Souvislosti mezi školním a stínovým vzděláváním

 

Registrační číslo: GA ČR 18-00939S

Řešitel: PhDr. Vít Šťastný, Ph.D.

Abstrakt:

Stínové vzdělávání označuje různé formy placeného soukromého doučování ve školních předmětech a ve světě je tomuto fenoménu věnována stále větší výzkumná pozornost, neboť může mít v různých kontextech závažné implikace pro žáky, vzdělávací systém či spravedlivý přístup ke vzdělání. Podoby či míru využívání stínového vzdělávání přitom ovlivňuje množství faktorů souvisejících se žákem, rodinou, školou, vzdělávacím systémem či společenskými vlivy. V odborné literatuře dosud málo prozkoumané jsou faktory související se školou, tedy například (vnímanou) kvalitou školní výuky, mírou podpory poskytované neprospívajícím žákům, schopností školy rozvíjet nadané žáky apod. Předchozí výzkumy tohoto fenoménu v České republice rovněž prokázaly vysokou míru zapojení učitelů základních a středních škol při poskytování placeného doučování, což v některých situacích může přinášet různé etické problémy. Empirický výzkum se zaměří na roli školy a učitelů při vytváření (či naopak snižování) nabídky a poptávky po soukromém doučování ze strany žáků nižších sekundárních škol a její vztah k externím (komerčním) poskytovatelům těchto služeb.
Cílem projektu je popsat a kvantitativně ověřit souvislosti a vztahy mezi stínovým a školním vzděláváním (jeho kvalitou, postoji a jednáním učitelů apod.) a analyzovat faktory související s poskytováním soukromého doučování učiteli.

Publikační výstupy projektu: