Kontakt a předplatné

Adresa redakce
Katedra psychologie PedF UK
GRAMOTNOST, PREGRAMOTNOST A VZDĚLÁVÁNÍ
Myslíkova 7
110 00 Praha 1

E-mail redakce
gramotnost@pedf.cuni.cz

Vydává
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
Magdalény Rettigové 4, Praha 1, 116 39

Evidence periodického tisku: MK ČR E 22524

ISSN 2533-7882 (Print)
ISSN 2533-7890 (On-line)

Administrace, objednávky a fakturace:
e-mail: gramotnost@pedf.cuni.cz

Cena jednotlivého výtisku 80 Kč; roční předplatné 200 Kč plus poštovné a balné

Vychází 3× ročně – duben, srpen a prosinec