Doktorské studium

Nově akreditovaný Doktorský studijní program Historie ve veřejném prostoru

Veškeré informace naleznete na fakultních stránkách HISTORIE VE VEŘEJNÉM PROSTORU – Pedagogická fakulta (cuni.cz).

Cílem doktorského studijního programu Historie ve veřejném prostoru je připravit kvalifikované vědecké pracovníky, kteří se zabývají v plné šíři českými i obecnými dějinami a dokáží patřičně prezentovat své výsledky odborné i široké veřejnosti i analyzovat formy historické kultury a její působení ve společnosti.

Doktorský studijní program vychází z tradic českého historického výzkumu, jehož výsledky rezonovaly v náročné vědecké obci i v široké veřejnosti. Jeho primární základ tvoří všestranné studium dějin českých zemí, využívající osvědčených i moderních metodologických postupů.

Klíčové novum programu představuje přesah do oblasti tzv. historie ve veřejném prostoru (Public History, Applied History, angewandte Geschichte). Cílem je podpořit na jedné straně schopnosti absolventů interpretovat a prezentovat výsledky svého historického výzkumu na různých úrovních a v různých prostředích, na druhé straně budit porozumění pro tyto výsledky, a zprostředkovávat tak mezi akademickou vědou a zainteresovanou laickou veřejností, včetně škol, paměťových, veřejných i soukromých institucí úřadů, jakož i zkoumat nejrůznější podoby historické kultury a jejího místa ve společnosti.

Studijní program na katedře dějin a didaktiky dějepisu propojuje odborné, oborové i didaktické požadavky, které jsou tomuto pracovišti vlastní.

Studium rozšiřuje a prohlubuje odborné znalosti doktorandů, kteří se seznamují s novými poznatky historické vědy i aktuálními metodologickými trendy a získávají důležité kompetence pro vhodnou prezentaci svých výsledků na odborných fórech i v široké veřejnosti. Aplikační rozměr doktorského studia vede studenty k didaktizaci historie ve veřejném prostoru.

Těžiště studia spočívá v sepsání disertační práce, která představuje originální vědecké dílo, založené na rozsáhlé pramenné základně, zasazené do širších souvislostí a využívající adekvátní metodologické postupy. Práce by měla znamenat podstatný příspěvek k poznání dané historické tématiky a prokázat schopnosti studenta k samostatné tvůrčí vědecké práci.

veřejnosti, současně plní klíčovou roli při její kultivaci, podílí se na udržení hodnot kritického myšlení. Historická disciplína se výrazně inovuje po metodologické stránce i z hlediska reflexe vlastního poslání. Současně hledá cesty, jak udržet přímou komunikaci se soudobou společností a jak odpovídat na otázky, které si společnost prostřednictvím vzdělávacích, paměťových institucí či mediálních sítí klade. Doktorský studijní program chce participovat na pochopení těchto proměn a jejich výzkumu. Odborný rozvoj SP se zaměří na transkulturní a transoborové inspirace, rozšíření reflexe směrem k vzdělávacím a paměťovým institucím jak doma, tak v zahraničí.

————————————————————————————————-

Doktorský studijní program České a československé dějiny byl ukončen.

Disertační práce – opatření děkana platné od 31.3.2017: opad_122017_priloha_2_disertacni_prace