Navazující magisterské studium

Učitelství francouzského jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ v dvouoborových kombinacích.

Obor Francouzský jazyk je možno kombinovat s následujícími obory – po kliknutí vás odkaz přesměruje přímo na stránky samotného dvouoboru, kde je možné i rovnou podat přihlášku. Podáváte si vždy pouze jednu přihlášku na jeden dvouobor.


Maior – plán naleznete na https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=prohl&fak=11410&oborplan=ON2FJ20MA&vyuc=&oborsims=

Minor – plán naleznete na https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=prohl&fak=11410&oborplan=ON2FJ20MI&vyuc=&oborsims=


:: Vzorový test


:: Podrobnosti o přijímacím řízení


Navazující magisterský studijní program Francouzský jazyk, literatura a didaktika FJ se zaměřuje na rozvíjení a prohloubení odbornosti, jejíž základy byly získány v bakalářském studijním programu. Lingvistické a literárněvědné disciplíny, provázené obecně i oborově didaktickými předměty, doplňují jazykové a literárněvědné kompetence i studentův historický vhled v oboru románských studií. Didaktika tohoto programu směřuje k integraci oborové teorie a praxe, což se projevuje v komplexním přístupu a pohledu na výuku cizího jazyka obecně a francouzštiny zvláště. Přednášky i semináře, jejichž součástí jsou aktivizující výukové metody, sebereflexe a reflexe odborných i didaktických kompetencí, zejména schopnosti transformovat potřebné podoblasti a stupně odbornosti do výuky, probíhají zásadně ve francouzském jazyce. Studijní kurikulum magisterského studia vyžaduje větší míru autonomie a samostudia a směřuje k vyšší specializaci studenta – budoucího učitele, eventuálně umožní jeho další orientaci na doktorská studia. Nová akreditace v souladu s kreditovým systémem ETC a nepřímými formami kontroly studia pomocí ICT posiluje význam nepřímé výuky a samostudia, tedy studentovu osobní zodpovědnost za péči o evropské duchovní dědictví a za vlastní intelektuální a osobnostní, etický vklad do procesu jeho odborného i lidského zrání.

 

Studijní program v plánu maior respektuje vyváženost oborové, didaktické a pedagogicko-psychologické složky přípravy dle standardů učitelské přípravy MŠMT. Pedagogicko-psychologická příprava zahrnuje předměty pedagogiky, psychologie a speciální pedagogiky, včetně pedagogicko-psychologické praxe. Součástí  je zpracování diplomové práce.

Studijní program v plánu maior respektuje vyváženost oborové, didaktické a pedagogicko-psychologické složky přípravy dle standardů učitelské přípravy MŠMT.

 


Absolvent je kvalifikován jako učitel francouzského jazyka, literatury a reálií na druhém stupni ZŠ a na všech typech SŠ. Je vybaven teoretickými vědomostmi v diachronním i synchronním pohledu na francouzskou lingvistiku, literaturu a didaktiku, jazykovými kompetencemi včetně schopnosti hodnotového rozlišování a předpokladů pro další vědeckou a jinou tvůrčí činnost. Dovede se pohybovat v širších liniích evropských kulturních dějin a umí rovněž zacházet se znalostními i výkladovými nástroji, jež otevírají přístup k chápání symbolických forem evropské kultury nesoucích její zakládající principy a ideály. Je si vědom hodnot vzdělanosti a jejího ukotvení v humanitates. Je proto připraven tyto hodnoty prostředkovat, šířit a chránit, a tak vyvažovat současnou zejména do školství, umění a kultury zasahující pragmatizaci duchovního dědictví evropské civilizace. Nehodlá-li se absolvent věnovat učitelskému povolání, lze, vzhledem k jeho vědomostem, jazykové úrovni a obecně kulturnímu rozhledu, předpokládat jeho široké uplatnění ve veřejné, soukromé i mediální sféře, jako například: ediční a redaktorská činnost, průvodcovská činnost, kulturní instituce, zastupitelské úřady MZV, vládní instituce a úřady státní správy, orgány a instituce Evropské unie a česká kulturní centra ve frankofonní oblasti, mezinárodní humanitární instituce; zahraniční firmy a veřejně prospěšné organizace, cestovní ruch, banky a pojišťovny; veřejnoprávní i soukromé TV a další média.


Programy ve sdruženém studiu (dvouoborovém) – Maior/Minor

  • Pouze prezenční forma studia

anglický jazyk — francouzský jazyk

český jazyk — francouzský jazyk

dějepis — francouzský jazyk

francouzský jazyk — pedagogika

francouzský jazyk — základy společenských věd


 


Doporučená literatura:

HENDRICH, RADINA, TLÁSKAL. Francouzská mluvnice. Plzeň : Fraus, 2001

GRÉGOIRE, M. Grammaire progressive du français. Paris : CLE, 1997

ČERNÝ, J. Malé dějiny lingvistiky. Praha : Portál, 2005

WALTER, H. Le français dans tous les sens. Paris : Robert Lafont, 1988, 1993

DOHALSKÁ, M.; SCHULZOVÁ, O. Fonetika francouzštiny. Praha : Karolinum, 2010

LEHMAN, A.; MARTIN-BERTHET, F. Introduction à la lexicologie, sémantique et morphologie. Paris : Nathan, 2002

LAGARDE, A.; MICHARD L. Littérature française. Les grands auteurs français du programme – 16e, 17e,18e, 19e, 20e siècles. Paris, 1990 a další vydání

ŠRÁMEK, J. Panorama francouzské literatury od počátků po současnost. Brno : Host, 2012

MITTERAND, H. Dictionnaire des oeuvres du XXe siècle. Paris : Dictionnaires le Robert, 1995

FONTANNIER, P. Les figures du discours. Paris : Flammarion, 1977

WELLEK, R.; WARREN, A. Teorie literatury. Olomouc : Votobia, 1966

Dále studijní literatura dílčích disciplín, které tvoří studijní plán bakalářského studijního oboru Francouzský jazyk.