Uskutečněné výzvy 2022

1/2022

Distanční vzdělávání v kontextu vzdělávacích gramotností, jeho výzvy a limity
Editoři: Radka Wildová, Anna Kucharská

Výzva prvního čísla šestého ročníku (2022) je tematicky zaměřena na distanční výuku ve všech stupních vzdělávání a zejména v souvislosti se získáváním gramotnostních dovedností. Přesun do online prostředí byl výzvou pro všechny zúčastněné, vyučující, rodiče a především děti, žáky a studenty. Z tohoto důvodu je první číslo roku 2022 zaměřeno právě na širokou, aktuální a velmi zajímavou oblast rychle se rozvíjející distanční výuky, která mění celkový pohled na dlouhodobě zažitý model vzdělávání.

2/2022

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu vzdělávání
Editoři: Anna Kucharská

Výzva druhého čísla šestého ročníku (2022) je tematicky zaměřena na děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, studenty se specifickými vzdělávacími potřebami a nadané děti, žáky a studenty v kontextu vzdělávání a také v kontextu gramotnosti ve vzdělávání. Tématem, které v posledních letech rezonuje společností, politickou sférou a především vzdělávacími institucemi je nepochybně inkluzivní vzdělávání a s ním spojené začleňování dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných škol, potažmo hlavního vzdělávacího proudu. Z tohoto důvodu je právě druhé číslo roku 2022 vyčleněno všem autorům, kteří se tématem vzdělávání dětí a žáků se speciálními potřebami či studentů se specifickými potřebami zabývají, stejně tak jako autorům zaměřujícím se na nadané děti, žáky či studenty.

3/2022

University Counseling – Current Challenges and Trends
Editors:  Anna Kucharská, Klára Špačková

Counselling for university students is now a part of university activities. The aim of the monothematic issue is a reflection of the college counselling practice, which could support further development in this area. The issue aims to support all vulnerable groups of college students. Those with special needs (registered or confidential), students with socio-economic disadvantages, students in difficult social situations and life crises. Counselling services are also available for university staff to assist in dealing with at-risk students, guide personal and professional growth, and resolve problem situations. Contributions can be theoretical studies, review articles, research studies, or methodological studies.