Bakalářské studium

Dějepis se zaměřením na vzdělávání – prezenční studium

Studijní obor Dějepis se zaměřením na vzdělávání je tříletým bakalářským studiem poskytujícím odborné vzdělání v historii. Spolu s navazujícím magisterským programem Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ dějepis představuje bakalářskou část přípravy učitelů dějepisu pro základní a střední školy. Jako samostatný obor je určen lektorům muzeí a galerií a dále pak široké škále pracovníků veřejné správy a památkové péče, kteří potřebují pro svůj výkon odborné historické znalosti.

Pracujeme s historickou teorií i praxí. V oblasti teoretické nabízíme studentům formou přednášek a seminářů přehled celého historického vývoje českých a obecných dějin v kontinuitním pásmu od pravěku po 20. století. V praktické části výuky seznamujeme studenty se základy historické práce, včetně historie regionální. Studium základů latiny umožní pochopení internacionalismů a živých slov a pomůže v orientaci v elementárních historických pramenech i sekundárních textech. Důležitou část praktické složky studia představuje historická exkurze.

Přehled studia naleznete zde:

Bc-maior DĚJEPIS OD 2021

Bc-minor DĚJEPIS OD 2021_

Studijní plán (Karolinka) – maior i minor zde (https://pedf.cuni.cz/PEDF-2169.html)

Podmínkou pro přijetí studenta je úspěšné složení písemné zkoušky z dějepisu v rozsahu středoškolského učiva. Vycházíme z učebnic dějepisu pro střední školy majících doložku MŠMT udělenou na základě RVP.

Bakalářské studium Dějepis se zaměřením na vzdělávání se otevírá pouze v kombinaci s druhým předmětem.

Obecné informace k přijímacímu řízení naleznete zde. Informace o možnostech studijních kombinací s dějepisem naleznete zde. Studenti, kteří si vybírají kombinaci s geografií, podávají přihlášku na Přírodovědecké fakultě, dějepis je pro ně pouze v plánu minor (https://pedf.cuni.cz/PEDF-1500.html) – jedná se o tzv. sdružené studium. Proklik na univerzitní stránky, kde můžete vyhledat informace najdete zde (https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=obory).

 

Příklad přijímacího testu

Aktuální počet bodů:
Celkem max. 40 bodů, za každou správnou odpověď 1 bod.

Doporučená literatura k přijímací zkoušce z předmětu Dějepis:

Učebnice dějepisu pro střední školy vydané po roce 1990. (Nakl. Práce, SPN a Fortuna. U všech uvedených učebnic je uvedeno datum 1. vydání, platná jsou i následující další, a jsou MŠMT ČR zařazeny do seznamu učebnic).
HARNA, J., FIŠER, J. Dějiny českých zemí I., Fortuna, 1995.
HARNA, J., FIŠER, J. Dějiny českých zemí II., Fortuna, 1998.
SOUČEK J. Dějiny pravěku a starověku, SPL, 1995.
BENEŠ, Z., PETRÁŇ, J. České dějiny I., SPL, 1997.
KVAČEK, R. České dějiny II., SPL, 2002.
BENEŠ, Z. Dějiny středověku a prvního století raného novověku., SPL, 1994.
HROCH, M. Dějiny novověku, SPL, 1994.
KUKLÍK, J., KUKLÍK, J. Dějiny 20. století, SPL, 1995.
POPELKA, M., VÁLKOVÁ, V. Dějepis pro gymnázia a střední školy. 1. Pravěk a starověk, SPN, 2001.
ČORNEJ, P., ČORNEJOVÁ, I., PARKAN, F. Dějepis pro gymnázia a střední školy. 2., Středověk a raný novověk, SPN, 2001.
HLAVAČKA, M. Dějepis pro gymnázia a střední školy. 3, Novověk, SPN, 2001.
KUKLÍK, J., KUKLÍK, J. Dějepis pro gymnázia a střední školy. 4, Nejnovější dějiny, SPN, 2002.