Led 232023
 

Doktorský kurz  Srovnávací pedagogika v českém jazyce v prezenční formě se koná v LS 2023 v termínu:  20.3., 27.3., 3.4., 24.4., 22.5., vždy v pondělí 13,00 – 17,00 hod. Myslíkova 7, Praha 1, 2. patro, č. M209.

Vyplněné závazné přihlášky (ke stažení zde), pošlete do 10. 3. 2023, na adresu: petra.vnukova@pedf.cuni.cz.

Podrobný rozpis programu obdrží přihlášení účastníci před zahájením kurzu.

Prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc., vedoucí kurzu

Pro 162022
 

gačr 1V rámci hodnocení závěrečných zpráv projektů Grantovou agenturou ČR byl projekt reg. č. 18-00939S s názvem Souvislosti mezi školním a stínovým vzděláváním hodnocen stupněm „vynikající“. Projekt byl řešen našimi pracovníky dr. Vítem Šťastným, dr. Martinem Chválem a prof. Eliškou Walterovou v letech 2018-2020.

Z výsledků výzkumu například vyplynulo, že míra a podoba soukromého doučování během nižšího sekundárního stupně vzdělávání úzce souvisí se strukturou našeho vzdělávacího systému, výzkum také poukázal na významnou roli učitelů jako soukromých doučujících a popsal různé druhy a formy vzájemné spolupráce škol a poskytovatelů stínového vzdělávání. Seznam publikačních výstupů z projektu lze najít zde.

Předsednictvo GA ČR svým rozhodnutím potvrdilo hodnocení projektu navržené expertními a poradními orgány, jež ocenily dosažení mimořádných výsledků, které splňují vysoké nároky kladené na vědeckou a výzkumnou činnost, přispívají k rozšíření současného stavu poznání a významně zasahují do vývoje příslušného oboru, a to nejen v českém prostředí, ale i v mezinárodním kontextu.

Tímto se připojujeme k blahopřání k dosaženým výsledkům a přejeme všem členům výzkumného týmu hodně úspěchů v jejich další práci.

Pro 102022
 

Dne 7.12.2022 proběhl na ÚVRV odborný seminář na téma: Jak jsme se posunuli s „velkou“ revizí RVP ZV: bilance dosavadní cesty, otevřená a kontroverzní témata

Přednášející: RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D.

7. 12. 2022

záznam ze semináře

Na podzim roku 2021 se konala na pedagogických fakultách českých univerzit série seminářů k různým aspektům připravované revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Zapojila se i PedF UK. Od té doby vznikl dokument Hlavní směry revize RVP ZV, proběhla k němu veřejná diskuse, dokument byl upraven, ale některá témata zůstala otevřená (zejména vhodnost vymezení jádrového učiva). Vznikly odborné skupiny při Národním pedagogickém institutu. Nastoupil nový ministr školství, který opakovaně v médiích vyjádřil své přání pojmout revizi radikálněji. Ale také se v Evropě výrazně změnil politický, ekonomický a sociální kontext. Co se za rok v revizi podařilo, nakolik s tím jsou různí aktéři spokojeni, co nás asi čeká dále?