Rigorózní řízení

Veškeré informace najdete na stránkách Pedagogické fakulty v oddělení studijním: zde (http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-126.html)

Součástí SRZ oboru “Učitelství VVP – Dějepis” je obhajoba vlastní rigorózní práce a dále pak zkouška z předmětu dějepis s didaktikou, pedagogická psychologie a pedagogika a filozofie výchovy.

Vedle podrobností uvedených v podmínkách SRZ PedF UK a upřesněných v informacích k jejich průběhu KDDD doplňuje, že za práci rigorózní lze uznat pouze skutečně vynikající práci diplomovou, či práci takovou, jež byla (či bude) jako celek či její vhodná část publikována samostatně nebo v odborném tisku figurujícím na seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů ČR nebo v relevantních zahraničních periodicích. Rozhodujícím zůstává vyjádření rigorózní komise na KDDD.

Okruhy:

Dějepis s didaktikou

První otázka se bude týkat obecně historického a historiografického kontextu řešeného tématu,
druhá bude volena z níže uvedených témat:

 1. Vývoj dějepisu jako předmětu
 2. Vzdělávání učitelů a profesionalizace učitele
 3. Zásady hodnocení učebnic dějepisu, užívané typy učebnic v současnosti
 4. Úplná didaktická analýza daného tematického celku (historická, didaktická, metodická)
 5. Hlavní směry v současné historiografii a jejich vliv na pojetí školního dějepisu
 6. Využití historických pramenů, odborné historiografické produkce a populárně naučných mediálních sdělení ve výuce na ZŠ a SŠ
 7. Historická geografie a kartografie, práce s mapou, mapa jako pramen a pomůcka
 8. Formy mimotřídní výuky, typy a funkce
 9. Úloha a význam regionální historie a její využití ve výuce dějepisu
 10. Nové trendy v didaktice dějepisu

Pedagogika a filozofie výchovy

 1. Konstituce pedagogiky jako vědy, osamostatňování pedagogiky od jiných vědních disciplín, vývoj a současný stav.
 2. Základní taxonomie vědních disciplín v pedagogice, základní a mezioborové disciplíny.
 3. Vývoj vzdělávací soustavy v českých zemích, nástin a zdůvodnění.
 4. Vliv hospodářství, vědy a technologie na vzdělávání aneb proč se mění vzdělávací systém.
 5. Vliv základních filozofických názorů na výchovu (osobnosti a směry).
 6. Formální a materiální vzdělávání v historii a současnosti.
 7. Základní didaktické principy, a na čem jsou postaveny.
 8. Vývoj pojmů v oblasti pedagogiky.
 9. Základní mezníky ve vývoji školského systému v České republice po roce 1989.
 10. Současné trendy profesní přípravy učitelů.

Pedagogická psychologie

Student si z přiloženého seznamu vybírá dva okruhy, ze kterých chce být zkoušen a ke kterým si nastuduje literaturu (v seznamu je pouze základní literatura, třeba specifikovat dle tématu). Vybrané otázky a jejich zpracování formou tematické osnovy a seznam zdrojové literatury posílá student emailem na katedru psychologie, aktuálně PhDr. Mgr. Veronice Pavlas Martanové, PhD. Kontakt: Veronika.pavlas.martanova@gmail.com. Po schválení seznamu a tematické osnovy, jak plánuje student dané otázky zpracovat, hovořit o nich, se zkoušející se studentem setkají na zkoušce a zkoušející jedno z připravených témat vybere. Jedná se o hlubší pochopení dané problematiky, ne pouze o základní encyklopedické znalosti o tématu.

ZakladniLiteratura

 1. Předmět pedagogické psychologie a její vztah k vedlejším vědám (např. ke školní psychologii).
 2. Poradenská psychologie a poradenský proces. Legislativní rámec, role jednotlivých aktérů poradenského procesu (škola – VP, SMP; PPP, SVP, SPC, OSPOD apod.).
 3. Vlohy, schopnosti, talent, nadání. Psychologie inteligence. Kognitivní vývoj. Psychologie tvořivosti.
 4. Kategorie učení v psychologii. Vztah učení a paměti. Druhy učení. Teorie E. L. Thorndika, behaviorismu, I. P. Pavlova a Gestalt – psychologie v psychologii učení. Učení a motivace.
 5. Psychologie školního úspěch a neúspěchu.
 6. Patologie učení. Specifické vývojové poruchy učení.
 7. Psychohygienické otázky výchovy a vyučování. Stres, zátěž, přetěžování. Syndrom vyhoření. Antistresové programy. Psychologie zátěžových situací.
 8. Odměna a trest ve výchově. Vzory ve výchově. Styly výchovy. Rodina a výchova. Výchova a sebevýchova. Psychologie sebereflexe.
 9. Psychologie hodnot a morální vývoj žáka.
 10. Specifické a nespecifické poruchy chování u žáků. Problémové a rizikové chování ve škole. Prevence rizikového chování ve škole.
 11. Psychologie vedení a řízení školní třídy. Rizikové chování ve školní třídě. Diagnostika a intervence ve školní třídě.
 12. Diagnostika osobnosti žáka. Individuální rozdíly mezi žáky.
 13. Psychologie osobnosti učitele. Profesiografie učitele. Typologické systémy osobnosti učitele. Psychologické otázky výchovných cílů. Koncepce zdravé osobnosti v psychologii.