Bakalářské studium

Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání

:: Možné kombinace prezenčního studia – obor Francouzský jazyk je možno kombinovat s následujícími obory – po kliknutí Vás odkaz přesměruje přímo na stránky samotného dvouoboru, kde je možné i rovnou podat přihlášku. Podáváte si vždy pouze jednu přihlášku na jeden dvouobor.

 

:: Podrobnosti o přijímacím řízení

 


:: Studijní plán – Karolínka

Maior – plán naleznete na https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=prohl&fak=11410&oborplan=OB2FJ20MA&vyuc=&oborsims=

Minor – plán naleznete na https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=prohl&fak=11410&oborplan=OB2FJ20MI&vyuc=&oborsims=


 

:: Vzorové přijímací testy 

 


– Programy ve sdruženém studiu (dvouoborovém) – Maior nebo Minor (viz. níže)

– Pouze prezenční forma studia

Francouzský jazyk – Anglický jazyk

Francouzský jazyk – Český jazyk

Francouzský jazyk – Dějepis

Francouzský jazyk – Matematika

Francouzský jazyk  — Pedagogika

Francouzský jazyk — Základy společenských věd

 


Bakalářský studijní program formuje a prohlubuje formou přednášek a seminářů konaných v jazyce francouzském vědomosti v oboru francouzských studií, jak v lingvistických a literárních disciplínách, tak v oblasti kulturní antropologie a frankofonie. Směřuje k zvládnutí teoretických základů filologického oboru a k propojení teoretických znalostí s jejich konkrétní praktickou aplikací včetně komunikace v jazyce písemnou i ústní formou (dosažená úroveň jazykových znalostí a dovedností ve francouzštině je B2+ Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). K studentově vzdělanostní výbavě patří rovněž kultura vyjadřování i cit pro jazyk coby svébytnou hodnotu, která přesahuje účelovou rovinu dorozumívání (komunikační funkci).

Studijní program v plánu maior respektuje vyváženost oborové, didaktické

a pedagogicko-psychologické složky dle standardů učitelské přípravy MŠMT. Pedagogicko-psychologická příprava zahrnuje předměty pedagogiky, psychologie a speciální pedagogiky, včetně pedagogicko-psychologické praxe a směřuje k přípravě pro navazující magisterské studium učitelství.

Součástí plánu maior je zpracování bakalářské práce.

Studijní program v plánu minor respektuje vyváženost oborové, didaktické a pedagogicko-psychologické složky dle standardů učitelské přípravy MŠMT.

 


Studium je koncipováno jako potenciální základ pro navazující magisterské studium učitelství francouzského jazyka pro 2.stupeň ZŠ a SŠ. a případně dalších blízkých studijních programů v oblasti romanistiky. Absolvent, který nebude pokračovat v navazujícím magisterském studiu, se

v oblasti školství uplatní jako vychovatel, pedagog volného času a asistent kvalifikovaného pedagoga.

Vzhledem k dosažené úrovni jazykové kompetence může najít uplatnění i mimo sféru vzdělávání v různých domácích

i mezinárodních institucích a organizacích, knihovnách,

v médiích a tiskových agenturách.

 


Doporučená literatura:

RADIMSKÁ, J., HORAŽĎOVSKÁ,M. Antologie francouzské literatury. Plzeň: Fraus, 2002.

MATHIEUX, J. Stručné dějiny Francie. Plzeň: Fraus, 2003.

LISTÍKOVÁ, R., KLINKA, T. Otázky a odpovědi nejen k maturitě. Dubicko: Infoa, 2011.

ŠRÁMEK, J. Dějiny francouzské literatury v kostce. Praha: Votobia, 2003.

STEELE, R. Civilisation progressive du françaisNiveau intermédiaire. Paris : CLE International, 2012.

Tzv. „zjednodušená“ četba v originále, případně bilingvní četba (různá nakladatelství), úroveň A2-B1.