Archiv

Centrum pro nové dějiny školství a vzdělanosti vzniklo při Katedře dějin a didaktiky dějepisu (KDDD) na počátku roku 2013. Jako základní cíl si stanovilo vytvořit organizační rámec nejen pro vědecké pracovníky a studenty vlastní katedry, ale stát se zároveň i platformou, sdružující odborníky a zájemce z jiných vzdělávacích, badatelských a paměťových institucí, kteří se zabývají dějinami vědy, pedagogiky a vývojem mládeže jako specifické sociální skupiny.

V souladu se stanovenými prioritami se centrum zaměřilo na zkoumání historického vývoje učitelstva a studentstva, různých typů škol a dalších vzdělávacích institucí i problematiky mimoškolní výchovy.

Vedle pořádání konferencí a symposií bylo další výraznou aktivitou centra vypisování seminářů, týkajících se zmíněné problematiky:

Ve školním roce 2011/12:  Český učitel v 19. a 20. století (Jiří Hnilica)
ve školním roce 1912/13: Střední školy v českých zemích od poloviny 19. století do poloviny 20. století,
ve školním roce 1913/14: Zrození moderního studenta. Vysokoškolský student 19. a 20. století.
Do seminářů byli zapojeni i doktorandi.

V souvislosti s těmito semináři bylo zadáno a obhájeno devět bakalářských a diplomových prací, k nimž přibývají další (viz Kvalifikační práce)

V rámci semináře byly zahájeny práce na vydání prvního díla pro připravovanou ediční řadu Prameny k dějinám školství a vzdělanosti (Paměti Václava Krofty).

V oblasti mezinárodních aktivit byla navázána spolupráce s Eötvös Loránd University Budapest, a zástupci centra se zapojili do mezinárodních aktivit mimo jiné prostřednictvím “International Standing Conference on History of Education ISCHE