Historické exkurze

Cílová skupina

Historické exkurze jsou na KDDD zařazeny jako povinně volitelný předmět u všech typů studijních programů. Jako takové musí být studentem zapsány do SISu.

Obsahová náplň

V rámci studia na Katedře dějin a didaktiky dějepisu PedF UK jsou studenti povinni absolvovat exkurze v rozsahu podle příslušného studijního programu. Cílem exkurzí je rozšířit znalosti posluchačů získané při přednáškách a seminářích. Podrobnosti o exkurzích jsou každoročně vyvěšovány na webu katedry nejpozději k 14. únoru.

Od roku 2020 probíhá zapisování na historické exkurze pomocí SISuVšichni studenti musejí mít v SISu číslo účtu svého nebo rodičů, jinak nemohou dostat – v případě zahraniční exkurze – finanční příspěvek od fakulty (v případě, že jim bude přiznáno účelové stipendium, které však není nárokové).

Obecná kritéria hodnocení

Zápočet za absolvovanou exkurzi je vázán na přednesený nebo písemně odevzdaný referát. Zápočty jsou do SISu zapisovány centrálně už bez účasti studenta organizátorem exkurze. Exkurze absolvovaná s jinou katedrou, školou či institucí může být uznána, pokud byla nejméně pětidenní a student odevzdal svůj referát v písemné formě vedoucímu KDDD. Případné schválení tohoto způsobu uznání exkurze je však nutno osobně konzultovat předem s vedoucím katedry.

Další informace

Programy jsou předběžné, v průběhu exkurze může dojít k operativním změnám.

STUDENTI JSOU POVINNI NAHLÁSIT PŘEDEM ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY, KTERÉ BY MOHLY OVLIVNIT JEJICH ÚČAST NA EXKURZI (alergie, apod.).

Platba v roce 2023 do 30.3. Ceny jsou předběžné, po návratu bude provedeno vyúčtování a vyrovnání.
Úhradu exkurze musí student provést na uvedený účet s příslušným variabilním symbolem. Prosíme důrazně všechny účastníky, aby při platbě vždy uváděli odesílatele. Potvrzení o provedené platbě (tedy nikoli příkaz k úhradě!) musí účastník v roce 2023 zaslat mailem na adresu sekretariátu (katerina.entnerova@pedf.cuni.cz). PLATBY V HOTOVOSTI SE NEPŘIJÍMAJÍ ! V případě dodatečné identifikace platby, kdy student neuvedl správné údaje, bude student platit za práci s tím spojenou pokutu ve výši 100,- Kč na účet příslušné exkurze.

Odhlášení z exkurze je možno pouze za podmínek, že student za sebe nalezne náhradu. V opačném případě se bude muset podílet na nákladech na dopravu (ta se rozpočítává na počet účastníků), popř. na ubytování, pokud ho není možno stornovat, a dalších rezervovaných nákladech, které není možno změnit. 

 

AKTUÁLNĚ VYPSANÉ EXKURZE NALEZNETE ZDE.