Empowering Girls to Embrace their Digital and Enterpreneurial Potential

Podpora dívek * v rozvoji jejich digitálního a podnikatelského potenciálu.         I dívky* umí STEM!

* Uznáváme, že za binárním rozdělením muž-žena existuje genderové spektrum. Používáme slovo „dívka/y“ pro všechny jednotlivce, kteří se identifikují jako ženy. Výslovně podporujeme a zveme transsexuální a intersexuální jednotlivce, kteří se identifikují jako dívky, k účasti na letních táborech GEM.

O projektu

GEM (2020–2022) je pilotní projekt spolufinancovaný Evropskou unií, jehož cílem je povzbudit zájem dívek o STEM, tj. o přírodní vědy (Science), techniku (Technology), technologie (Engineering) a matematiku (Matematics), a o oblast informačních a komunikačních technologií (ICT) a inspirovat je k volbě povolání a podnikání v těchto oblastech. K dosažení tohoto cíle bude konsorcium projektu organizovat poutavé bezplatné letní tábory pro dívky ve věku 12–18 let a zřídí rozsáhlou síť škol, univerzit, firem a politiků, čímž podpoří dívky při volbě jejich povolání.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci grantu č. LC-01380173. Evropská unie / Evropská komise neodpovídá za obsah ani nenese odpovědnost za žádné ztráty nebo škody vyplývající z použití těchto zdrojů.

Proč potřebujeme tento projekt?

Přibližně polovina evropské populace jsou ženy, avšak pouze 15 % pracuje v technologických odvětvích a ještě méně (2,4 %) v oblastech souvisejících s ICT. Pouze asi 20 % žen jsou podnikatelky. Nevyužitý ženský potenciál v technologiích, inovacích a podnikání zanechává v Evropě v těchto odvětvích obrovský a rostoucí genderový dovednostní rozdíl. Vzdělání je bezpochyby nejdůležitějším předpokladem, díky kterému mohou dívky pokračovat ve studiu a v kariéře v STEM, v oblasti ICT a podnikání.

Projektové aktivity

Řešitelé projektu z univerzit z 11 evropských zemí budou organizovat letní tábory pro dívky, zahrnující různé vzdělávací aktivity, které podporují jejich rozvoj v rozmanité škále STEM a příslušných osobních dovedností. Tedy dovedností, které zvýší zájem dívek o tuto oblast a umožní jim podílet se na evropských procesech digitální inovace. Součástí je důraz na inspirativní vzory mezi vědkyněmi a nabízíme zúčastněným dívkám možnost bavit se v kontextu STEM a užívat si ho. Tyto letní tábory budou v každé zemi uspořádány dvakrát, budou příslušně vyhodnoceny a optimalizovány. Doporučení pro organizaci a obsah letních táborů GEM budou po skončení projektu veřejně k dispozici ostatním, kteří budou mít zájem tyto letní tábory také organizovat, čímž se zajistí odpovídající udržitelnost.

Druhou stranou mince je umožnit společnosti povzbuzovat a podporovat dívky v rozvoji vědomostí a dovedností v STEM a ICT. Proto se tvoří evropská síť spojující aktéry z různých oblastí vzdělávání, digitální a podnikatelské sféry STEM. Členové sítě budou ve společnosti provádět různé osvětové aktivity zaměřené na řešení blížících se problémů, na prokázání potřeby a způsobů podpory dívek a informování dívek o jejich možnostech.

Spolupracující pracoviště

Konsorcium projektu se skládá z 11 univerzit:

 • University of Education Freiburg, Německo
 • University of Nicosia, Kypr
 • Univerzita Karlova, Praha, Česká republika
 • University of Jaen, Španělsko
 • National and Kapodistrian University of Athens, Řecko
 • Vilnius University, Litva
 • University of Malta, Malta
 • Utrecht University, Nizozemsko
 • Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norsko
 • Univerzity Jönköping, Švédsko
 • Univerzita Konstantína Filozofa v Nitre, Slovensko

Ve spolupráci s partnery ze sfér obchodu, politiky a vzdělávání v každé zemi čerpá konsorcium bezkonkurenční směs odborných znalostí STEM, znalostí předmětů STEM/ICT a zkušeností s mezinárodními projekty.

Letní tábor GEM v Praze

Univerzitu Karlovu zastupuje v řešení projektu tým z Katedry chemie a didaktiky chemie Pedagogické fakulty:

Prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.,

RNDr. Kateřina Chroustová, Ph.D.

Pro realizaci letního tábora se počítá se zapojením dalších pracovníků katedry, studentů i externích specialistů.

Pro naplnění cíle projektu, tj. vzbuzení zájmu dívek a jejich inspirování pro zapojení do STEM/ICT, je připravován letní tábor v Praze na Pedagogické fakultě UK s tématem: Laboratorní technologie a každodenní spotřeba (Lab Technology and Everyday Life Consumption), který bude u dívek podporovat:

 • prohloubení znalostí STEM (zejména ve vazbě na ICT),
 • prohloubení znalostí o STEM / digitálním světě práce,
 • zaměření na podnikatelské smýšlení,
 • zaměření na průřezové kompetence,
 • získání znalosti inspirativních vzorů a jejich významu.

První tábor bude organizován na konci srpna nebo v průběhu září 2021 podle epidemiologické situace v ČR.