Témata kvalifikačních prací

prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.

 1. Školní chemický experiment s podporou počítače

Využití senzorů připojitelných k počítači ve vybraném tematickém celku učiva chemie na ZŠ nebo SŠ, včetně přípravy pracovních listů a jejich optimalizaci.

2. Využití pojmového mapování při hodnocení znalostí žáků z chemie

Pojmové mapování jako součást diagnostické fáze vyučovacího procesu se zaměřením na výuku chemie na vybraném typu školy.

3. Chemie jako součást expozic přírodovědných a technických muzeí

Zpracování přehledu a možností využití expozic přírodovědných a technických muzeí ve výuce chemie včetně komplexních návrhů na realizaci v tematických školních exkurzích.

4. Prvky interkulturního vzdělávání ve výuce chemie

Interkulturní aspekty aplikovatelné vy výuce chemie (chemie jako součásti přírodovědného vzdělávání) se zaměřením na vybrané tematické celky a stupeň školského systému (vazba na mezinárodní projekt IncluSME).

5. Chemie jako součást integrovaného přírodovědného vzdělávání

Analýza integrovaných systémů výuky přírodovědných předmětů se speciálním zřetelem na postavení učiva chemie. Výběr systému z tuzemska a/nebo ze zahraničí.

6. Aktivizace žáků ve výuce chemie na střední škole

Analýza aktivizace žáků ve výuce vybraných témat středoškolské chemie s využitím vybrané aktivizační metody výuky. Tvorba příslušných aktivit a jejich hodnocení s ohledem na pedagogickou praxi.

7. Aktivizace žáků ve výuce chemie na základní škole

Analýza aktivizace žáků ve výuce vybraných témat chemie základní školy s využitím vybrané aktivizační metody výuky. Tvorba příslušných aktivit a jejich hodnocení s ohledem na pedagogickou praxi.

8. Alternativní vzdělávání a výuka chemie

Analýza specifik výuky chemie (chemie jako součásti přírodovědy) ve vybrané alternativní vzdělávací koncepci (Waldorfské školy, Jenský plán, Montessori, Daltonský plán atd.).

9. Antické živly v chemických experimentech na základní škole

Návrhy a odladěním souborů chemických experimentů pro výuku na 2. stupni základních škol s tématem čtyř antických živlů (oheň, voda, země, vzduch). Soubory experimentů zaměřených na antické živly včetně návodů a vzorových řešení ve formě laboratorních protokolů.

10. Badatelsky orientovaná výuka chemie na střední škole

Možnosti a meze realizace badatelsky orientované výuky v určitém tematickém celku výuky chemie na středních školách. Konkrétní návrhy k aplikaci badatelsky orientované výuky budou ověřovány ve výuce pomocí vybrané metody pedagogického výzkumu.

11. Badatelsky orientovaná výuka chemie na základní škole

Možnosti a meze realizace badatelsky orientované výuky v určitém tematickém celku výuky chemie na základních školách. Konkrétní návrhy k aplikaci badatelsky orientované výuky budou ověřovány ve výuce pomocí vybrané metody pedagogického výzkumu.

12. Efektivita využívání didaktického software ve všeobecném chemickém vzdělávání

Zkoumání efektivity využívání didaktického software ve výuce chemie. Historický vývoj, tvorba výukových programů a klasifikace didaktického software podle různých hledisek. Vybraný software určený pro výuku chemie a návrhy na jeho využití v konkrétních vyučovacích hodinách a porovnání efektivity výuky s využitím tohoto software, a bez něj.

13. Počítačem podporovaný školní chemický experiment a digitální váhy

Využití počítačové podpory školních chemických experimentů obsahujících změny hmotnosti registrované digitálními vahami. Návrh experimentů s využitím digitálních vah připojených k počítači, spolu s vytvořením pracovních listů pro žáky a jejich testováním a doporučením pro pedagogickou praxi.

14. Prvky dramatické výchovy ve výuce chemie

Využití dramatické výchovy ve výuce chemie jako všeobecně-vzdělávacího předmětu. Příprava a realizace scénářů pro aplikaci tohoto přístupu na vybraných tématech učiva chemie z pohledu historického, didaktického aj.

15. Významné dny a školní chemický experiment

Výběr a optimalizace školních chemických experimentů se vztahem k “významným” dnům v průběhu roku. Využití situačních metod v experimentálně zaměřené výuce chemie na základní škole s ověřením souboru experimentů vhodných pro vybrané časové období v pedagogické praxi.

16. Environmentální aspekty výuky chemie

Návrh aktivit pro výuku chemie s akcentem na environmentální výchovu, trvale udržitelný rozvoj a další báze formování občanských a sociálních kompetencí žáků (vazba na národní projekt CIVIS).

prof. Ing. Karel Kolář, CSc.

 1. Jednoduché zkumavkové experimenty z organické chemie

Práce je zaměřena na vytvoření souboru jednoduchých zkumavkových experimentů z organické chemie pro potřeby výuky na základní a střední škole. Navržené experimenty budou ověřeny v praxi na jednotlivých typech škol. Následně bude posouzen přínos experimentů ke zkvalitnění výuky.

2. Molekulární modely ve vybraných tematických celcích středoškolského učiva organické chemie

Práce je orientována na aplikace molekulárních modelů ve výuce organické chemie na střední škole. Modely navržené k jednotlivým tematickým celkům učiva budou ověřeny v praxi na gymnáziu nebo jiné střední škole s výukou chemie, jako všeobecně vzdělávacího předmětu.

3. Molekulární modely a vybrané tematické celky učiva organické chemie ve vzdělávání budoucích učitelů

Práce směřuje k využití molekulárních modelů ve výuce organické chemie ve vzdělávání budoucích učitelů. Modely jsou zařazeny do vybraných tematických celků a je hodnocen příspěvek jejich využití ve výuce k jejímu zkvalitnění.

doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D.

 1. Proteinové složení špaget aneb jsou ve špagetách vejce?
 2. Muž či žena – je možné jejich rozlišení pomocí hmotnostní spektrometrie?
 3. Pravost složení masných výrobků

doc. RNDr. Karel Holada, CSc. (Podrobné pokyny a prameny až po rozhovorech s případnými zájemci)

 1. První česky psané učebnice chemie
 2. Chemický obsah RVP – hodnocení
 3. Studium učitelství chemie v Praze 2016 – 2017
 4. Od metodiky vyučování chemie k agogice chemie
 5. Integrovaná přírodověda – možnosti a skutečnost
 6. Anotovaná bibliografie článků o výuce chemie v Bicheze
 7. Anotovaná bibliografie vizuálních pomůcek pro výuku chemie, popř. vč. jejich digitalizace
 8. Vizualizace až virtualizace zvoleného tématu
 9. Seznam pomůcek standardizovaných pro výuku přírodních věd
 10. Chemikál – zábavná forma popularizace chemie a umělecké poklesky chemiků
 11. Tabulka PSP jako herní plán edukačních her
 12. Experimentální základ učiva o energetice chemických reakcí
 13. Modely chemických reakcí a jejich typů
 14. Kurkuma – objekt výuky chemie

PhDr. Martin Rusek, Ph.D.

 1. Učebnice chemie pro základní školy a jejich využití ve výuce (vazba na disertační práci K. Vojíře)
 2. Analýza učebnic chemie pro základní školy s důrazem na prvky řízení učební činnosti žáků (vazba na disertační práci K. Vojíře)
 3. Vliv jednoduchých chemických experimentů na rozvoj přírodovědné pregramotnosti dětí v MŠ (vazba na disertační práci I. Bílkové Metelkové)
 4. Vliv jednoduchých chemických experimentů na rozvoj přírodovědné pregramotnosti žáků na 1. stupni ZŠ (vazba na disertační práci I. Bílkové Metelkové)
 5. Vnímání kvality výuky chemie učiteli základních a středních škol (vazba na disertační práci L. Honskusové)
 6. Strategie řešení problémových úloh s přírodovědnou tématikou uplatňované žáky
 7. Vybraná témata výuky základů chemie: pojetí, hodnocení a význam
 8. Jednoduché chemické experimenty s využitím senzorů připojitelným k počítači
 9. Chemické výpočty pohledem budoucích učitelů chemie: postoje a schopnost je řešit
 10. Schopnost vědeckého myšlení a metakognitivního monitorování budoucích učitelů chemie
 11. Vliv laboratorních cvičení na postoje studentů učitelství k experimentální činnosti

ing. Hana Vodičková, Ph.D.

 1. Využití elektrochemických metod ke stanovení těžkých kovů v biologickém materiálu (BP)
 2. Využití chromatografických metod (HPLC) ke stanovení biologicky aktivních látek (BP)