Zář 202023
 

Dovolujeme si Vás pozvat na workshop zaměřený na nové metody zpracování dat ze standardizovaných znalostních testů. Workshop je určen pro odbornou veřejnost z řad tvůrců testů, akademických pracovníků, zástupců MŠMT, přímo řízených organizací, škol a dalších odborníků, kteří se podílejí na vývoji znalostních testů nebo pracují s výsledky testování.

Workshop se bude konat v pondělí 23. 10. 2023 od 9:00 do 13:00 hod. v sálu č. 205 v hlavní budově Akademie věd ČR,  Národní 3, 110 00 Praha 1.

Těšíme se na viděnou,
doc. RNDr. Patrícia Martinková, Ph.D., Ústav informatiky AV ČR, Pedagogická fakulta UK
Mgr. Eva Potužníková, Ph.D., Pedagogická fakulta UK

Více zde.

Led 232023
 

Doktorský kurz  Srovnávací pedagogika v českém jazyce v prezenční formě se koná v LS 2023 v termínu:  20.3., 27.3., 3.4., 24.4., 22.5., vždy v pondělí 13,00 – 17,00 hod. Myslíkova 7, Praha 1, 2. patro, č. M209.

Vyplněné závazné přihlášky (ke stažení zde), pošlete do 10. 3. 2023, na adresu: petra.vnukova@pedf.cuni.cz.

Podrobný rozpis programu obdrží přihlášení účastníci před zahájením kurzu.

Prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc., vedoucí kurzu

Pro 162022
 

gačr 1V rámci hodnocení závěrečných zpráv projektů Grantovou agenturou ČR byl projekt reg. č. 18-00939S s názvem Souvislosti mezi školním a stínovým vzděláváním hodnocen stupněm „vynikající“. Projekt byl řešen našimi pracovníky dr. Vítem Šťastným, dr. Martinem Chválem a prof. Eliškou Walterovou v letech 2018-2020.

Z výsledků výzkumu například vyplynulo, že míra a podoba soukromého doučování během nižšího sekundárního stupně vzdělávání úzce souvisí se strukturou našeho vzdělávacího systému, výzkum také poukázal na významnou roli učitelů jako soukromých doučujících a popsal různé druhy a formy vzájemné spolupráce škol a poskytovatelů stínového vzdělávání. Seznam publikačních výstupů z projektu lze najít zde.

Předsednictvo GA ČR svým rozhodnutím potvrdilo hodnocení projektu navržené expertními a poradními orgány, jež ocenily dosažení mimořádných výsledků, které splňují vysoké nároky kladené na vědeckou a výzkumnou činnost, přispívají k rozšíření současného stavu poznání a významně zasahují do vývoje příslušného oboru, a to nejen v českém prostředí, ale i v mezinárodním kontextu.

Tímto se připojujeme k blahopřání k dosaženým výsledkům a přejeme všem členům výzkumného týmu hodně úspěchů v jejich další práci.