SZZ obecně

Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají do data uvedeného v harmonogramu příslušného akademického roku a jsou vypracovány podle Metodického pokynu k vypracování bakalářské práce nebo podle Metodického pokynu k vypracování diplomové práce a dle požadavků KFJL viz. ZDE.

K SZZ a obhajobě se studenti přihlašují přes SIS, v době stanovené harmonogramem příslušného akademického roku.

 

Podrobnější informace k bakalářským státním zkouškám
Podrobnější informace k magisterským státním zkouškám

 

Na každou část státní závěrečné zkoušky se student přihlašuje prostřednictvím SIS, a to ve lhůtě stanovené harmonogramem akademického roku  a to i v případě, že zatím nesplňuje podmínky pro konání SZZ (např. zatím nesplnil KLP nebo nějaký z předmětů).

Pokud se student k termínu nemůže dostavit nebo nesplňuje podmínky pro konání dané části státní závěrečné zkoušky je povinen se omluvit vedoucímu příslušné katedry. Pokud se student nedostavil ze závažných zdravotních důvodů, může se omluvit nejpozději do pěti kalendářních dnů po tomto termínu a dodat potvrzení lékaře. O řádnosti omluvy rozhoduje předseda komise.

Žádost o odhlášení od SZZ nutno zaslat emailem na katerina.esserova@pedf.cuni.cz a následně předat tištěnou verzi přes podatelnu na studijní odd.