Nástroje webu 2.0 pro učitele francouzského jazyka

Název vzdělávacího programu: Nástroje webu 2.0 pro učitele francouzského jazyka

 

Podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:

 

Blok 1 (4 hodiny) Web 2.0 a jeho přínos pro výuku jazyků, rizika a příležitosti (Desatero práce s ICT nástroji ve výuce, pracovní a technické vybavení – „penál ICT učitele jazyků“, základní dynamika práce s nástroji Webu 2.0, reflexe tématu formou SWOT analýzy, nástroj Quizlet jako modelový příklad nástroje Webu 2.0 pro výuku jazyků.

 

Blok 2 (4 hodiny) Nástroje webu 2.0 pro tvorbu a prezentaci edukačního obsahu (Nástroje LearningApps.org, Kahoot.it, Nearpod.com, Classroomscreem.com, Padlet.com a Bit.Ly). Prezentace nástrojů, základní funkcionalita, vlastní tvorba.

 

Blok 3 (4 hodiny) Nástroje webu 2.0 pro správu třídy a evaluaci (Nástroje Socrative.com, Edmodo.com a Microsoft Teams/Forms, Google Classroom). Prezentace nástrojů, základní funkcionalita, vlastní tvorba.

 

Blok 4 (4 hodiny) Tvorba komplexního didaktického scénáře s využitím nástroj webu 2.0, elektronické portfolio (Vytvoření a vzájemná evaluace didaktického materiálu využívajícího nástroje z bloku 2 a 3, jeho publikace). Doplňující informace, „tipy a triky“.

 


Prezenční forma studia. Získané dovednosti (viz seznam nástrojů v bodu 2) budou studenti rozvíjet samostatně mimo přímou výuku formou „domácí práce“ v mezidobí mezi jednotlivými bloky. Vyučující bude taktéž k dispozici k online konzultacím. Výstupy práce studentů s nástroji budou prezentovány na začátku jednotlivých bloků.

 

Účastník kurzu získá konkrétních znalostí a dovedností v oblasti využití webu 2.0 pro výuku jazyka. Pochopí dynamiku práce se těmito nástroji, uvědomí si jejich přínosy a rizika. Zvládne základní pracovní postupy s vybranými nástroji a bude vědět, kterým směrem rozvíjet své dovednosti. Připraví komplexní pedagogické aktivity pro konkrétní publikum. Bude vědět, jak tyto aktivity sdílet s dalšími aktéry pedagogického procesu (žáci, kolegové, učitelská komunita). Kurz je zaměřen primárně prakticky, obsahuje ale i reflexi a doporučenou studijní literaturu k prohloubení témat.

Ukončení – vytvoření didaktického materiálu a evaluace práce ostatních.

 

Cílová skupina: Učitelé francouzského jazyka na ZŠ a SŠ, případně jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky zařazených v rejstříku škol a školských zařízení. V případě volných míst lze kurz doplnit i výše specifikovanými učiteli jiných cizích jazyků.


Připojení k wifi pro všechny účastníky. Projektor nebo velká obrazovka pro vizualizaci.

Účastníci si přinesou vlastní hardware, nejlépe PC a smartphone (pro testování aplikací). KFJL může poskytnout tablety pro testování aplikací.

Maximální počet: 15 (min. 7)


Odborný garant: Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D.


Způsob vyhodnocení akce:

Zpětná vazba účastníků k použití nástrojů v jejich praxi po skončení kurzu (online dotazník). Portfolio vytvořených aktivit bude k dispozici i návazným kurzům – vytvoření profesní komunity. Účastník kurzu získá osvědčení UK PedF o absolvování studijního programu. Garant pro organizaci a průběh studijního programu vede závaznou evidenci účastníků. Účastníci se zavazují plnit i přípravné aktivity v mezidobí mezi jednotlivými bloky.