Získané ceny

Týmová práce

Cenu Miloslava Petruska získali v roce 2021 autoři projektu “Nezapomeneme”. Prorektor Škrha uvedl, že jde o kreativní, umělecký a vzdělávací projekt se silným etickým přesahem na téma druhé druhé světové války a holokaustu. “Děti a studenti měli možnost výtvarným jazykem podat výpověď k událostem, které tvoří temnou stránku evropských dějin 20. století,” popsal. Na projektu spolupracovali odborníci z katedry dějin a didaktiky dějepisu a katedry výtvarné výchovy a místostarosta Chomutova Milan Märc. Více o projektu viz zde (https://www.czechcentres.cz/blog/2021/03/virtualni-prohlidka-projekt-nezapomeneme).

Vyučující

em. prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc. – zakladatel obnovené katedry v roce 1993

2019: cena za nejlepší odbornou knihu roku 2019 byla vyhodnocena publikace prof. PhDr. Petra Čorneje, DrSc., Jan Žižka. Život a doba husitského válečníka
2018: Medaile Pedagogické fakulty UK za zásluhy o fakultu
2001: Literární cena Josefa Hlávky pro nejlepší publikace v oblasti vědecké literatury za publikaci Velké dějiny zemí Koruny české V. (1402-1437). Praha: Paseka 2001.
2001: První místo v anketě časopisu Dějiny a současnost za nejlepší historickou knihu roku 2000 (Velké dějiny zemí Koruny české V. 1402-1437)
2000: Zlatá stuha České sekce IBBY, Klubu literatury pro mládež a Klubu ilustrátorů dětské knihy za rok 1999
1999: Pamětní medaile nakladatelství Paseka
1998: Medaile Univerzity Karlovy u příležitosti 650. výročí jejího založení
1993: Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za nejlepší učebnici z oblasti společenských věd (Dějiny zemí Koruny české I-II) za rok 1992 (spoludržitel Pavel Bělina)

doc. PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D.

2019 (za rok 2017): Monografie Fenomén Dijon. Století českých maturit ve Francii byla v rámci Univerzity Karlovy vyhodnocena na společném 32.-37. místě, v rámci PedF jako nejvýše hodnocena.

doc. PhDr. Petr Charvát, DrSc.

2018: Medaile Pedagogické fakulty UK za zásluhy o fakultu
2017: cena Arnošta z Pardubic, kterou uděluje Univerzita Karlova akademickým pracovníkům za vynikající pedagogickou činnost
2012: Cena Josefa Hlávky za nejlepší česky psanou vědeckou publikaci roku 2011 za knihu Zrození státu (Praha, Karolinum 2011)
2000: Cena AV ČR za vynikající výsledky (spolunositel z kolektivní ceny za Encyklopedii starověkého předního východu, Praha: Libri 1999)
1996: Cena ministra školství za vědu a výzkum za publikaci Ancient Mesopotamia. Humankind’s Long Journey into Civilization. Praha: Orientální ústav AV ČR 1993

prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc.

2022: Medaile Pedagogické fakulty UK za zásluhy o fakultu
2020 (za rok 2018): monografie Dějiny cisterckého řádu 1142-1420. Svazek III.: Kláštery na hranicích a za hranicemi Čech byla v rámci Univerzity Karlovy vyhodnocena na 48. místě, z celé PedF byly oceněny dvě monografie.

doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc.

2021: Medaile Pedagogické fakulty UK za zásluhy o fakultu

PhDr. Petr Koura, Ph.D.

2015: Cena pro mladé vědce Nadačního fondu Neuron. Cenu získal za svou mimořádně kvalitní badatelskou práci v oblasti českých politických a kulturních dějin 20. století.

doc. PhDr. Alena Míšková

2011: Cena poroty nakladatelství Academia za knihu Bohemia docta (editoři M. Franc, A. Kostlán a A. Míšková), která byla současně navržena na cenu Magnesia littera v nejužším výběru v literatuře faktu, tj. mezi třemi nejlepšími odbornými publikacemi
2003: Cena rektora Univerzity Karlovy za publikaci Německá (Karlova) univerzita od Mnichova k 9. květnu 1945. Praha: Karolinum 2002

PaedDr. František Parkan

2023: Medaile Pedagogické fakulty UK za zásluhy o fakultu
2016: Cena Český patriot se uděluje za významný přínos v oblasti podpory národní hrdosti a zachování historie České republiky osobnostem, které se podílejí na zachování paměti národa. Zakladatelem a pořadatelem Ceny Český patriot je spolek Asociace nositelů legionářských tradic.

doc. PhDr. Magdalena Pokorná, CSc.

2020 (za 2018): Mezi vynikající publikace byla zařazena práce Karel Havlíček: Korespondence II (1843-1844), na níž se podílela doc. PhDr. Magdalena Pokorná, CSc. (49.-55. místo).

doc. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.

2014: Cena českého výboru ICOM pro rok 2014 za výstavu Otevři zahradu rajskou, benediktini v srdci Evropy 800-1300
2011: Nejkrásnější české knihy roku 2010 – kategorie Katalogy: 1. místo Cena ministra kultury ČR: Lenka Stolárová – Vít Vlnas (edd.), Karel Škréta (1610-1674): Doba a dílo, Praha: Národní galerie v Praze, 2010
2003: Rytíř francouzského Řádu umění a literatury
2002: První místo v anketě časopisu Dějiny a současnost za nejlepší historickou knihu roku 2001 (Evžen Savojský. Život a sláva barokního válečníka)
2002: Cena Magnesia Litera za populárně naučnou publikaci Princ Evžen Savojský. Život a sláva barokního válečníka. Praha: Paseka 2001.
1997: Výroční cena České učené společnosti v kategorii juniorů
1994: První místo v anketě časopisu Dějiny a současnost za nejlepší historickou knihu roku 1993 (Jan Nepomucký, česká legenda)
1993: Výroční cena nakladatelství Mladá fronta

Studenti

2021 Vojtěch Kreuz  získal na celostátní studentské vědecké konferenci Historie 2021 skvělé 2. až 3. místo s prací Pražský kavárník Jaroslav Štěrba.  Zároveň se jeho soutěžní práce, vypracovaná pod vedením doc. Magdalény Pokorné, umístila na stejné pozici v soutěži o Cenu Josefa Šusty, kterou vyhlašuje Sdružení historiků ČR.

2021:  První místo studenta Katedry dějin a didaktiky dějepisu Jiřího Klůce v soutěži VŠ studentů o Cenu Edvarda Beneše. Ve 26. ročníku soutěže studentských prací z oblasti historie 20. století a z oblasti sociologie, vypisované městem Sezimovo Ústí, obdržel Jiří Klůc cenu 1. stupně za práci vypracovanou pod vedením Mgr. Dušana Foltýna.

2019: Eliška Horáková získala s prací Epidemie skvrnitého tyfu na konci druhé světové války v Terezíně (1842-1992) druhé až třetí místo na Celostátní studentské vědecké konferenci Historie 2019.

2019: Veronika Svobodová – Cena Zdeňka Horského za rok 2018 udělovanou Společností pro dějiny věd a techniky (SDVT) za publikaci Zlatá doba české školy. Pokusnictví v Československu na příkladě škol v Michli, Nuslích a Hostivaři. Praha: UK, PedF 2018. ISBN 9788076030008.

2018: Lukáš Burian – 3. místo na Celostátní studentské vědecké konferenci Historie 2017/18 za práci Historický vývoj názvů ulic a prostranství na Mělníku (1842-1992). (vedoucí doc. PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D.)

2016: Veronika Svobodová 1. místo na Celostátní  studentské vědecké konferenci Historie 2016 s prací Pokusnictví v Československu na příkladu škol v Michli, Nuslích a Hostivaři.

2016 Juda Kaleta – Cena Josefa Šusty, kterou oceňuje Sdružení českých historiků České republiky, za práci „Z žádné vysokosti aneb pohrdání věřím…“ Sonda do zbožnosti šlechty v Jednotě bratrské před nástupem evropské reformace na základě života Johanky z Krajku a jejího Vyznání víry. Zároveň obsadil  páté místo na Celostátní  studentské vědecké konferenci Historie 2016.

2008: Mgr. Bohumil Neumann – 1. cena E. Beneše v Sezimově ústí za diplomovou práci Milada Paulová (1891-1970) Příběh cesty k dosažení první ženské docentury v Československu v roce 1925 (vedoucí doc. PhDr. Alena Míšková)

2008: Mgr. Olga  Kuthanová – 2. cena E. Beneše v Sezimově ústí za diplomovou práci Nacifikace města Prahy (vedoucí doc. PhDr. Alena Míšková)

2004: Mgr. Jiří Havlík – cena rektora UK pro absolventy učitelských studijních oborů – cena prof. PhDr. Václava Příhody za diplomovou práci Morová epidemie v letech 1679 – 1681 v Praze a pražské domy tovaryšstva Ježíšova (vedoucí doc. PhDr.Ivana Čornejová,CSc.)

2003: PhDr. Hana Havlůjová – cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky a mladé talentované pracovníky Akademie věd ČR za diplomovou práci PhDr. Ludmila Matiegková (1889 – 1960) (vedoucí doc. PhDr. Petr Charvát, DrSc.)

2002: Mgr. Václava Kofránková – Bolzanova cena (soutěž odborných a vědeckých prací vypracovaných studenty UK v rámci bakalářského, magisterského a doktorského studia v oborech právních, ekonomických, matematických a společensko-vědních, akreditovaných na UK) za diplomovou práci Druhý život Přemysla Otakara II. (13. – 17. století), (vedoucí prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc.)

2000: Mgr. Milan Kudrys – Bolzanova cena za diplomovou práci Výstava Pražské baroko 1938.

2000: Mgr. Josef Boček – Bolzanova cena za diplomovou práci Die Königenhofer und Grünberger Handschriften politischer Auseinandersetzung in Böhmen 1858 – 1938

1999: Mgr. Kateřina Bláhová – Bolzanova cena za diplomovou práci Kraje. Literární odkaz Josefa Šusty

1999: Mgr. Jana Kočišová (Šámalová) – Bolzanova cena za diplomovou práci Vztahy kozáků se zeměmi Koruny české do r. 1620