Projektové vyučování

Na Katedře chemie a didaktiky chemie je již tradicí pořádání studentské konferenci o projektovém vyučování. Od roku 2001, kdy započala tradice pořádání těchto konferencí na UK PedF, získalo projektové vyučování na popularitě – je na něj pamatováno dokonce i v nových vzdělávacích standardech. Proto je účelné připravovat budoucí učitele i na tuto formu vyučování. Možnost prezentovat svou práci a představu o projektovém vyučování, seznámit se s pohledy jiných tvůrců a možnost diskutovat je v pregraduální přípravě velmi vítaná. To dokládá jednak zvyšující se počet účastníků, jednak i první zahraničí účastníci konference – ke studentům z Čech a Moravy se přidali i slovenští kolegové, konkrétně z Trnavy, Bánské Bystrice a Košic.

Novinkou ročníku 2010 byla mimo zmíněné zahraniční účasti také dvojí povaha příspěvků. Z představených čtrnácti příspěvků zpracovaných studentskými týmy nebo jednotlivci navazujícího magisterského nebo doktorského studia byla (jako obvykle) převážná většina návrhem na realizaci projektového vyučování, zazněly ovšem i příspěvky ke způsobům zdokonalování přípravy budoucích učitelů v oblasti projektové výuky tak, jak je k ní přistupováno na některých fakultách. Tento trend je zapotřebí dále podporovat, jelikož podobné příspěvky mohou sloužit jako velmi hodnotné zdroje inspirace pro ostatní pracoviště.

Na způsobech přístupu k realizaci projektového vyučování je stále zapotřebí pracovat. Přetrvávajícím nedostatkem prezentovaných prací je stále instruktivnost ve struktuře projektu. Předkládány pak nejsou projekty v pravém slova smyslu, objevují se prvky, které jsou pro projektové vyučování typické, přesto převažují tendence řídit činnost žáků a omezovat ji tak na splnění určitých, byť konstruktivisticky pojatých úloh. Je zapotřebí dostatečně poukázat na to, že zapojení skupinové práce, studentské konference a tvorby posteru či prezentace neznamená projekt. Na tento trend bylo v diskusi několikrát upozorněno a byly navrženy možné úpravy předkládaných projektů.

Pro přechod na oficiální stránky konference klikněte na následující link.