Uskutečněné výzvy 2020

Zde naleznete již uskutečněné výzvy.

1/2020 VARIA (netematické číslo)
Editoři: Anna Kucharská, Monika Kadrnožková

Výzva prvního čísla ročníku 2020 byla otevřena všem autorům, kteří se zabývají aktuální problematikou vzdělávacích gramotností.

Budete-li mít zájem o publikování Vašeho článku, zašlete prosím do 1. 2. 2020 abstrakt a klíčová slova na adresu časopisu: gramotnost@pedf.cuni.cz. Příspěvek bude potřeba dodat do 1. 3. 2020, recenzní řízení proběhne v průběhu března a dubna 2020.

 

2/2020 VARIA (netematické číslo)
Editoři: Anna Kucharská, Klára Špačková

Výzva druhého čísla ročníku 2020 je otevřena všem autorům, kteří se zabývají aktuální problematikou vzdělávacích gramotností.

Budete-li mít zájem o publikování Vašeho článku, zašlete prosím do 1. 7. 2020 abstrakt a klíčová slova na adresu časopisu: gramotnost@pedf.cuni.cz. Příspěvek bude potřeba dodat do 1. 8. 2020, recenzní řízení proběhne v průběhu srpna a září 2020.

 

3/2020

Editoři: Michal Nedělka, Marie Fulková

Monotematické číslo se zaměřením na oblasti rozvoje gramotnosti v hudební výchově a v oblasti vizuální kultury ve všech stupních vzdělávání.

Téma hudební gramotnosti se týká zejména úrovně a rozvoje hudebnosti v případném propojení se znalostmi hudební teorie a dějin hudby – to vše podle typu a stupně vzdělávání (všeobecné školství, speciální hudební školství, mimoškolská, tedy zájmová, hudební výchova a s ní spojené hudební aktivity). Z této charakteristiky vyplývá také zaměření příspěvků na metody a formy rozvíjení hudebních schopností a dovedností a  na výzkumné zjišťování úrovně hudebních schopností a dovedností. Vše případně ve spojení s úrovní znalostí. Příspěvky mohou mít podobu teoretických studií (např. popis výzkumů, analýzy učebních pomůcek) či přehledových článků (o stavu bádání obsaženém ve výstupech na národní či mezinárodní úrovni).

Druhé téma se zabývá uměním, kulturou a vzděláváním, které propojují domény obrovských objemů komunikace a symbolických výměn operujících na pozadí ekonomicko-politických dynamismů lokálních a globálních rozměrů. Technologie multimediální komunikace a její audio-vizuální režimy určují způsoby fungování současné společnosti, způsoby myšlení a jednání jedinců, kultur a společností. Aktuální společenská situace vyžaduje jednak sociální distanci, jednak obrovskou flexibilitu v komunikaci a specifickou gramotnost pro tvorbu a porozumění vizuálních zpráv. Obraz jako komplexní významotvorná entita dominuje našemu porozumění světu, naší pozici a naší identitě či subjektivitě. Vizuální gramotnost je novou výzvou pro vzdělání a pro změnu myšlení. Jak aktuálně definujeme vizuální gramotnost, její podoby, funkce a jak ji lze učit a vyučovat? V jaké pozici se nacházejí výtvarní pedagogové? Uvítáme zajímavé příspěvky teoretického zaměření (např. obraz, vizuální kultura, vizualita, intermodalita a intermedialita současného výtvarného umění a jeho pedagogické implikace, výzkum v umění). Rovněž tak uvítáme příspěvky k systémovému řešení VL v kurikulu a v praxi (modely vzdělávání, případové studie, VL v praxi galerií a muzeí, kurikulární experimenty a kazuistiky komunitních projektů živé kultury se sociálními a vzdělávacími efekty).