Vyrovnávací kurz

Katedra francouzského jazyka a literatury PedF UK

Nabízí (přijatým i budoucím) studentům francouzského jazyka a literatury na PedF UK (v kombinaci s jiným předmětem)

vyrovnávací blok francouzské gramatiky

v rozsahu 16 hodin  (4 sezení po čtyřech vyučovacích hodinách) v náročnosti A 2 – B1 požadované k úspěšnému zvládnutí mluvnického učiva  v 1. semestru

    (doporučená literatura: Grammaire progressive du français –niveau avancé)

 

 Cena kurzu 2950,- Kč (s DPH)

Termíny výuky:

 1., 2., 4., 5. 10. 2018                                

Kurz se koná (při počtu nejméně 8 zájemců) v budově M. Rettigové 4, Praha 1

Závaznou přihlášku je třeba zaslat na adresu  dana.nemcova@pedf.cuni.cz

Fakturační údaje Vám budou obratem sděleny.

(Počet zájemců je limitován kapacitou místnosti)

 

Přehled jazykových jevů, které jsou ve vyrovnávacím kurzu zaměřeny na dosažení úrovně potřebné k úspěšnému pochopení francouzské gramatiky v prvním semestru (s ohledem na různý stupeň znalostí studentů)

  1. úvodní lekce, prezentace literatury, povinné v případě nastoupení do 1. semestru bakalářského studia, i doporučené, informace o úrovních podle rozdělení Evropského referenčního rámce, základní terminologie v pokynech cvičení, prověření znalostí členů, slovesných vazeb a předložek
  2. substantiva- rody, sg. a pl. nepravidelných tvarů, adjektiva – typy, zájmena – typy, COD, COI, zájmenná příslovce, jejich postavení ve větné struktuře, seskupení ve slovesných tvarech, odlišnosti
  3. časy a způsoby ve francouzštině, minulé časy – přehled, složené tvary, způsoby – přehled, složené tvary, souslednost časová a podmínkové věty, shoda s podmětem, předmětem, jiné typy shody
  4. adverbia, le participe présent, le gérondif, l´adjectif verbal, tvoření, procvičení a porovnání tvarů, otázka pravopisu, závěr kurzu, konzultace