Doktorské studium

Stránky PedF UK

 

Studijní povinnosti posluchačů doktorského studia v oboru České a československé dějiny

Vedle obecných studijních povinností posluchačů doktorského studia na PedF UK (OPATŘENÍ DĚKANA č. 3/2015: Vytváření a kontrola individuálních studijních plánů v doktorských studijních programech. Tyto ISP jsou zaneseny do SISu) stanoví Oborová rada doktorského studia při katedře dějin a didaktiky dějepisu PedF UK následující závazné studijní povinnosti:

Během studia si doktorandi osvojují formou přednášek a seminářů odborné znalosti i znalosti metodologie a v rámci vybraných specializací pracují se svými školiteli na zvoleném tématu. Těžiště doktorského studia spočívá v sepsání doktorské práce, původního vědeckého díla vycházejícího z originální pramenné základny.

V rámci studia skládá doktorand vedle oborové zkoušky Aktuální problémy českých a československých dějin také zkoušky ze dvou světových jazyků a z filosofie.

Studium je završeno Státní doktorskou zkouškou z českých a československých dějin a obhajobou doktorské práce.

Každý posluchač je povinen ze svých povinných písemných výstupů během doktorského studia, nejpozději však ve třetím ročníku, minimálně jeden publikovat formou studie v periodiku Marginalia Historica, Časopis pro dějiny vzdělanosti a kultury, vydávaném katedrou. Namísto publikace může při ročníkovém hodnocení předložit potvrzení redakce o přijetí textu k otištění na základě úspěšného recenzního řízení.

Každý posluchač je povinen do konce října příslušného studijního roku shromáždit a odevzdat svou osobní bibliografii za uplynulé období.

Nerespektování těchto studijních povinností bude důvodem pro ukončení studia.

Aktuální problémy českých a československých dějin

Dvouhodinové přednášky a semináře zaměřené na konkrétní problémy a aktuální stav základního výzkumu i jeho směřování se konají na Katedře dějin a didaktiky dějepisu ve 4. poschodí nebo v doktorandské místnosti v prvním poschodí.

Doba konání: 16,30 – 18,00 hodin, není-li uvedeno jinak.

 

Disertační práce – opatření děkana platné od 31.3.2017: opad_122017_priloha_2_disertacni_prace