLP a splnění všech studijních povinností bakalářského programu. 

Klauzurní zkouška z FJL se bude konat vždy před termínem elektronického zápisu k SZZ, který je stanoven harmonogramem daného akademického roku. Harmonogram je závazný pro celou UK PedF.

 

Ústní část SZZ
Student může konat ústní část SZZ pouze v případě, když uspěl u Souborné zkoušky a má uzavřené studium FJ.

Ústní část SZZ je komisionální a probíhá ve francouzském jazyce, pro úspěšné vykonání musí student zvládnout oba tematické celky SZZ.

1.Lingvisticko-pragmatické kompetence

a) Samostatná analýza autentického francouzského textu, včetně četby nahlas

b) Teoretické otázky vztahující se k zadanému textu prověřují znalost lingvistické terminologie a její praktickou aplikaci

c) Otázka k francouzským reáliím vyplývající ze zadaného textu

 

2. Dějiny francouzské literatury a reálie

A. Zkušební okruhy z dějin francouzské literatury vycházejí z rozsahu studijního programu a jsou formulovány v Základním seznamu témat a četby francouzské literatury pro studenty bakalářského studia za tříletý studijní cyklus, který studenti obdrželi již v prvním ročníku. Tento podklad je osnovou studia dějin francouzské literatury v chronologické posloupnosti se zřetelem k uměleckým, filozofickým a literárně teoretickým proudům charakteristickým pro danou epochu a představovaným nejvýraznějšími autory. Je zároveň i doporučeným seznamem povinné četby, kterým se budou uchazeči řídit při pečlivém zpracování vlastního seznamu přečtené beletrie a odborné literatury a který povinně předloží examinátorovi před zahájením ústní částí státní zkoušky.  Seznam musí sumarizovat studentovu četbu francouzských autorů v originále či v českém překladu (to bude ze seznamu jasně patrné) a pokrývat všechna studovaná období a staletí (od 17. až po druhou dekádu 20. století a orientačně též významné autory a díla 16. století).

B. Rámový rozbor předloženého literárního úryvku zadaného na místě, na jehož základě bude student schopen zdůvodnit a přiřadit ukázku k literárnímu směru a určit pravděpodobného autora.

C. Přehled dějin a kultury Francie je součástí dějin francouzské literatury. Tyto znalosti student osvědčí při výkladu historicko-kulturního kontextu doby, kam se řadí umělecké směry, díla a autoři, o nichž student pojednává.

Otázky a  okruhy z francouzské lingvistiky jsou k dispozici u  sekretářky katedry a ke stažení na této stránce. Seznam okruhů z dějin francouzské literatury a doporučené četby totožné se seznamem, který studenti obdrželi již v prvním ročníku, jsou ke stažení zde.

Okruhy k Bc SZZ – tematické celky:
literatura
jazyk

Bakalářská práce (podrobnosti k BP)

Bakalářská práce je vypracována podle Metodického pokynu k vypracování bakalářské práce předkládané na UK PedF a podle pokynů zpracovaných KFJL.

Student prezentuje bakalářskou práci a metodologii jejího vypracování ve francouzském jazyce (cca 10min.). Reakce na připomínky vedoucího a oponenta práce a následná diskuse jsou vedeny v češtině nebo ve francouzštině dle výběru autora závěrečné práce.