Bakalářské studium

Dějepis se zaměřením na vzdělávání – prezenční studium

Studijní obor Dějepis se zaměřením na vzdělávání je tříletým bakalářským studiem poskytujícím odborné vzdělání v historii. Spolu s navazujícím magisterským programem Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ dějepis představuje bakalářskou část přípravy učitelů dějepisu pro základní a střední školy. Jako samostatný obor je určen lektorům muzeí a galerií a dále pak široké škále pracovníků veřejné správy a památkové péče, kteří potřebují pro svůj výkon odborné historické znalosti.

Pracujeme s historickou teorií i praxí. V oblasti teoretické nabízíme studentům formou přednášek a seminářů přehled celého historického vývoje českých a obecných dějin v kontinuitním pásmu od pravěku po 20. století. Přehled vývoje lidstva doplňujeme o kurzy dějin umění, jejichž součástí jsou i ikonografická a terminologická cvičení. V praktické části výuky seznamujeme studenty se základy historické práce, včetně historie regionální. Studium základů latiny umožní orientaci v elementárních historických pramenech i sekundárních textech. Důležitou část praktické složky studia představují historické exkurze.

Podmínkou pro přijetí studenta je úspěšné složení písemné zkoušky z dějepisu v rozsahu středoškolského učiva. Vycházíme z učebnic dějepisu pro střední školy majících doložku MŠMT udělenou na základě RVP.

Bakalářské studium Dějepis se zaměřením na vzdělávání se otevírá pouze v kombinaci s druhým předmětem.

Obecné informace k přijímacímu řízení naleznete zde. Informace o možnostech studijních kombinací s dějepisem naleznete zde. Studenti, kteří si vybírají kombinaci s geografií, podávají přihlášku na Přírodovědecké fakultě, dějepis je pro ně pouze v plánu minor (https://pedf.cuni.cz/PEDF-1500.html) – jedná se o tzv. sdružené studium. Proklik na fakultní stránky, kde můžete vyhledat informace najdete zde (https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=obory).

 

Příklad přijímacího testu

Aktuální počet bodů:
Celkem max. 40 bodů, za každou správnou odpověď 1 bod.

Studijní plán (Karolinka) – maior i minor zde (https://pedf.cuni.cz/PEDF-2169.html)

Studijní plán od roku 2021/2022 Bc – maior

Studijní plán od roku 2021/2022 Bc – minor

Doporučená literatura k přijímací zkoušce z předmětu Dějepis:

Učebnice dějepisu pro střední školy vydané po roce 1990. (Nakl. Práce, SPN a Fortuna. U všech uvedených učebnic je uvedeno datum 1. vydání, platná jsou i následující další, a jsou MŠMT ČR zařazeny do seznamu učebnic).
HARNA, J., FIŠER, J. Dějiny českých zemí I., Fortuna, 1995.
HARNA, J., FIŠER, J. Dějiny českých zemí II., Fortuna, 1998.
SOUČEK J. Dějiny pravěku a starověku, SPL, 1995.
BENEŠ, Z., PETRÁŇ, J. České dějiny I., SPL, 1997.
KVAČEK, R. České dějiny II., SPL, 2002.
BENEŠ, Z. Dějiny středověku a prvního století raného novověku., SPL, 1994.
HROCH, M. Dějiny novověku, SPL, 1994.
KUKLÍK, J., KUKLÍK, J. Dějiny 20. století, SPL, 1995.
POPELKA, M., VÁLKOVÁ, V. Dějepis pro gymnázia a střední školy. 1. Pravěk a starověk, SPN, 2001.
ČORNEJ, P., ČORNEJOVÁ, I., PARKAN, F. Dějepis pro gymnázia a střední školy. 2., Středověk a raný novověk, SPN, 2001.
HLAVAČKA, M. Dějepis pro gymnázia a střední školy. 3, Novověk, SPN, 2001.
KUKLÍK, J., KUKLÍK, J. Dějepis pro gymnázia a střední školy. 4, Nejnovější dějiny, SPN, 2002.