Otázky k SZZ Bc.

Obecná chemie

 1. Chemie a periodizace jejího vývoje. Prachemie, alchymie, iatrochemie, novodobá a moderní chemie. Klasifikace chemických disciplín.
 2. Základní chemické pojmy. Chemická nomenklatura.
 3. Vývoj představ o složení atomu, modely atomu, nuklidy, izotopy, radioaktivita.
 4. Elektronová konfigurace atomu, orbital, kvantová čísla, Pauliho princip, Výstavbový princip, Hundovo pravidlo, základní a excitovaný stav atomu.
 5. Základní představy o chemické vazbě: složení molekul, teorie VSEPR a teorie molekulových orbitalů.
 6. Chemická vazba kovalentní a iontová, polarita chemické vazby, vazebná energie a disociační energie vazby,
 7. Kovová vazba a slabé vazebné interakce.
 8. Kyseliny a báze; Acidobazické rovnováhy: protolytické reakce, teorie kyselin a zásad, autoprotolýza vody, iontový součin vody, definice pH, disociace v roztocích kyselin a zásad, hydrolýza, tlumivé roztoky
 9. Skupenské stavy látek. Základní charakteristiky plynného, kapalného a pevného skupenství.
 10. Termodynamika: termodynamická soustava, termodynamické veličiny, rovnováha a děj, termodynamické zákony
 11. Základy termochemie, termochemické zákony, reakční entalpie, slučovací entalpie, spalná entalpie.
 12. Reakční kinetika. Rychlost chemické reakce, rychlostní rovnice (Guldberg, Waage), Arrheniova rovnice, reakce podle reakčního mechanismu (izolované reakce 1. řádu, reakce následné, bočné, zvratné, řetězové), katalýza.
 13. Chemická rovnováha. Odvození rovnovážné konstanty, Le Chatelierův princip a jeho aplikace.
 14. Periodická soustava chemických prvků, vlastnosti chemických prvků a jejich sloučenin: periodický zákon, periodicita vlastností prvků – atomový poloměr, struktura elektronového obalu, elektronegativita, kovový charakter, ionizační energie, elektronová afinita, oxidační stavy a jejich stabilita.
 15. Oxidace a redukce, elektrochemická řada.

Anorganická chemie

 1. Vodík a kyslík
 2. Halogeny: prvky, skupinová charakteristika, bezkyslíkaté sloučeniny
 3. Halogeny: oxidy, oxokyseliny a jejich soli
 4. Síra, Selen, Tellur: prvky, skupinová charakteristika, bezkyslíkaté sloučeniny
 5. Síra, Selen, Tellur: oxidy, oxokyseliny a jejich soli
 6. Prvky skupiny dusíku: prvky, skupinová charakteristika, bezkyslíkaté sloučeniny
 7. Prvky skupiny dusíku: oxidy, oxokyseliny a jejich soli
 8. Prvky skupiny uhlíku
 9. Prvky skupiny boru
 10. Kovy alkalických zemin
 11. Alkalické kovy
 12. Přehled běžných oxidačních stavů a jejich zabarvení pro následující prvky, příklady: Ti, V, Zn, Pd, Cd, Pt,  Hg, Ce, U
 13. Prvky skupiny chromu a mangan
 14. Triáda železa
 15. Prvky skupiny mědi

Organická chemie

 1. Předmět organické chemie, místo organické chemie v systému přírodních a chemických věd, charakter organických sloučenin.
 2. Atom uhlíku, hybridizace, vazby v organických sloučeninách, vaznost parametry chemické vazby, struktura a stereochemie molekul organických sloučenin.
 3. Vzorce a modely organických sloučenin, jiné způsoby znázornění struktury molekul organických sloučenin, izomerie v organické chemii.
 4. Klasifikace organických sloučenin, příklady, názvosloví v organické chemii, názvoslovné principy a jejich aplikace.
 5. Přehled základních typů organických reakcí, reakční mechanismy a metody jejich výzkumu, struktura a vlastnosti organických sloučenin, empirické rovnice v organické chemii.
 6. Důkazy a identifikace organických sloučenin, fyzikálně-chemické metody stanovení struktury organických molekul.
 7. Alkany, příprava, reakce, vliv struktury na reaktivitu alkanů, mechanismy reakcí alkanů, praktické aplikace, ekologie a toxikologie alkanů.
 8. Alkeny, příprava, reakce, vliv struktury na reaktivitu alkenů, mechanismy reakcí alkenů, praktické aplikace, ekologie a toxikologie alkenů.
 9. Alkyny, příprava, reakce, vliv struktury na reaktivitu alkynů, mechanismy reakcí alkynů, praktické aplikace, ekologie a toxikologie alkynů.
 10. Areny, příprava, reakce, vliv struktury na reaktivitu arenů, mechanismy reakcí arenů, praktické aplikace, ekologie a toxikologie arenů.
 11. Halogenderiváty uhlovodíků, příprava a reakce, vliv struktury na reaktivitu halogenderivátů, mechanismy reakcí halogenderivátů, praktické aplikace, ekologie a toxikologie halogenderivátů.
 12. Alkoholy a fenoly, příprava a reakce, vliv struktury na reaktivitu alkoholů a fenolů, mechanismy reakcí alkoholů a fenolů, průmyslové aplikace, toxikologie alkoholů a fenolů.
 13. Ethery, příprava a reakce, vliv struktury na reaktivitu etherů, mechanismy reakcí etherů, průmyslové aplikace, toxikologie etherů.
 14. Aldehydy a ketony, příprava a reakce, vliv struktury na reaktivitu aldehydů a ketonů, mechanismy reakcí aldehydů a ketonů, průmyslové aplikace, toxikologie aldehydů a ketonů.

Analytická chemie

 1. Obecný postup analýzy; základní analytické operace; analýza kvalitativní a kvantitativní; instrumentální analýza.
 2. Základní postupy anorganické a organické kvalitativní analýzy.
 3. Vážková analýza; odměrná analýza.
 4. Titrace acidobazické, komplexometrické, srážecí a redoxní – princip metod, průběh titrační křivky; indikátory, příklady stanovení.
 5. Elektrochemické analytické metody: elektrodový potenciál a jeho měření, typy elektrod (1. druhu, 2. druhu, redoxní, membránové), měření pH.
 6. Elektrochemické analytické metody: potenciometrie, polarografie, voltametrie, coulometrie, elektrogravimetrie, konduktometrie (princip a příklady stanovení).
 7. Separační analytické metody (srážení, filtrace, centrifugace, dialýza, ultrafiltrace extrakce); princip a rozdělení chromatografických metod.
 8. Chromatografie planární a chromatografie na kolonách; HPLC.
 9. Kapalinová chromatografie: rozdělovací, adsorpční, ionexová, gelová permeační, afinitní – princip a příklady použití metod.
 10. Plynová chromatografie – princip, příklady použití, detektory včetně hmotnostní spektroskopie.
 11. Spektrální analytické metody: elektromagnetické spektrum; princip absorpční a emisní spektroskopie; princip molekulové a atomové spektroskopie.
 12. 12. Spektrální analytické metody: UV–VIS spektrofotometrie; infračervená spektroskopie; fluorescence; atomová emisní a absorpční spektroskopie.