Didaktika chemie SŠ

Tématické okruhy ke zkoušce

V duchu modelu TPACK bude ověřována znalost obsahu, pedagogická znalost i znalost technologická.

1. Znalost obsahu

Tématické okruhy z jsou ke stažení zde.

 

2. Znalost pedagogická

a) aspekt kurikulární

 • kurikulární reforma na SŠ
 • systém kurikulárních dokumentů ČR
 • cíl a smysl chemického vzdělávání
 • výuka chemie na gymnáziu vs. výuka chemie na středních školách

b) současné trendy ve výuce přírodovědných předmětů

 • potřeba změny přístupu k výuce
 • mezinárodní testování žáků
 • přírodovědná gramotnost

c) psychodidaktické aspekty výuky chemie

 • instruktivní vs. konstruktivní přístup ve vzdělávání
 • Bloomova taxonomie kognitivních cílů a její dopad na výuku chemie
 • Piagetova genetická epistemologie a její význam pro výuku chemie
 • Daleho kužel zkušenosti a jeho aplikace ve výuce chemie
 • motivace žáků v hodinách chemie
 • příklady aktivizačních metod ve výuce chemie
 • didaktické hry

d) vybrané klíčové aspekty didaktiky chemie

 • pozice experimentu ve výuce chemie
 • projektové vyučování, badatelsky orientované vyučování
 • řídicí otázky učitele

e) problematika učitelské profese z pohledu praxe

 • interakce učitel a žák
 • nové učivo
 • opakování
 • zkoušení
 • kázeň ve třídě
 • nečekané situace

 

3. Znalost technologická

 • role ICT v současném vzdělávání
 • vliv nárůstu počtu informací a dostupnosti technologií na vzdělávání
 • možnosti využití ICT ve výuce chemie
 • výhody a nevýhody práce žáků s ICT

 

Zdroj informací: http://www.slideshare.net/bobr/vzdlvac-technologie-21-stolet-prezentace


Teoretická, projektová část

Skupinky, které sppolu tvoří projekt, dokáží stav svojí práce: orientací v problematice projektového vyučování, pracovním názvem svého projektu popř. hotovými celky. Prostoje mezi experimentováním nebo předváděním pokusů, stejně tak jako poobědová pasáž, budou věnovány projektovému vyučování. bude možnost konzultovat nápady, postupy apod.

K získání dalších nápadů je k dispozici nová publikace Work that matters: The teacher’s guide to project-based learning.

V případě zájmu je k dispozici i sborník z posledního 9. ročníku.

V semináři jsme také otevřeli téma plošného testování. Seznamte se s <a href=”http://www.youtube.com/watch?v=Iyk5qIAUCjQ”>videem</a> věnovaným stejné problematice v USA.

Odkazy na důležité instituce:

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY www.msmt.cz

NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ www.nuv.cz

ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZDĚLÁVÁNÍ www.uiv.cz

 

Projektové vyučování v chemii a příbuzných oborech

Sborník z 9. konference je ke stažení.

Odkazy na kvalitní zdroje:

http://pbl-online.org/

http://www.innovationunit.org/sites/default/files/Teacher%27s%20Guide%20to%20Project-based%20Learning.pdf

Beneš, P. – Pumpr, V.: Projektové vyučování jako inovační forma ve výuce chemie. [Project education as an innovation in chemistry education]. In: Acta facultatis paedagogicae universitatis tyrnaviencis., edit.: Univerzita v Trnavě, 1. vyd., Trnava, Univerzita v Trnavě, pedagogická fakulta, 2003, s. 11-15. ISBN 80-89074-47-2, stať ve sborníku z konference

Švecová, M. Teorie a praxe zařazení školních projektů ve výuce přírodopisu, biologie a ekologie. Praha : Karolinum, 2001. 79 s. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 80-246-0227-X.

Experimenty – návody

Návody k experimentům jsou ke stažení zde.