Rozvoj jazykových a didaktických dovedností pomocí aktuálních audiovizuálních dokumentů

 V akademickém roce 2020/2021 není kurz otevírán!

Název: Rozvoj jazykových a didaktických dovedností pomocí aktuálních audiovizuálních dokumentů (#481)

Druh studia: zájmový kurz

Rozsah: 6×3 hodiny přímé výuky

Odborný garant: Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D.

Datum zahájení: Říjen příslušného akademického roku

 

Přihlášky:
Na vyžádání na adrese katerina.esserova@pedf.cuni.cz a přijímáme je do 31. srpna daného akademického roku

Výuka:
M. Rettigové 4, Praha 1

Výše poplatku: 4 000 ,- Kč za celý kurz

Pro více informací kontaktujte sekretariát katedry:
Kateřina Esserová
katerina.esserova@pedf.cuni.cz
+420 221 900 102

 

Obsah – podrobný  přehled  témat výuky:

Kurz je založen na práci s jazykově-didaktickými materiály na francouzských webech (http://apprendre.tv5monde.com/, https://savoirs.rfi.fr/ – oba vytvářené francouzskými státními institucemi jazykové přípravy CAVILAM, CLA, CIEP a další) a zároveň na úsilí osvojit si techniku tvorby didaktických materiálů tohoto typu. Účastníci kurzu si tak rozvíjejí řečové dovednosti, porozumění aktuálnímu frankofonnímu světu (materiály na webech jsou adaptovanými reportážemi z posledních měsíců či týdnů), ke kterému nemá často přístup ani rodilý mluvčí žijící mimo danou frankofonní zemi, a své didaktické dovednosti ve spojení i ITC. V tom se kurz liší od běžného jazykového semináře, který pasivně využívá výše uvedené stránky, případně jimi doplňuje samostudium. Vedení kurzu se zaměřuje na využití potenciálu skupiny při sdílení zkušeností a dovedností, ve vzájemném obohacování i poskytování zpětné vazby. Kurz obsahuje silnou komponentu „tvořivé dílny“ se zachováním prostoru pro individuální rozvoj jazykových dovedností a znalostí.

  1. setkání (3 hodiny) – Úvod, cíle, struktura, způsob evaluace kurzu; Představení internetových stránek http://apprendre.tv5monde.com/, https://savoirs.rfi.fr/; Typologie internetových aktivit, jejich plusy a mínusy pro výuku (reflexe, debata)
  2. setkání (3 hodiny) – práce s didaktickými dokumenty z výše uvedených zdrojů na témata Kultura, Ekonomie, Životní prostředí
  3. setkání (3 hodiny) – práce s didaktickými dokumenty z výše uvedených zdrojů na témata Frankofonie, Historie, Volný čas a sport
  4. setkání (3 hodiny) – práce s didaktickými dokumenty z výše uvedených zdrojů na témata Zdraví, Věda, Společnost
  5. setkání (3 hodiny) – práce s didaktickými dokumenty z výše uvedených zdrojů na Průřezová témata a techniky (kvíz, soutěž, hra)
  6. setkání (3 hodiny): Prezentace výstupů účastníků kurzu, sdílení zkušeností; Evaluace kurzu; Komplementární zdroje pro tvorbu (DailyMotion, YouTube, France Télévisions, RFI, TV5MONDE atd.)

Vzdělávací cíl:

Rozšíření jazykových dovedností v oblasti poslechu, mluvení a čtení. Prohloubení poznatků z oblastí reálií a kultury zemí, kde se používá cílový jazyk programu – francouzština. Získání zkušeností s tvorbou didaktického obsahu pro rozvoj výše uvedených dovedností. Posílení schopnosti (sebe)reflexe při výběru kvalitních didaktických materiálů audiovizuálního charakteru ve spojitosti s možnostmi webu 2.0 v druhém desetiletí 21. století.

Cílová skupina:

Pedagogičtí pracovníci zaměření na výuku francouzštiny, případně frankofonní pedagogové, kteří se chtějí zdokonalit v didaktických dovednostech ve spojení s ITC. Program je určen všem zájemcům o cíle uvedené v bodu 4. Cílovou skupinou jsou učitelé francouzského jazyka (jako jazyka dalšího i odborného), kteří hledají nové aktuální zdroje pro tvorbu didaktických materiálů a zajímají se o jejich efektivní začlenění do výuky.

 Způsob vyhodnocení akce:

Vstupní (auto)evaluační a výstupní (auto)evaluační dotazník. Kvalitativní holistické  hodnocení každého setkání. Zpětná vazba o vlivu výstupů kurzu na vlastní výuku účastníků. Účastník získá osvědčení UK PedF o absolvování studijního programu.