Centrum pro nové dějiny školství a vzdělanosti

bylo při Katedře dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy ustaveno s platností od 1.2.2013.

Personální složení:

 • Vedoucí centra: prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.
 • Zástupce vedoucího: doc. PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D.

Další členové:

 • doc. PhDr. Magdalena Pokorná, CSc.
 • doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc.
 • PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D.
 • PhDr. Jitka Bílková
 • PhDr. Karla Vymětalová, Ph.D.
 • Mgr. Tomáš Mikeska
 • PaedDr. František Parkan
 • PhDr. Pavlína Kourová, Ph.D.
 • Mgr. Jaroslav Pinkas, Ph.D.

 

Přidružení badatelé

 • Přidružení učitelé středních škol

Partnerské instituce

Literární archiv Památníku národního písemnictví
Katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
Muzeum Komenského v Přerově
FF UK, Univerzita Pardubice, ústavy AV ČR

Centrum pro nové dějiny školství a vzdělanosti chce poskytnout organizační rámec nejen pro vědecké pracovníky a studenty Katedry dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, ale je i průřezovou organizací, sdružující odborníky a zájemce z jiných vzdělávacích, badatelských a paměťových institucí, kteří se zabývají dějinami vědy, pedagogiky a vývojem mládeže jako specifické sociální skupiny.

Centrum bude propojovat poznatky sociálních i kulturních a politických dějin. Předpokládáme, že se stane rovněž platformou setkávání institucí i jednotlivců, místem pro výměnu informací a zprostředkování kontaktů, badatelským centrem schopným zapojení do evropských, případně světových struktur. V neposlední řadě by mělo centrum plnit úkoly usnadňující další výzkum (bibliografie, vydavatelská činnost). Dlouhodobým cílem je vydávání ediční řady Prameny k dějinám školství a vzdělanosti.
Centrum chce také koordinovat řešení zadávání bakalářských, diplomových prací a doktorských prací.

Z hlediska výzkumu bude činnost centra zaměřena na problematiku školství a vzdělanosti jako nedílné a v mnohém klíčové oblasti modernizace, vytváření a upevňování národní identity, profesionalizace, kultivace společnosti a profilace politického uvědomění. Sledovány budou otázky, které zapojují školství a jeho protagonisty – učitele, žáky, studenty – do kontextu celospolečenského vývoje (střední) Evropy.

Primárně se centrum zaměří na tyto oblasti výzkumu:

Učitelé všech stupňů škol

K učitelům budeme přistupovat jako k profesní skupině, inspirujícími nám jsou metody sociálních dějin, gendrová studia, prosopografie, biografie významných jedinců. Sledujeme učitele jako důležitého činitele při formování moderního národa, učitele jako osvětového a kulturního činitele i jako významného představitele lokálních elit. Zvláštní zájem věnujeme specifickým představitelům života školy: ředitel, inspektor, školník. Pozornost soustředíme na zájmové a profesní sdružení a spolky učitelů.


Studentstvo

Ve vztahu učitele a žáka se nesoustředíme pouze na vzdělávací a výchovné metody, zajímá nás školní rituál (vítání prvňáčků, poslední zvonění, maturita, sjezd abiturientů), zrovna tak jako každodennost studenta (např. problematika školních jídelen) i čas, který tráví mimo školu.


Vzdělávací instituce

Škola není jen místem výuky, je průsečíkem politického a kulturního života na úrovni regionální i celonárodní. Je to místo paměti místní komunity, významné politikum, prostor střetávání národních societ a politických koncepcí. Místo, kde se setkávají učitelé a žáci, ale také jejich rodiče. Kromě obvyklých institucionálních pramenů a ego-dokumentů chceme věnovat příslušnou pozornost také učebnicím, metodickým textům apod.

Mimoškolní výchova

Výchova, probíhající mimo školu, ať ve formě osobního sebevzdělávání či organizované lidové výchovy, hrála významnou roli v procesu zvyšování kvalifikace i světonázorové orientace. Do této oblasti zahrnujeme zkoumání vzdělávacích spolků a podobných zařízení, dále knihoven všech typů, nejvíce přirozeně učitelských, žákovských a školních, literatury pro děti a mládež, časopisů. Zajímat nás budou autoři a čtenáři těchto textů, jejich úpravy a proměny.