Bakalářské studium

Curriculum pro studenty, kteří nastoupili do studia mezi roky 2006-2009

Curriculum od roku 2010 v Karolince

Curriculum od roku 2017 v Karolince

Harmonogram akademického roku 2019-2020

Obecné informace

 • Konání zkoušek po ukončení zkouškového období – „Zkoušky skládá student ve zkouškovém období příslušného semestru, které je stanoveno harmonogramem studia. V odůvodněných případech může děkan napokor základě písemné žádosti studenta a po vyjádření vedoucího katedry povolit vykonání zkoušky ve zkouškovém období dalšího semestru. Toto ustanovení se nevztahuje na souborné zkoušky.“ (Pravidla pro organizaci studia čl. 17, odst. 4).
 • Všechny semináře (povinné i povinně volitelné) mají povinnou docházku – na 80%.
 • Rozpis výběrových seminářů pro bakaláře najdete zde. Každá seminární práce / odborná esej apod. bude obsahovat prohlášení, že v ní nebylo použito jiných zdrojů než vyjmenovaných a že nebyla předložena v odevzdané ani podobné verzi v žádném jiném kurzu.
 • Informace o exkurzích platí pro všechny formy studia.

Doporučená literatura k povinnému modulu

Úvod do studia dějepisu

 • Vademecum pomocných věd historických (Ivan Hlaváček, Jaroslav Kašpar, Rostislav Nový), Jinočany, H&H, 2002.

Úvod do dějin a kultury předantických civilizací

Dějiny antického starověku (do 476)

Obecné dějiny I (476 – 1310)

 • prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc.
 • Doporučená literatura (PDF)
 • Zkouška z Obecných dějin I. má dvě části, písemnou a ústní. Nezapomeňte prosím na seznam literatury.

Obecné dějiny II (1310 – 1526)

Obecné dějiny III (1526 – 1740)

Obecné dějiny IV (1740 – 1914)

Obecné dějiny V (1914 – současnost)

Aktuální problémy historického výzkumu

doc. PhDr. Magdalena Pokorná, CSc.

Aktuální program sledujte na eNástěnce

Historická geografie

Historická regionalistika českých zemí

Klasické tradice I, II (nahrazuje předmět Latina I – IV)

 • doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc.; PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.
 • Předmět poprvé vyučován v akademickém roce 2011-2012.
 • Učebnice:
  • Praktická iLatina (https://publi.cz/books/494/index.html?secured=false#Cover)
 • Materiály a další literatura na moodlu. Klíč k zápisu dostanete v první vyučovací hodině.

Dějiny historiografie

Dějiny umění

Bakalářská práce

 • Práci odevzdávejte jak do SISu, tak ve dvou tištěných exemplářích pro oponenty (stačí v kroužkové vazbě, tištěno oboustranně, přímo na katedře dějepisu).
 • Prostudujte si „Opatření děkana, kterým se stanovují obsahové, formální a technické náležitosti týkající se zpracování a odevzdání závěrečných prací“ (PDF).  Platné od 31.3.2017
 • Témata bakalářských a diplomových prací se do SISu zadávají po dohodě s vedoucím práce.

 • Práce je založena na studiu pramenů a sekundární literatury. Na KDDD je doporučeným rozsahem bakalářské práce 60 normostran, tj. 108 000 znaků s mezerami (započítává se seznam literatury, poznámkový aparát a textové – nikoli obrazové – přílohy).
 • Práce, které budou obsahovat gramatické chyby, budou bez ohledu na kvalitu obsahové stránky vráceny autorovi, aniž byly posuzovány, tudíž nebudou postoupeny k obhajobě. 
 • Předmět Příprava bakalářské práce a Příprava diplomové práce mají vyplněný atribut, který tyto předměty umožňuje plnit i v následujících letech. Pokud si tedy předmět zapíšete a ve stejném semestru nesplníte, automaticky se vám zapíše v každém dalším semestru. Na nic to nemá vliv a všechno je v naprostém pořádku. Až práci odevzdáte, předmět se označí za splněný. Předmět zapisuje vedoucí práce.

Státní bakalářská zkouška z dějepisu

 • Okruhy témat k SZZ bc (PDF)
 • Podle studijního řádu jsou státní závěrečná zkouška v bakalářském studijním programu a obhajoba závěrečné bakalářské práce samostatnými částmi a je tudíž možno nejprve složit státní zkoušku a poté obhajovat práci.