Modelový experiment

O předmětu

Předmět je zaměřen na chemický experiment a jeho úlohu ve výuce chemie. Posluchačům je představen chemický experiment coby prostředek ověřování vlastních hypotéz. Důraz je kladen na schopnost tvořit vhodné řídicí otázky bádání, předkládání experimentů podněcujících vlastní práci žáků a jejich badatelské schopnosti, tj. definovat hypotézu, navrhnout možnosti jejího ověření, vlastní experiment, vyvození závěrů a případnou úpravu hypotézy.

 

Prezentace k modelovému experimentu obecně.