Faktory ovlivňující kognitivní a nekognitivní výsledky žáků ve středním odborném vzdělávání. Úloha pocitu akademické marnosti a kultury školy

 

Registrační číslo: GA ČR 18-19056S

Řešitel: doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D.

Abstrakt:

ČR rozděluje žáky středních škol do tří vzdělávacích proudů s velmi odlišným kurikulem. Vzdělávací proudy se značně liší složením žáků i jejich kognitivními a nekognitivními výstupy. Přestože hraje odborné vzdělávání v českém vzdělávacím systému velmi významnou úlohu, zcela chybějí výzkumné poznatky o faktorech ovlivňujících výsledky a postoje žáků navštěvujících tento vzdělávací segment. Hlavním cílem projektu je vztah mezi výsledky žáků a navštěvovaným vzdělávacím proudem vysvětlit školním kontextem, operacionalizovaným prostřednictvím akademického optimismu, a pocitem akademické marnosti. Kvantitativní analýzy dat založené na víceúrovňovém strukturním modelování budou doplněny longitudinálními kvalitativními případovými studiemi přechodu z povinného vzdělávání do různých proudů středního vzdělávání. V projektu budou kromě nově sbíraných dat také využita data získaná v rámci projektu GAČR P402/12/G130. Projekt umožní plné využití zdrojů shromážděných v rámci projektu P402/12/G130 a přinese unikátní poznatky o dopadu diferenciace na žáky v odborném vzdělávání.