2008-2009

Publikační činnost pracovníků katedry v letech 2008-2009:

2009

 • ADAMEC, M. Aplikace sekvenční metody optimalizace na edukační chemický experiment. In Metodologické otázky výzkumu v didaktice chemie : Mezinárodní seminář doktorského studia – sborník příspěvků. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové – PedF, 2009.
 • ADAMEC, M., BENEŠ, P. School chemical experiment optimization in Wolfram Mathematica environment. Problems of Education in the 21th Century. 2009, vol. 11, s. 9–13. ISSN 1822-7864.
 • ADAMEC, M.; BENEŠ, P.. Hry na interaktivní tabuli ve výuce chemie. [Games on an interactive whiteboard in chemical education.] In Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie/Research, Theory and Practice in Chemistry Didactics XIX.. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 215–220. ISBN 978-80-7041-839-0.
 • ADAMEC, M., JANČAŘÍK, A., JANČAŘÍKOVÁ, K., STEHLÍKOVÁ, N. Podpora ICT v přípravě budoucích učitelů. Aplimat 2009. Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, 2009. s. 637–643. ISBN 978-80-89313-31-0.
 • KUCKOVA, S; HYNEK, R; KODICEK, M. Application of peptice mass mapping on proteins in historical mortars. Journal of Cultural Heritage. 2009, 10, s. 244-247. ISSN 1296-2074.
 • KUCKOVA, S; CRHOVA, M; VANKOVA, L, HNIZDA, A; HYNEK, R; KODICEK M. Towards proteotemic analysis of milk proteins in historical building materials. International Journal of Mass Spektrometry. 2009, 284, s. 42-46. ISSN 1096-9888.
 • KUCKOVA, S; HYNEK, R; KODICEK, M. Organic mass spectrometry in art and archaelogy. : John Wiley & Sons, 2009. MALDI-TOF MS applied to the analysis of protein paint binders, s. 165-187. ISBN 978-0-470-51703-1.
 • SANDU,  I.C.A.; ROQUE, A.C.A; KUCKOVA, S; SCHAEFER, S; CARRIEIRA, R. The The Biochemistry abd Artistic studies: a novel integrated approach to the identification of organic binders in polychrome artifacts, in the forst issue of the review ECR – Estudos de Conservação e Restauro edited by CITAR Escola das Artes, Universidade Católica Portuguesa, 2009. p. 39-56.
 • RUSEK, M, PUMPR, V. Výuka chemie na SOŠ nechemického směru. In BÍLEK, M. Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie XIX.. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Přehledové studie a krátké informace. s. 200-206. ISBN 978-80-7041-839-0.
 • RUSEK, M., HAVLOVÁ, M., PUMPR, V. K přírodovědnému vzdělávání na SOŠ. Biologie-chemie-zeměpis. 1/2010, s. 19-26. ISSN 1210-3349.
 • ADAMEC, M., BENEŠ, P., PUMPR, V. Chemie pro opomíjenou skupinu žáků. In NESMĚRÁK, K. Current Trends in Chemical Curricula : Proceedings of the International Conference, Prague, 24–26 September 2008. 1st edition. Prague : Charles University in Prague, Faculty of Science, 2008. s. 39–42. ISBN 978-80-86561-60-80.
 • ADAMEC, M., PUMPR, V., DYTRICHOVÁ,J. Výběr učebnice – snadno a rychle? Biologie, chemie, zeměpis 3/2007, s.146-150. ISSN 1210-3349.
 • ADAMEC, M.; PUMPR, V.: K využití pokusu ve výuce chemie v základním vzdělávání. Biologie, chemie, zeměpis. Praha, SPN, 2008. č. 4. s. 134–138. ISSN 1210-3349.
 • Doménech-Carbó, M.T.; Kuckova, S.; de la Cruz-Cañizares, J.; Osete-Cortina, L.: Study of the influencing effect of pigments on the photoageing of terpenoid resins used as pictorial media. J. Chromatogr. A 2006, 1121, 248.
 • Frýzková, M.; Adamec, M.: Approach to implementation of science curriculum, with a special view to chemistry. In Proceedings of the 2nd European Variety in Chemistry Education. Prague : Charles University – Faculty of Science, 2007. s. 267–271. ISBN 978-80-86561-85-1.
 • HOLADA, K.: Ekogramotnost má zelenou. Biologie-chemie-zeměpis 17, 2008, č. 2, s. 53
 • HOLADA, K.: Pokusy se školní křídou 3 Adsorpční kapalinová chromatografie. BZC 17, 2008, č. 3, s. 131-133
 • HOLADA, K.: Pokusy se školní křídou 4 Tentokrát s opravdovou křídou (CaCO3) – A BZC 17, 2008, č. 4, s. 185-187
 • HOLADA, K.: Pokusy se školní křídou 5 Tentokrát s opravdovou křídou (CaCO3) – A BZC 17, 2008, č. 5, s. 237-239
 • HOLADA, K.: Pokusy se školní křídou, 1 Identifikace školní křídy. Biologie-chemie-zeměpis 17 , 2008, č. 1, s. 36-38
 • JANOUŠKOVÁ, S., ADAMEC, M. Stanovení pH půd. [online]. Praha: VÚP, 2008. [cit. 2008-09-01] Dostupné na WWW .
 • Kuckova, S.; Hynek, R.; Kodicek, M.: Identification of proteinaceous binders in the mortars from rotunda of Saint Catherine in Znojmo (Czech Republic). J. Cult. Herit. 2008. Přijato do tisku.
 • Kučková, Š., Crhová, M., Hynek, R., Kodíček, M.: Proteomická analýza proteinových aditiv v historických maltách. Ve službách archeologie 1/08. 2008, 106. ISSN 1802-5463.
 • Kučková, Š.; Hynek R.; Kodíček, M.: Identifikace proteinových pojiv v uměleckých dílech metodou hmotnostní spektrometrie MALDI-TOF. Zprávy památkové péče 2008, 68, 57.
 • Kučková, Š.; Hynek, R.; Kodíček, M.: Identifikace proteinových komponent v omítkách rotundy sv. Kateřiny ve Znojmě. Ve službách archeologie1/07. 2007, 173. ISSN 1802-5463.
 • LIŠKA , F.; TRNKA,T.: Sacharosa-její struktura a systematický název, Biologie,Chemie, Zeměpis 2007 16, 231.
 • LIŠKA, F.: Konstituce, konformace a konfigurace v názvech organických sloučenin. Praha: VŠCHT, 2008. ISBN: 978-80-7080-640-1.
 • LIŠKA, F.: Mnemotechnika při výuce stereochemického názvosloví, Chem. Listy 2008, 102, 527.
 • McMURRY, J.: Organická chemie. 1st ed. Na překladu se podíleli: JONAS, J.; KLINOTOVÁ, E; KLINOT, J.; LIŠKA, F.; POTÁČEK, M.; SVOBODA, J.; TRNKA, T. Brno: VUTIUM, Praha: VŠCHT, 2007. Překlady vysokoškolských učebnic, 2. ISBN 978-80-214-3291-8, ISBN 978-80-7080-637-1.
 • NOVÁK, J., BARTOVSKÁ, L. a kol.: Fyzikální chemie, bakalářský a magisterský kurz. VŠCHT Praha 2008.
 • OTTIS, J.; JALOVÝ, Z.; LIŠKA, F.: Gaseous prosucts of dinitromethane decomposition determined by DTA/FTIR. J. Energetic Materials 2008, 26, 220.
 • POLONCARZOVÁ, M., HOVORKA, Š., BARTOVSKÁ, L., RANDOVÁ, A.: Surface tension measurement by pendant drop shape method, 18th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2008, published in: CD ROM of fulltexts, Process Engineering Publisher, Praha ISBN 978-80-02-02049-3.
 • PROKESOVA-FOJTIKOVA, P., MINTOVA, S., CEJKA, J.: Porosity of micro/mesoporous composites, Microporous Mesoporous Materials, 2006, 92, 154.
 • PUMPR, V., ADAMEC, M., BENEŠ, P.; SCHEUEROVÁ, V.: Základy přírodovědného vzdělávání : Chemie pro SOŠ a SOU. 1. vyd. Praha : Fortuna, 2008. 48 s., 1 CD-ROM. ISBN 978-80-7373-030-7.
 • PUMPR, V. a kol. Běžně prodávané látky, nebezpečné látky a nebezpečný průběh reakcí, chemie a běžný život občana [online] Praha : CERMAT, 2007. [cit. 2007-09-26] Dostupné z WWW:.
 • Rambousek, V.; Beneš P.; Adamec, M.: Education Reality In Conditions of Developing Information Society. In Problems of Education in the 21st Century. 2007, vol. 2, s. 67–72. ISSN 1822-7864.
 • RANDOVÁ, A., HOVORKA, Š., IZÁK, P., BARTOVSKÁ, L.: Swelling of Nafion in methanol–water–inorganic salt ternary mixtures. J. Electroanal. Chem. 2008, 616, 117–121.
 • VOLEJNÍKOVÁ, B., HOVORKA, Š., BARTOVSKÁ, L., ŘEHÁK, K.: Temperature and concentration dependence of Gibbs excess energy in mixture Tetraglyme (1) + Decane (2), 18th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2008, published in: CD ROM of fulltexts, Process Engineering Publisher, Praha ISBN 978-80-02-02049-3.

Publikace z předchozích let: