Závěrečné práce

Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají v termínech stanovených harmonogramem akad. roku.

K obhajobě se studenti přihlašují přes SIS, obdobně jako k SZZ.

Podrobnější informace:
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
DIPLOMOVÁ PRÁCE

Studentům, kteří si zvolili závěrečnou práci na KFJ, je doporučeno zapsat si seminář Úvod do odborné rešerše či Diplomový seminář

Upozorňujeme, že podle článku 19 odst. 4 nových Pravidel pro organizaci studia na PedF odevzdávají studenti závěrečné práce (bakalářské i diplomové) pouze v elektronické podobě. Žádáme však studenty, aby k termínu odevzdání elektronické formy závěrečných prací odevzdali na sekretariát KFJL i dva výtisky závěrečné práce v kroužkové vazbě včetně titulního listu a anotací. Výtisky budou sloužit členům komise SZZ pro obhajoby k seznámení se s textem práce. Po obhajobě je vrátíme studentům.