Aktuality

Kulturně historické dědictví ve výuce

Setkání absolventů, studentů a učitelů Katedry dějin a didaktiky dějepisu

V poslední říjnový den roku 2017 se na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy setkali absolventi a studenti Katedry dějin a didaktiky dějepisu se svými učiteli, aby společně jednali o možnostech využití Kulturně historického dědictví ve výuce. Vedoucí Centra pro studium kulturně historického dědictví Kateřina Charvátová nejprve představila práci katedry v této oblasti. Připomněla projekty, na nichž členové Centra v posledních více než deseti letech participovali, a představila výsledky jejich práce, zejména knihy a e-learningy. Radka Ranochová poté přítomné seznámila s nejnovějším výstupem katedry, webovým portálem Klášterní stezky, a s možnostmi jeho využití ve školní praxi. Druhá část jednání byla věnována úspěšnému projektu Památky nás baví, o němž referovala Hana Havlůjová. Následná diskuse se zaměřila na práci učitelů a na to, jak kulturně historické dědictví ve výuce využívají. Někteří hovořili o svých školních projektech a o dalších aktivitách, jiní byli k možnostem práce s kulturně historickým dědictvím ve školách spíše skeptičtí. Do diskuse se zapojili i studenti se svými představami a náměty. Na závěr pracovníci katedry přislíbili pomoci učitelům i studentům lépe se orientovat dnes v již dosti široké nabídce aktivit souvisejících s kulturně historickým dědictvím sestavením seznamu odkazů na relevantní projekty.


Webové stránky Klášterní stezky spuštěny!

Po dvou letech příprav byly 1. července 2017 spuštěny webové stránky Klášterní stezky, které vznikly jako výsledek diskuse mezi představiteli akademické obce a správci klášterních objektů. Po společné dohodě web zahrnuje celou Českou republiku a škálu starých řádů (benediktiny, cisterciáky, premonstráty, mendikanty), výběr klášterů je však omezen jen na nejvýznamnější objekty a na ty, které mají o vzájemnou propagaci zájem. V současné době lze na stránkách najít podrobné údaje o 25 klášterech.

Portál obsahuje odbornou historickou část, praktické informace pro návštěvníky a údaje o vzdělávacích aktivitách na jednotlivých objektech. V obecné části se zájemce může seznámit s historií řádů, které jsou na webu zastoupeny, a dovědět se mnohé o životě v klášterech. Hledá-li na webu konkrétní kláštery, otevře se mu na jedné straně stránka s jejich dějinami, na druhé pak rubrika obsahující základní turistické informace – od otevírací doby přes návštěvnické okruhy až po nabídku vzdělávacích programů. Textové údaje doplňuje fotogalerie, jež vypovídá o jednotlivých objektech obrazem.

Učitelům lze doporučit oddíl Edukace, kde naleznou přehled edukačních programů ve všech  klášterech.

http://www.klasterni-stezky.cz


Projekt Památky nás baví obdržel významné mezinárodní ocenění EUROPA NOSTRA.

Evropská komise a EUROPA NOSTRA vyhlásily 5. dubna ceny Evropské unie pro kulturní dědictví  pro rok 2017.  Mezi 29 oceněnými z 18 zemí je i společný projekt Národního památkového ústavu, Pedagogické fakulty UK a Pedagogické fakulty MUNI  Památky nás baví. Ceny EVROPA NOSTRA představují nejvyšší evropské ocenění v oblasti péče o kulturní dědictví.

Projekt  Památky nás baví  (oficiální název „Vzdělávací role Národního

památkového ústavu: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví České republiky“) probíhal v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje Národní a kulturní identity (NAKI) v letech 2012-2015.  Za cíl si kladl vytvoření systému edukačních programů zaměřených na vzdělávání v oblasti památkové péče  a prezentace památkových objektů. Jednotlivé programy vznikaly s ohledem na různé cílové skupiny –  předškolní děti, žáky 1.-3. stupně, vysokoškoláky, rodiny s dětmi, laickou a odbornou veřejnost, seniory a návštěvníky se speciálními potřebami, jejichž potřebám byly přizpůsobovány.  Programy pro nejrůznější památkové objekty připravovala a realizovala síť sedmi edukačních center Národního památkového ústavu rozmístěných po celém území České republiky.  Pedagogickou a didaktickou úroveň jednotlivých programů zajišťovaly Katedra historie a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Katedra sociální pedagogiky Pedagogické fakulty MUNI v Brně.

Mezi významné výstupy projektu se řadí pět metodik pro tvorbu, realizaci a hodnocení kvality edukačních programů v oblasti péče o kulturní dědictví  Památky nás baví 1-5, Praha 2015 určených jednotlivým cílovým skupinám projektu.

Educational programme for Czech cultural heritage

Fotodokumentaci najdete zde