Klauzurní práce Bc

Podmínkou ke Státní závěrečné zkoušce z francouzského jazyka a literatury je úspěšné složení KLP a splnění všech studijních povinností bakalářského programu.

 

Klauzurní práce z FJL se bude konat vždy před termínem elektronického zápisu k SZZ, který je stanoven harmonogramem daného akademického roku. Harmonogram je závazný pro celou UK PedF.

  • Do předmětu KLP je student zaregistrován automaticky na začátku ročníku kdy by měl KLP dle řádné trajektorie studia konat (i bez splněných prerekvizit).
    • Pokud student KLP v daném semestru neplní, nevadí. Předmět zůstává zapsán dále a nepropadá žádný termín.
  • Termín konání KLP bude vypsán v SISu v modulu Termíny zkoušek (jako u všech ostatních Zk).
  • Student se musí přihlásit na KLP v modulu Termíny zkoušek a respektovat podmínky (tj. přihlásit se do, odhlásit se do).
  • Student se může přihlásit ke KLP i tehdy, nemá-li zatím splněny všechny předepsané studijní povinnosti. Kontrolu splnění prerekvizit opravňujících k vykonání KLP provede sám student až před samotným termínem konání zkoušky. Za kontrolu je zodpovědný sám student, nicméně katedra provádí kontrolu splnění studijních požadavků také. Nesplní-li student stanovené podmínky, nebude moci KLP v daném termínu vykonat.

 

Podrobnosti o KLP 

 

Klauzurní práce z francouzského jazyka – OPBF2F124A – INFO

Platí pro studenty, kteří nastoupili v roce 2017/2018 a později se řídí studijním plánem OB2FJ17.

 

Klauzurní práce z francouzské literatury – OPBF2F125A – INFO

Platí pro studenty, kteří nastoupili v roce 2017/2018 a později se řídí studijním plánem OB2FJ17.