Využití nástrojů ICT k rozvoji didaktických dovedností učitele v porozumění a prezentaci audiovizuálních materiálů

 V akademickém roce 2020/2021 není kurz otevírán!

Název: Využití nástrojů ICT k rozvoji didaktických dovedností učitele v porozumění a prezentaci audiovizuálních materiálů (#482)

Druh studia: zájmový kurz

Rozsah: 6×3 hodiny přímé výuky

Odborný garant: Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D.

Datum zahájení: Říjen příslušného akademického roku

Přihlášky:
Na vyžádání na adrese katerina.esserova@pedf.cuni.cz a přijímáme je do 31. srpna daného akademického roku

Výuka:
M. Rettigové 4, Praha 1

Výše poplatku: 4 000 ,- Kč za celý kurz

Pro více informací kontaktujte sekretariát katedry:
Kateřina Esserová
katerina.esserova@pedf.cuni.cz
+420 221 900 102

 

Obsah – podrobný  přehled  témat výuky:

Kurz je zaměřen na dovednost učitele usnadnit porozumění audiovizuálnímu materiálu (video) pomocí nástrojů ICT, konkrétně tzv. otitulkováním. Obsah kurzu se skládá ze tří částí: 1) hledání vhodných materiálů (zdroje učitele, internet jako nástroj, otázka výběru kvalitních didaktických materiálů s potenciálem k facilitaci procesu učení (se), 2) jejich dokonalému porozuměni (techniky překladu, adaptace, didaktického zpřístupňování atd.) a 3) technické zvládnutí otevřených/bezplatných programů a aplikací na tvorbu titulků (např. program Aegisub).

Souběžnou aktivitou je zpřístupňování francouzských didaktických videí pro učitele/studenty učitelství, kteří francouzsky neumí. Vycházíme z faktu, že frankofonní didaktika a pedagogika jsou ve svém přístupu ke škole a výuce v porovnání s materiály anglofonními či germanofonními specifické, neotřelé a hodnotné pro svou komplementaritu a úzké sepjetí s humanistickým přístupem ke vzdělávání, demokracií či rozvojem občanské společnosti.

  1. setkání (3 hodiny) – Úvod, cíle, struktura, evaluace kurzu; Představení ICT nástrojů a zdrojů pro tvorbu; Sdílení zkušeností s ICT ve vztahu k výuce jazyků; První fáze tvorby – úvod do programu.
  2. setkání (3 hodiny) – práce s audiovizuálním materiálem – překlad a titulkování I.
  3. setkání (3 hodiny) – práce s audiovizuálním materiálem – překlad a titulkování II.
  4. setkání (3 hodiny) – práce s audiovizuálním materiálem – překlad a titulkování III.
  5. setkání (3 hodiny) – možnosti prezentace a sdílení vytvořených materiálů, možnosti webu 2.0 a mobilního internetu pro rozvoj předchozích dovedností .
  6. setkání (3 hodiny) – prezentace výstupů účastníků kurzu, sdílení zkušeností; Evaluace kurzu.

Vzdělávací cíl:

Cílem kurzu je rozvoj jazykových a technicko-didaktických dovedností účastníků kurzu. Jazyková složka cíle bude dosahována prostřednictvím práce na porozumění a překladech didakticky využitelných krátkometrážních frankofonních snímků volně dostupných na internetu. Technicko-didaktické dovednosti budou rozvíjeny pomocí práce na titulkování výše uvedených dokumentů a osvojování si dalších „postprodukčních“ technik se vztahem k usnadnění procesu učení (se).

Lektor bude se skupinou pracovat formou tvořivé dílny, účastníci kurzu si zajistí vlastní ICT techniku (přenosný PC, tablet).

Cílová skupina:

Učitelé francouzštiny jako cizího jazyka (či jazyka odborného).

 Způsob vyhodnocení akce:

Výstupem kurzu bude digitální portfolio otitulkovaných videí 1) určených pro výuku a 2) s didaktickým potenciálem pro další vzdělávání pedagogů, kteří neznají francouzštinu.

Vstupní (auto)evaluační a výstupní (auto)evaluační dotazník. Kvalitativní holistické hodnocení každého setkání. Zpětná vazba o vlivu výstupů kurzu na výuku účastníků. Účastník získá osvědčení UK PedF o absolvování studijního programu.