Současné trendy ve francouzské slovní zásobě

Název vzdělávacího programu: Současné trendy ve francouzské slovní zásobě

 

Podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:

Blok 1 (4 hodiny) Vhled do diachronie francouzského lexika.

Připomenutí historických základů vzniku a vývoje francouzské slovní zásoby – od latiny k francouzštině, včetně galského a germánského přínosu. Důsledky tohoto vývoje pro podobu francouzského lexika, včetně jeho dnešní podoby. Práce s etymologií – dublety a různorodost lexémů uvnitř rodiny odvozených slov. Různé formy lexikálních cvičení v rámci diachronie a etymologie. Možnosti práce s francouzskou etymologií při výuce slovní zásoby. Práce s francouzským etymologickým slovníkem a výkladovým slovníkem Le Petit Robert v digitální i knižní podobě.

 

Blok 2 (4 hodiny) Formy francouzské slovotvorby – derivace a její synchronní vývoj

Připomenutí podob francouzské derivace a možnosti tzv. konverze. Latinské a řecké prefixy a slovotvorné základy v dnešní slovní zásobě a odborné terminologii. Významové nuance slov prostřednictvím prefixace a sufixace. Různá cvičení na slovotvorbu a významy slov. Práce s francouzským výkladovým slovníkem Le Petit Robert v digitální i knižní podobě.

 

Blok 3 (4 hodiny) Formy francouzské slovotvorby – kompozice neboli skládání slov

Zásady a podoby francouzské kompozice a složená slova francouzského a latinsko-řeckého původu. Kolísání jejich grafické podoby v současnosti i v souvislosti s tzv. „novým pravopisem“. Velmi produktivní prostředek novodobého obohacování odborné slovní zásoby včetně přesahu do dalších jazyků i češtiny. Různá cvičení a možnosti „odhadu“ významu složených slov, včetně ustálených slovních spojení. Didaktické využití ve výuce slovní zásoby.

Práce s francouzským výkladovým slovníkem Le Petit Robert v digitální i knižní podobě.

 

Blok 4 (4 hodiny) Soudobé trendy – redukce a výpůjčky z cizích jazyků

Historická tendence francouzštiny ke zkracování slov. Jeho různé podoby a možnosti. Zkracování slov, významný prvek soudobé, zčásti hovorové, slovotvorby. Slovotvorba v nespisovných vrstvách jazyka – od hovorové přes výrazně nespisovnou až po argot a „verlan“. Výpůjčky z cizích jazyků a paradox „vracejících“ se slov z angličtiny. Různá cvičení a vyhledávání zkrácených slov a výpůjček v soudobých textech. Práce s francouzským výkladovým slovníkem Le Petit Robert v digitální i knižní podobě.


Jedná se o prezenční formu studia (16 hodin). Na jednotlivé bloky 2–4 se budou studenti individuálně připravovat na základě pokynů z prezenční výuky. Tyto přípravy účastníků budou společně diskutovány během dalšího prezenčního setkání, cílem je zároveň reflexe a aplikace zkušeností z učitelské praxe účastníků. Vyučující bude účastníkům kurzu k dispozici ke konzultacím.

Vzdělávací program rozšíří účastníkům kompetence v oblasti francouzské lexikologie a obohatí jejich slovní zásobu především dovedností rozpoznat soudobé trendy ve vývoji francouzského lexika, a to i v rámci jeho stylových vrstev, odhadnout význam neznámého slova pomocí odborné analýzy jeho lexikální formy, případně jeho etymologie. Učitelská praxe účastníků, učitelů, případně budoucích učitelů, francouzského jazyka a jejich slovní zásoba tím bude obohacena.

Vzdělávací program je určen učitelům francouzského jazyka na všech stupních a typech škol, případně budoucím pedagogům studujícím v rámci navazujícího magisterského programu učitelství, či frekventantům kurzu „Doplňující didaktické studium pro francouzský jazyk“.


Maximální počet účastníků: 15 (minimální: 7)

Odborný garant: Dr. PhDr. Renáta Listíková, MCF

Účastnický poplatek: 2000,- Kč


Účastník kurzu získá osvědčení UK PedF o absolvování vzdělávacího programu.

Zakončení: Zpětná vazba účastníků po uskutečnění druhého bloku programu a po skončení kurzu (dotazník).