Projekty

Vědecká a výzkumná činnost pracovníků katedry je velmi obsáhlá, ne vždy však je organizována v rámci vypsaného projektu. Její výsledky se často odrážejí v publikační činnosti jednotlivých členů katedry, kterou najdete v rubrice Pracovníci. Následující seznam obsahuje aktivity v rámci grantových projektů a výzkumných záměrů od roku 2000.

Probíhající projekty

Od 1.1.2022 projekt Univerzity Karlovy  COOPERATIO (všichni členové katedry).

Specifický vysokoškolský výzkum od roku 2010 – dosud. Studentský vysokoškolský projekt Vzdělanost a česká společnost. Humanitní a umělecké obory v procesu integrace a kulturních změn současnosti, č. 260338 (Hl. řešitel: Jiří Pokorný; spoluřešitelé doktorandi Borkovcková Iva, Ducháček Milan, Havlůjová Hana, Hnilica Jiří, Kuthanová Olga, Libánek Tomáš, Skopek Robert, Šindelář Jan, Štěpánková Pavla, Tejkal Jiří, Sládková Kateřina, Vykouk Vojtěch; spoluřešitelé pedagogové Čornej Petr, Čornejová Ivana, Galandauer Jan, Charvát Petr, Charvátová Kateřina, Kepartová Jana,  Kořalka Jiří, Míšková Alena†, Vlnas Vít.)

Od 2017 Pedagogická fakulta UK, PROGRES (Příprava učitele a učitelská profese v kontextu vědy a výzkumu ) 01.01.2017 – 31.12.2021 (všichni členové katedry)

Pedagogická fakulta UK, Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362 (František Parkan – oborový koordinátor)

Pedagogická fakulta UK, Podpora pregraduálního vzdělávání na PedF UK. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006965. /František Parkan – metodik akčního výzkumu)

Program na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II). Prezentace a interpretace historického prostředí jako nedílná součást kulturní výchovy a vzdělávání v čase nových médií a tzv. tekuté modernity. Kód: DG18P020VV049. Hlavní řešitelé: Národní památkový ústav, Univerzita Karlova/Pedagogická fakulta (prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc., PhDr. Hana Havlůjová, PhD., PhDr. Jakub Jareš, PhD., PhDr. Radka Ranochová, PhD., Mgr. Kateřina Sládková). Doba řešení: 2018–2022

Ukončené projekty do roku 2019

Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. Rozvoj občanských kompetencí v oblasti bezpečnosti a ochrany obyvatelstva u žáků ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000610 (František Parkanodborný garant – pedagogika 2)

Červen-prosinec 2018 Central-Kolleg projekt. Cultivating Cosmopolitanism in the Nationalist Era: Central European Capital Cities (1870-1940). Ve spolupráci s Humboldt-Universität zu Berlin a Eötvös Lórand University v Budapešti. Podpořeným „Junior Researcher“ je Mgr. Bohuslav Rejzl, supervisorem projektu za českou stranu doc. Jiří Hnilica.

Projekt Průmyslové dělnictvo v českých zemích v letech 1938-1948, GA ČR č. 13-102795 (Jiří Pokorný).

Červenec – prosinec 2017 Cultural interactions among Central European capital cities: School systems in Budapest, Prague, Vienna and Warsaw (18th -21 st century), pod záštitou univerzitního partnerství středoevropských univerzit Central European Network for Teaching and Research in Academic Liaison (CENTRAL). Humboldt Univesität zu Berlin a Loránd Eötvös University v Budapešti. https://www.projekte.hu-berlin.de/de/central/netzwerk/internationale-studierenden-und-nachwuchsfoerderung/centralkollegs. (doc. Jiří Hnilica, Mgr. Bohuslav Rejzl doktorand KDDD)

OP VVV, Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností, Ministerstvo školství ČR (PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D.)

od 2012 do 2017 Pedagogická fakulta UK, PRVOUK (P02 Environmentální výzkum, P15 Škola a školská profese v kontextu rostoucích nároků na vzdělávání) (PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D.)

Participace na podprojektu KDDD Škola a kulturní dědictví, zejm. koordinace řešení tématu Didaktika výuky dějin 20. století na ZŠ, SŠ a VŠ (PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D.)

Participace na činnosti tzv. inkubačního centra IC3 (PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D.)

od 2014  Utváření didaktického vědění pro zlepšení: rozvíjení kvality výuky (Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Institut výzkumu školního vzdělávání, GA14-06480S, hl. řešitel doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.), (PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D.)

březen 2016 Kazuistika pro web Didactica Viva (http://didacticaviva.ped.muni.cz/) HAVLŮJOVÁ, H. – FAPŠO, M., Didaktická analýza videoukázky z vyučovací hodiny České národní hnutí (PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D.)

od 2016 Inovace výuky dějepisu: vývoj digitální aplikace pro práci s prameny (TAČR, program Omega, 2016 – 2017, Ústav pro studium totalitních režimů, PedF UK, FEL ČVUT, MF UK, Ústav pro soudobé dějiny AVČR, Židovské muzeum v Praze, nakladatelství Fraus),  zástupce PedF UK v rámci řešitelského konsorcia, participace na činnosti historicko-didaktického týmu: PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D.

Od 2015-2017 On-line výuková platforma Nucená práce 1939–1945, spolupráce s Freie Universität Berlin. Nositel Freie Universität a Živá paměť, o.p.s. (Petr Koura): www.nucenaprace.cz

Od 2015 příprava Česko-rakouské kniha o dějinách / Geschichtsbuch. Česko-rakouská komise historiků (Masarykův ústav, vedoucí za českou stranu Luboš Velek, účastník Petr Koura, za rakouskou stranu …).

Grant Univerzity Karlovy č. 898716.: Vzdělávání válečných uprchlíků v Čechách a na Moravě v době první světové války. Doba řešení: 2016-2017. Řešitel: Mgr. Bohuslav Rejzl, dokotrand KDDD

Grant Univerzity Karlovy č. 770216:  Sběr posledních pramenů v oblastech osídlení volyňských Čechů po 2. světové válce. Doba řešení: 2016. Řešitel Mgr. Dagmar Martinková, doktorand KDDD

Grant Univerzity Karlovy č. 580916: Formy majetkové držby žen v panovnické rodině. Doba řešení: 2016-2017.
Řešitel: Mgr. Jitka Friedlová, doktorand KDDD
Grant Grantové agentury České republiky č. 17-14167S: Svatý stolec a české země 1914-1918. Řešitel: PhDr. et PaedDr. Marek Šmíd, Ph.D. (FF JU ČB), spoluřešitel: PhDr. Jakub Formánek (doktorand KDDD PedF UK Praha)

2005 – 2017

Výzkumný záměr Filosofického ústavu AV ČR – Kabinetu pro klasická studia, v.v.i.: Transdisciplinární výzkum vybraných klíčových problémů filozofie a příbuzných humanitních oborů, zejména logiky, klasických a medievistických studií a teorie vědy. Ediční a publikační zpracování odpovídajících textových a elektronických bází.Antické tradice. Číslo výzkumného záměru: CEZ: AV0Z90090514. (Hlavní řešitel VZ PhDr. Pavel Baran, CSc., řešitel mj. doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc.)

2012 – 2015

Projekt programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI): Vzdělávací role Národního památkového ústavu: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví České republiky. Koordinátor: Národní památkový ústav, spolupříjemce: prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc, spoluřešitel: PhDR. Hana Havlůjová, Ph.D.

2005 – 2014

Výzkumný záměr Archeologického ústavu AV ČR: Archeologický potenciál Čech: teoretický výzkum, metodologie a informatika, péče o národní kulturní dědictví. Číslo VZ: AV0Z80020508. (Hlavní řešitel doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc., řešitel mj. doc. PhDr. Petr Charvát, DrSc.)

Výzkumný záměr Masarykova ústavu a Archivu AV ČR: Výzkum a ochrana pramenné základny k dějinám vědy a kultury v českých zemích, moderní způsoby zpracování a zpřístupňování jejich informační hodnoty, výhledová strategie práce s elektronickými dokumenty.Číslo výzkumného záměru: CEZ: AV0Z80770509. (Hlavní řešitel doc. PhDr. Alena Míšková, Ph.D.)

2012 – 2013

Grant Univerzity Karlovy č. 616712 Druhý život Zdeňka Nejedlého. Řešitel: Mgr. Václav Nájemník, doktorand KDDD

Grant Univerzity Karlovy č. 63312 Podíl Ladislava Štolla na formování československé kultury. Řešitel: Mgr. Vojtěch Čurda. Spoluřešitel doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc.

2011 – 2012

History from bits of clay, badatelský projekt na mezinarodním kolegiu MORPHOMATA na univerzitě Kolín nad Rýnem, zaměřující se na stabilizaci státnosti starověke Mezopotámie následující po jejím vzniku prostřednictvím historické studie o sumerském měste Uru na počátku 3. tisíciletí př. n. l. (Petr Charvát).

2010 – 2011

Forschungsprojekt, gefördert über den Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF), Rakousko: Wissens-und Kulturtransfer zwischen Österreich und Iran: der österreichische
Mediziner und Ethnograph Jacob Eduard Polak (1818-1891)
(Projektleitung: Prof. Dr. Bert G. Fragner; projekt běží od roku 2007, v r. 2010 byl k účasti přizván za KDDD Mgr. David Venclík, doktorand)

2010 – 2012

Grantový projekt GAČR Arcivévoda Ferdinand II. Tyrolský a letohrádek Hvězda.
Číslo grantu  P409/10/2284. (Hlavní řešitel: Ivan P. Muchka, spoluřešitel mj. Sylva Dobalová, příjemce Ústav dějin umění AV ČR).

2009 – 2012

Projekt Ministerstva školství  Kulturně historické dědictví jako východisko pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj místních komunit. Nositel: BEZK.
Číslo projektu: ESF- CZ 1.07/ 1.1.00/08.0083 (Řešitelé prof. PhDr.
Kateřina Charvátová, CSc., PhDr. Hana Havlůjová, Mgr. Kateřina Telnarová, Mgr. Dušan Foltýn, PaedDr. František Parkan).

2009 – 2012

Grantový pojekt GA ČR Českoslovenští vědci v Orientu 1918–1938. Číslo grantu 409/09/0295. (Hlavní řešitelka Adéla Jůnová Macková, řešitelka mj. Hana Havlůjová).

ESF  OP VK — CZ.1.07/1.1.00/08.0083. Kulturně historické dědictví jako východisko pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve zdělávání pro udržitelný rozvoj místních komunit. (Věcný manažer: K. Charvátová, účastníci H.Havlůjová, D. Foltýn, K. Sládková, F. Parkan).

2008 – 2011

Výzkumný projekt Národní galerie v Praze, podpořený grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP. (Hlavní řešitel Vít Vlnas,  spoluřešitelé Sylva Dobalová, Tomáš Hladík, Lenka Stolárová).

2006 – 2011

Projekt financovaný European Science Foundation ARCANE – Associated Regional Chronologies of the Ancient Near East, viz stránky projektu. Team Leaders: Petr Charvát – Holly Pittman, Transversal group TG02 “Glyptic and Art History”.
(Hlavní řešitelé prof. Marc Lebeau, prof. Pierre de Miroschedji, prof.
Uwe Finkbeiner, prof. Philip Graham, doc. PhDr. Petr Charvát, DrSc.).

2006 – 2008

ESF OP-RLZ — CZ.04.1.03/3.1.15.2/0073. Metodika pro implementaci Výchovy ke vztahu ke kulturně historickému dědictví do Školních vzdělávacích programů. (Vedoucí K. Charvátová, účastníci H.Havlůjová, D. Foltýn, K. Telnarová, F. Parkan).

2005 – 2011

Výzkumný záměr Národní galerie ČR a grant Ministerstva kultury ČR: Slezsko – perla v České koruně / Silesia, the pearl of the Crown of Bohemi. Číslo výzkumného záměru: MKO 0002328101. (Hlavní řešitel VZ doc. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D., Mgr. Lenka Stolárová – doktorand).

2005 – 2011

Výzkumný záměr FF UK: České země ve středu Evropy v minulosti a dnes. Číslo
výzkumného záměru: MŠMT č. MSM 0021620827. (Hlavní řešitel VZ: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc., řešitelé mj. prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc, prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc, doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc)

2008 – 2010

Grantový pojekt GA ČR. Kolektivní a individuální mecenášství a kultura veřejného daru v občanské společnosti, Číslo grantu IAA800150802. (Hlavní řešitel M. Hlavačka, spoluřešitel Jiří Pokorný).

2008 – 2010

Grantový projekt GA AV ČR: Kdo byl král? Kdo nebyl král? Vládnoucí a ovládaní na starověkém Předním Východě. Číslo grantu: IAA 8000 20804. (Řešitel doc. PhDr. Petr Charvát, DrSc.).

2008 – 2010

Grantový projekt GA AV Československé zájmy v Iráku v letech 1918-1938. Životní příběh doktorky Vlasty Kálalové di-Lotti. Číslo grantu KJB 801010807. (Hlavní řešitelka Adéla Jůnová Macková, řešitelka mj. Hana Havlůjová).

2008 – 2010

Grantový projekt GA ČR Pastýři černohlavých – Královský úřad tváří v tvář božství ve starověké Mezopotámii (ve spolupráci s DFG). Číslo grantu 404/08/J013. (Řešitel Petr Charvát).

2006 – 2008

Projekt podporovaný Evropskými sociálními fondy Metodika pro implementaci výchovy ke vztahu ke kulturně historickému dědictví do školních vzdělávacích programů. OP RLZ ESF,č. CZ.04.1.03/3.1.15.2/0073. (Řešitel prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc.)

1999 – 2008

Projekt: Tilbes Höyük, salvage excavations
Řešitelské instituce: Widener University, Pennsylvania, USA; Universidad de Alicante, Španělsko. (Řešitelé Dr. Jesús Gil Fuensanta, prof. Mitchell Rothman, doc. PhDr. Petr Charvát, DrSc.)

2006 – 2007

Projekt: Modulární systém dalšího vzdělávání učitelů základních a středních škol v Praze. Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/3.1.01.1/0119. Realizátor projektu: UK – PedF. Hlavní řešitel projektu: PhDr. Jana Kohnová. Název kurzu v rámci projektu: Česká moderní historická reflexe. (Garant kurzu PhDr. Roman Ferstl)

2005 – 2007

Grantový projekt GA ČR: Barokní nástěnná malba v Praze. Č. 408/05/0753. (Hlavní řešitel Mgr. Martin Mádl, PhD., řešitel PhDr. Sylva Dobalová)

Grantový projekt Grantové agentury AV ČR: Evropská avantgarda, Růžena Zátková a české umění. Registrační číslo grantu: 408/05/0877. (Řešitel Alena Pomajzlová, Ph.D.)

2004 – 2005

Grantový projekt Grantové agentury AV ČR B 8164401: Korunovační cesta Karla VI. do Prahy 1723. Reg. č.: B 8164401. Nositel grantu Národní galerie. (Řešitel doc. PhDr. Vít Vlnas)

2003 – 2005

Grantový projekt GAČR 404/03/ 1048: Cisterciáci ve střední Evropě do počátku 16. století. Nositel: Pedagogická fakulta UK. (Řešitel prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc.)

2002 – 2003

Grantový projekt Grantové agentury ČR 408/02/1256: Umění a kultura doby biedermeieru. Reg. číslo: 408/02/1256. Nositel grantu: Uměleckoprůmyslové muzeum. (Hlavní řešitel PhDr. Radim Vondráček, řešitel doc. PhDr. Vít Vlnas)

Grantový projekt Vzdělávací nadace Jana Husa: Využití produktů populární kultury ve výuce dějepisu. Nositel UK, Pedagogická fakulta. (Hlavní řešitel Doc. PhDr. Milena Bartlová, CSc. Další řešitelé doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc., PhDr. Roman Ferstl, doc. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc., doc. PhDr. Petr Charvát, CSc., PhDr. Jana Kepartová, CSc., Mgr. Tomáš Mikeska, doc. PhDr. Alena Míšková, doc. PhDr. Vít Vlnas aj.)

2000 – 2002

Grantový projekt Grantové agentury ČR 404/00/1576: Dějiny cisterckého řádu 1142-1420. 3. svazek, Syntéza.
Nositel Archeologický ústav AV ČR. (Řešitel prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc.)

2000 – 2001

Grantový projekt Ministerstva kultury ČR: Umění, kultura a společnost 17. a 18. století. Reg. číslo: RK99P03OMG001. Nositel grantu Národní galerie. (Řešitel doc. PhDr. Vít Vlnas)

2000

Grantový projekt Evropské unie, program CULTURE 2000: Silesia, the pearl of the Crown of Bohemia. Reg. č.: 2005 – 0662/001 – CLT CA12. (Hlavní řešitel doc. PhDr. Vít Vlnas, spoluřešitel Mgr. Lenka Stolárová – doktorand)

1999 – 2004

Výzkumný záměr Ústavu pro klasická studia AV ČR: Latinský kontext české kultury. Číslo výzkumného záměru: CEZ: AV0Z9062906. (Hlavní řešitel VZ PhDr. Jiří Beneš; řešitel mj. PhDr. Jana Kepartová, CSc.)