Katedra

Informace o katedře

Posluchárna  chemieKatedra chemie a didaktiky chemie (dále jen KCHDCH) připravuje budoucí učitele chemie pro základní a střední školy. Studium je dvoustupňové pětileté, chemie se studuje v kombinaci s druhým aprobačním předmětem, kterými jsou v současnosti matematika, biologie a výchova ke zdraví. Pro školní rok 2012/2013 jsou otevřeny kombinace chemie–matematika, chemie–biologie a chemie–výchova ke zdraví v prezenční formě studia (bakalářský i magisterský stupeň) a kombinace chemie–matematika a chemie–výchova ke zdraví v kombinované formě (pouze bakalářský stupeň).

Absolvent pětiletého studia získává titul magistr (Mgr.) a způsobilost vyučovat chemii na základních školách a na těch typech středních škol (gymnáziích, středních odborných školách, středních odborných učilištích), kde je chemie zařazena jako všeobecně vzdělávací předmět.

Od školního roku 2006/2007 je studium učitelství chemie na pedagogické fakultě UK organizováno jako dvoustupňové. První stupeň – bakalářský – je tříletý a je ukončen státní závěrečnou zkouškou a obhajobou bakalářské práce. Druhý stupeň – magisterský – je dvouletý a zakončuje se obhajobou diplomové práce a státní závěrečnou zkouškou.

Absolventi magisterského studia mohou na fakultě získat titul PhDr., jestliže se přihlásí k rigoróznímu řízení, předloží rigorózní práci a složí rigorózní zkoušku. Diplomovou práci vynikající kvality je možné na základě písemné žádosti uznat jako práci rigorózní.

Posluchárna  chemieAbsolventi magisterského studia mohou pokračovat v doktorském studiu v oboru vzdělávání v chemii na Přírodovědecké fakultě UK. Studium probíhá formou prezenční (tříleté) a kombinovanou (pětileté). Studium je ukončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou doktorské disertace, absolventi získávají akademický titul Ph.D.

Učitelé katedry chemie a didaktiky chemie se dále podílejí na výuce v doktorském studiu didaktiky chemie na přírodovědecké fakultě UK a na výuce didaktiky chemie na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Nedílnou součástí jejich činnosti je i jejich účast v různých formách dalšího vzdělávání učitelů, v expertní a popularizační činnosti a při organizování krajských kol chemické olympiády.

Ve vědecko-výzkumné činnosti se pracovníci katedry zabývají problematikou analytické chemie, organické chemie a didaktiky chemie.

Při plnění svých pedagogických i vědecko-výzkumných úkolů spolupracuje katedra s dalšími katedrami fakulty, s dalšími fakultami Univerzity Karlovy a s jinými vysokými školami v ČR. V rámci spolupráce vyučují učitelé těchto fakult a vysokých škol na pedagogické fakultě, studenti pedagogické fakulty konají některá laboratorní cvičení v laboratořích VŠCHT a naopak studenti VŠCHT, kteří si zvolili bakalářský obor učitelství chemie konají svá didaktická cvičení v laboratořích katedry chemie a didaktiky chemie.

PedF má moderně zařízenou ústřední knihovnu, studovnu a počítačové studovny. Kromě toho mohou studenti využívat i deponátní knihovnu katedry, vybavenou základními tituly z oborů, které jsou předmětem studia.

Mezinárodní rok chemie

Naše katedra byla aktivním účastníkem Mezinárodního roku chemie 2011.

  • Modrý den učitelů chemie
  • Vánoční chemikál
  • Mezinárodní studentská konference  Pojektové vyučování v chemii a souviejících oborech