Magisterské závěrečné zkoušky

Pro studenty, kteří nastoupili v roce 2021/2022 a později.

OSZD105FJ Obhajoba diplomové práce
OSZNM137 Pedagogika a psychologie pro učitele
OSZNM106 Francouzský jazyk a literatura s didaktikou

 

Literatura SZZ NavazMag DIDAKTIKA

Literatura SZZ NavazMag LINGVISTIKA

Literatura SZZ NavazMag LITERATURA

Okruhy SZZ MGR NA20 Didaktika

Okruhy SZZ MGR NA20 Jazyk

Okruhy SZZ MGR NA20 Literatura

 

Obhajoba diplomové práce – podrobnosti

 


Pro studenty, kteří nastoupili před rokem  2021/2022 

Podmínkou ke Státní závěrečné zkoušce z francouzského jazyka a literatury  je úspěšné složení KLP splnění všech studijních povinností navazujícího magisterského programu (případně neděleného magisterského programu).

Klauzurní zkouška z FJL se bude konat vždy před termínem elektronického zápisu k SZZ, který je stanoven harmonogramem daného akademického roku. Harmonogram je závazný pro celou UK PedF.

Okruhy otázek k ústní části SZZ z francouzského jazyka, dějin literatury, včetně historického kontextu, a didaktiky FJ jsou studentům k dispozici na sekretariátu katedry a na níže uvedeném odkazu. Seznam povinné a doporučené četby z francouzské literatury za celé studium studenti obdrželi již během výuky.

Ústní část SZZ je komisionální a probíhá ve francouzském jazyce, pro úspěšné vykonání musí student zvládnout všechny tři tematické celky SZZ.

Okruhy SZZ – tematické celky:
1.- literatura
2.- didaktika
3.- jazyk