Magisterské závěrečné zkoušky

Podmínkou ke Státní závěrečné zkoušce z francouzského jazyka a literatury  je úspěšné složení SoZK a splnění všech studijních povinností navazujícího magisterského programu (případně neděleného magisterského programu).

Souborná zkouška z FJL se bude konat vždy před termínem elektronického zápisu k SZZ, který je stanoven harmonogramem daného akademického roku. Harmonogram je závazný pro celou UK PedF.

Okruhy otázek k ústní části SZZ z francouzského jazyka, dějin literatury, včetně historického kontextu, a didaktiky FJ jsou studentům k dispozici na sekretariátu katedry a na níže uvedeném odkazu. Seznam povinné a doporučené četby z francouzské literatury za celé studium studenti obdrželi již během výuky.

Ústní část SZZ je komisionální a probíhá ve francouzském jazyce, pro úspěšné vykonání musí student zvládnout všechny tři tematické celky SZZ.

Okruhy SZZ – tematické celky:
1.- literatura
2.- didaktika
3.- jazyk