Smysluplné otevřené vzdělávání propojuje školy s komunitami

Aktuality

MOST Fair 2022 – prezentace dobré praxe

MOST Fair 2023 – prezentace dobré praxe

O projektu

Projekt MOST: Otevřené vzdělávání a občanská věda (Open Schooling and Citizen Science (link: https://icse.eu/most/)

Program: Horizon 2020

Zaměření: SwafS (Věda s a pro společnost – Science with and for Society) Otevřené vzdělávání a spolupráce v přírodovědné výuce (Open schooling and collaboration on science education)

Typ projektu: CSA (Koordinační a podpůrné aktivity – Coordination and support actions)

Doba řešení: 36 měsíců (září 2020 – srpen 2023)

Kód projetu: 871155

Chcete uskutečnit SCP (Science Community Project – Přírodovědný komunitní projekt) s environmentální tématikou na Vaší škole, ve Vaší třídě, v přírodovědném kroužku?

Kontaktujte nás: martin.bilek@pedf.cuni.cz

Příklad SCP z Freiburgu: Jak omezit plastový odpad v našich koupelnách? (link: https://icse.eu/most-social-community-project-on-reducing-plastic-waste/)

O projektu MOST

Projekt MOST otvírá formální přírodovědné vzdělávání a navazuje partnerství mezi školami a jejich komunitami (rodiny, poskytovatelé přírodovědného vzdělávání, občané, podniky atd.). Společně pracují na environmentálně zaměřených projektech škol a komunit (SCP) zejména s tematickým zaměřením na nakládání s odpady a úsporu energie. Tyto participativní projekty přímo reagují na potřeby a hodnoty zúčastněných, prospívají komunitě jako celku a dělají ze škol tzv. „agenty prosperity komunity“. Dopad projektu MOST na učení žáků je podpořen přístupem založeným na pedagogickém výzkumu, který zkoumá zvyšování zájmu o přírodní vědy, zvyšování přírodovědné gramotnosti a odpovědnosti za životní prostředí.

K realizaci tzv. Otevřeného vzdělávání (Open Schooling) sdružuje konsorcium projektu MOST 23 odborných týmů z 10 evropských zemí, které zahrnují odborníky z vysokých škol, základních a středních škol, poskytovatelů neformálního učení, vzdělávacích orgánů, občanských organizací, obcí a podniků.

K inicializaci školních komunitních projektů poskytuje projektové konsorcium podporu školám formou přípravných workshopů, vyhledávání potenciálních partnerů a poskytováním provozních a pedagogických metodik. Činnosti na místní, regionální a evropské úrovni podporují sdílení znalostí, navazují další partnerství a prosazují výsledky projektu MOST v celé Evropě.

Cíl projektu MOST: Vytváření otevřených školních komunit v celé Evropě

Projekt MOST podporuje všechny žáky a členy místních komunit bez ohledu na jejich pohlaví, kulturní a socioekonomické pozadí nebo úroveň dosažených výsledků a zájmů v přírodních vědách. Projekt tedy otevírá školní vzdělávání za účelem vytvoření učebních prostor, které jsou přístupné pro všechny občany a umožňují společnosti učit se od sebe navzájem. Výzkum a praxe ukázaly, že zapojení občanů do otevřených a participativních procesů přírodovědného vzdělávání podporuje jejich vědeckou gramotnost a schopnost činit informovaná rozhodnutí. Navíc budou tyto projekty probíhat v kontextu přístupu založeného na výzkumu, který by měl podpořit zájem o přírodní vědy a vzdělávání.

Projekt si klade za cíl zřízení Evropské sítě otevřených škol (EOSnet), která propojí všechny subjekty zapojené do projektu a další iniciativy otevřeného vzdělávání v celé Evropě. Cílem příslušných webových stránek EOSnet a souvisejících diseminačních aktivit bude povzbudit další školy, vysoké školy nebo jiné zúčastněné strany v celé Evropě, aby zahájily projekty škola-komunita (SCP), vyměňovaly si osvědčené postupy aktivit Otevřeného vzdělávání a obecně je podporovaly.

Aktivity projektu MOST

Projekt MOST iniciuje aktivity ve třech úrovních:

Komunita: Ve všech 10 zemích konsorcia (Rakousko, Česká republika, Německo, Litva, Malta, Nizozemsko, Norsko, Španělsko, Švédsko a Turecko) jsou v rámci komunit iniciovány regionální projekty škola – komunita (školy jako centra projektů) .

Regionální úroveň: Na regionální/národní úrovni jsou v partnerských zemích propojovány všechny komunity Otevřeného vzdělávání z jednoho regionu. Toho je dosaženo prostřednictvím regionálních MOST veletrhů, kde jsou sdíleny zkušenosti a příklady úspěšných „Otevřených škol“. MOST veletrhy v každém regionu maximalizují dopad a posilují regionální účinnost.

Evropská úroveň: Projekt MOST „vytváří větší obraz“ pomocí Evropské otevřené školní sítě (EOSnet) na evropské úrovni. Závěrečná konference MOST spojuje všechny SCP v celé Evropě s pulzující sítí pro studium přírodních věd, která se otevírá dalším zemím a komunitám.

Partneři projektu MOST v České republice

Katedra chemie a didaktiky chemie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy (link: https://pages.pedf.cuni.cz/kch/)

 • Prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
 • PhDr. Martin Rusek, Ph.D.
 • Ing. Tatiana Smirnova
 • Doc. RNDr. Svatava Janoušková, Ph.D. (PřF a COŽP UK)

 

 

Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s. (link: https://sever.ekologickavychova.cz/sever-horni-marsov/)

 • RNDr. Jiří Kulich
 • Mgr. Michaela Glovňová

Konsorcium projektu MOST

Německo

 • ICSE at University of Education Freiburg (koordinátor)
 • Stadt Freiburg
 • Walther Rathenau Gewerbeschule

Rakousko

 • University of Innsbruck, Austria
 • Verein klasse!forschung
 • Energie Tirol

Česká republika

 • Charles University
 • Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s

Litva

 • Vilnius University
 • Vilnius City Municipal Government

Malta

 • University of Malta
 • WasteServ Malta Ltd.

Nizozemí

 • Utrecht University
 • Stichting Naturalis Biodiversity Centre

Norsko

 • Norwegian University of Science and Technology
 • Ducky AS
 • Birralee International School

Španělsko

 • Universidad de Jaèn
 • Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Cientificas

Švédsko

 • Jönköping University
 • UppTech

Turecko

 • Hacettepe University
 • Ministry of National Education Turkey

 

Evropský podpůrný tým projektu MOST

Evropský podpůrný tým (The European Support Team – EST) je poradní výbor a zahrnuje externí odborníky z celé Evropy se vzdělávacím nebo STEM/environmentálním odborným zaměřením. Následující odborníci přispívají svými zkušenostmi k řešení projektu MOST:

 • Michele Artigue, Paris Diderot University, Francie
 • Geert Asselbergs, EU STEM Coalition, EU
 • Katrin Engeln, STEM related pedagogical research, Kiel, Německo
 • Agueda Gras-Velazquez, European Schoolnet, Brussels, Belgie
 • Andreas Ch. Hadjichambris, European Network for Environmental Citizenship, Cyprus
 • Andrew Howes, Manchester University, Velká Británie
 • Annette Klinkert, European Science Engagement Association, EU
 • Bedřich Moldan, Univerzita Karlova, Česká republika
 • Maryte Skakauskiene, Ministry of Education and Sciences, Litva
 • Annita Westenbroek, Royal Netherlands Paper and Board Association, Nizozemí