Státní závěrečné zkoušky

Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají do data uvedeného v harmonogamu příslušného akademického roku a jsou vypracovány podle Metodického pokynu k vypracování bakalářské práce nebo podle Metodického pokynu k vypracování diplomové práce a dle požadavků KFJL viz. ZDE.

K SZZ a obhajobě se studenti přihlašují přes SIS, v době stanovené harmonogramem příslušného akademického roku.

 

Podrobnější informace k bakalářským státním zkouškám
Podrobnější informace k magisterským státním zkouškám

 

Na každou část státní závěrečné zkoušky se student přihlašuje prostřednictvím SIS, a to ve lhůtě stanovené harmonogramem akademického roku. Pokud se student k termínu nemůže dostavit nebo nesplňuje podmínky pro konání dané části státní závěrečné zkoušky po termínu podle věty první, je povinen se písemně omluvit vedoucímu příslušné katedry. Pověřený pracovník katedry omluvu vyznačí v SIS. Pokud se student nedostavil ze závažných zdravotních důvodů, může se omluvit nejpozději do pěti kalendářních dnů po tomto termínu. O řádnosti omluvy rozhoduje předseda komise.

Žádost o odhlášení od SZZ – možno zaslat emailem na katerina.esserova@pedf.cuni.cz a v kopii na eva.kalfirtova@pedf.cuni.cz