Pro 162022
 

gačr 1V rámci hodnocení závěrečných zpráv projektů Grantovou agenturou ČR byl projekt reg. č. 18-00939S s názvem Souvislosti mezi školním a stínovým vzděláváním hodnocen stupněm „vynikající“. Projekt byl řešen našimi pracovníky dr. Vítem Šťastným, dr. Martinem Chválem a prof. Eliškou Walterovou v letech 2018-2020.

Z výsledků výzkumu například vyplynulo, že míra a podoba soukromého doučování během nižšího sekundárního stupně vzdělávání úzce souvisí se strukturou našeho vzdělávacího systému, výzkum také poukázal na významnou roli učitelů jako soukromých doučujících a popsal různé druhy a formy vzájemné spolupráce škol a poskytovatelů stínového vzdělávání. Seznam publikačních výstupů z projektu lze najít zde.

Předsednictvo GA ČR svým rozhodnutím potvrdilo hodnocení projektu navržené expertními a poradními orgány, jež ocenily dosažení mimořádných výsledků, které splňují vysoké nároky kladené na vědeckou a výzkumnou činnost, přispívají k rozšíření současného stavu poznání a významně zasahují do vývoje příslušného oboru, a to nejen v českém prostředí, ale i v mezinárodním kontextu.

Tímto se připojujeme k blahopřání k dosaženým výsledkům a přejeme všem členům výzkumného týmu hodně úspěchů v jejich další práci.