Nový studijní program pro navazující magisterské studium

Od školního roku 2019/2020 lze na Katedře dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty UK studovat v rámci navazujícího magisterského studia nový obor Edukace a interpretace v oblasti kulturního dědictví. Jde o jednooborové prezenční studium, které bude připravovat

Katedra dějin a didaktiky dějepisu zahájila svou činnost ve školním roce 1993/1994. Navázala tak na tradici výuky dějepisu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, jež byla přervána v roce 1982. KDDD nabízí vzdělání v oboru dějepis v rozsahu od pravěku přes antický starověk k obecným dějinám středověku a novověku. Důraz je kladen na české a československé dějiny, které jsou pojímány důsledně v evropském i světovém kontextu, a také na dějiny regionální.


Katedra dějin a didaktiky dějepisu

Při Katedře  byla ustanovena tato centra:

Centrum pro studium kulturně historického dědictví

Centrum pro nové dějiny školství a vzdělanosti

Centrum pro oborovou didaktiku

Katedra dějin a didaktiky dějepisu vydává odborný recenzovaný časopis zařazený od roku 2014 na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice:

Marginalia historica

 

Katedra dějin a didaktiky dějepisu úzce spolupracuje se Sbírkou starého umění Národní galerie v Praze a Národním památkovým ústavem: hradem Bečov a zámkem Červená Lhota a bývalým klášterem Zlatá Koruna.