Centrum pro studium kulturně historického dědictví

Centrum pro studium kulturně historického dědictví bylo založeno při Katedře dějin a didaktiky dějepisu 31. 5. 2012. Vzniklo jako důsledek předchozích aktivit katedry, která se od roku 2006 začala intenzivně zabývat tématem kulturního dědictví ve výuce.

Grantová činnost (PDF)

Personální složení:

 • Vedoucí centra: prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc.
 • Zástupce vedoucího: PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D.

Další členové:

 • PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D.
 • prof . PhDr. Petr Charvát, Dr.Sc.
 • Mgr. Dušan Foltýn
 • Mgr. Kateřina Sládková
 • prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.

Přidružení badatelé:

 • Mgr. Petr Hudec
 • MgA. Naďa Rezková-Přibylová
 • Mgr. Vladimíra Sehnalíková
 • Mgr. Radka Ranochová, Ph.D.
 • Mgr. Tomáš Wizovský

Partnerské instituce:

 • Gymnázium Přírodní škola
 • Národní galerie
 • Národní památkový ústav – Metodické centrum pro vzdělávání v Telči, hrad Bečov, zámek Červená Lhota, bývalý klášter Zlatá Koruna
 • Uměleckoprůmyslové muzeum
 • Université de Nantes
 • Univerza na Primorskem, Koper
 • Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici
 • Židovské muzeum v Praze

 

Centrum pro studium kulturně historického dědictví si klade za cíl prohlubovat vzdělávání v oblasti „výchovy ke vztahu ke kulturně historickému dědictví“ (dále VVKHD). Společně s žáky a učiteli základních a středních škol hledá cesty, jak prostřednictvím kulturně historického dědictví a partnerské spolupráce s mimoškolním prostředím posilovat udržitelný rozvoj místních komunit. V tomto směru chce přispět především ke zkvalitnění didaktické přípravy učitelů, a to jak v rámci didaktiky dějepisu, tak i prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogů. Má zájem na spolupráci se všemi subjekty, které se zabývají studiem, ochranou a prezentací kulturně historického dědictví, stejně jako na vytváření sítí institucí i jednotlivců, kteří se podílejí na studiu, ochraně  a prezentaci kulturního dědictví v České republice.

Náplní centra je:

 • vědecký výzkum v oblasti VVKHD
 • vytváření systému metodické podpory pro učitele
 • pořádání kurzů pro učitele a zainteresovanou veřejnost
 • koordinace zadávání bakalářských, diplomových prací a doktorských prací s tématikou VVKHD

 

V letech 2012-2015 se významným způsobem rozvinula spolupráce s Národním památkovým ústavem, která započala na základě společného projektu  „Vzdělávací role Národního památkového ústavu: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví České republiky. V rámci spolupráce s NPÚ byly mimo jiné uzavřeny tři partnerské smlouvy s konkrétními památkovými objekty: Bečovem, Červenou Lhotou a  Zlatou Korunou, které tak získaly statut fakultního hradu, fakultního zámku a fakultního kláštera.