Srovnávací pedagogika

 

Pozn. Počínaje akademickým rokem 2014/2015 tento kurz integruje obsah kurzů Srovnávací pedagogika (SP) a Evropská studia pro pedagogy (ESP). Doktorandi, kteří si do ISP původně zapsali kurz ESP budou zapsáni a hodnoceni v rámci tohoto integrovaného kurzu SP.

Přednášející: prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc., kontakt: tel. 221 900 530, e-mail: eliska.walterova@pedf.cuni.cz

Místo konání: Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání PedF UK – Myslíkova 7, Praha 1

Termíny konání:  Aktuální termíny naleznete pro LS 2022/2023 zde. Doktorandi se přihlásí vyplněním formuláře Přihláška-kurz srovnávací pedagogika, který zašlou elektronicky na adresu petra.vnukova@pedf.cuni.cz

Forma a rozsah výuky: Kurz probíhá jako bloková výuka v pěti soustředěních po 8 hodinách formou přednášek, cvičení, diskusí a prezentací účastníků. Celkový rozsah 40 hodin včetně závěrečného kolokvia, na němž doktorandi obhajují seminární práce. Součástí kurzu jsou skupinové a individuální konzultzace.

Způsob ukončení: Kurz je ukončen zkouškou a diskusí k tématu seminární práce.

Cíle: Prohloubit teoretické a metodologické základy srovnávací pedagogiky, orientovat v historickém a současném kontextu, v procesech, strategiích a trendech rozvoje vzdělávání ve světě a zejména v Evropě. Uvést do studia vzdělávacích systémů různých typů a zdokonalit dovednosti práce s mezinárodními databázemi, kriticky reflektovat a analyzovat vzdělávací systém ČR v komparativní perspektivě.

Obsah:

– Výzkumné pole, struktura a funkce srovnávací pedagogiky. Typy a metody srovnávacích výzkumů.

– Vývoj srovnávací pedagogiky a mezinárodních výzkumů, srovnávací pedagogika ve světových regionech.

– Globalizace jako kontext pro rozvoj srovnávací pedagogiky, globální problémy a důsledky globalizace ve vzdělávání.

– Globální aktéři (UNESCO, OECD, SB, EU) a mezinárodní asociace (WCCES, CESE), jejich přínos a vliv na vzdělávací  politiku.

– Kulturní a typologické odlišnosti vzdělávacích systémů, nástroje srovnávání (ISCED 2011, indikátory kvality).

– Vzdělávání v Evropě, evropské hodnotové paradigma, integrační proces jako kontext vzdělávání.

– Kulturní identita, jazyky a jazyková politika, vzdělávání menšin, výuka jazyků v Evropě, SERRJ.

– Vzdělávací politika EU, priority a principy, utváření společného evropského prostoru vzdělávání.

– Trendy a vybrané problémy vzdělávacích systémů, specifika transformace vzdělávání.

– Česká srovnávací pedagogika, vývoj, proměny a současné výzvy, intervenující funkce a účast v mezinárodních projektech.

Doporučená literatura:

Bray, M., Adamson, B.& Mason, M. (Eds.) (2007) Comparative Education Research. Approaches and Methods (2007). Hong Kong: Springer Key Data on Education (2012, 2013) Brussels, EACEA Eurydice.

Hörner, W., Döbert, H, kopp, B., von.& Mitter, W. (2007) The Education Systems of Europe. Dordrecht: Springer.

Průcha, J.(2012) Srovnávací pedagogika. Mezinárodní komparace vzdělávacích systémů 2. aktuální a rozšířené vydaní. Praha: Portál.

Walterová, E. (2006) Srovnávací pedagogika. Vývoj a proměny v globálním kontextu. Praha: PedF UK. Účastníci kurzu obdrží rozšířený a aktualizovaný seznam doporučené literatury a informačních zdrojů, včetně webových portálů, v průběhu kurzu.