Bakalářské studium

Curriculum od roku 2017 v Karolince

Od akademického roku 2021/2022 začínáme vyučovat podle nové akreditace, kterou najdete zde: Bc-maior Bc-minor.

Obecné informace

  • Konání zkoušek po ukončení zkouškového období – “Zkoušky skládá student ve zkouškovém období příslušného semestru, které je stanoveno harmonogramem studia. V odůvodněných případech může děkan napokor základě písemné žádosti studenta a po vyjádření vedoucího katedry povolit vykonání zkoušky ve zkouškovém období dalšího semestru. Toto ustanovení se nevztahuje na souborné zkoušky.” (Pravidla pro organizaci studia čl. 17, odst. 4).
  • Všechny semináře (povinné i povinně volitelné) mají povinnou docházku – na 80%.
  • Každá seminární práce / odborná esej apod. bude obsahovat prohlášení, že v ní nebylo použito jiných zdrojů než vyjmenovaných a že nebyla předložena v odevzdané ani podobné verzi v žádném jiném kurzu.
  • Informace o exkurzích platí pro všechny formy studia.

 

 VYUČUJÍCÍ V ROCE 2023/2024 – povinné předměty

Úvod do studia dějepisu I, II – Mgr. Josef Kales, PhDr. Václava Kofránková, Ph.D., doc. PhDr. Petr Koura, Ph.D., Mgr. Kateřina Sládková

Starověké Řecko a Řím (do 476) – Doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc.; PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.

České a obecné dějiny I (476 – 1310) – prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc. a další

České a obecné dějiny II (1310 – 1526) – Mgr. Kateřina Sládková a další

České a obecné dějiny III (1526 – 1740) – Prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc. a další

České a obecné dějiny IV (1740 – 1914) – prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc. a další

České a obecné dějiny V (1914 – současnost) – PhDr. Petr Koura, Ph.D. a další

Historická regionalistika českých zemí – Mgr. Dušan Foltýn

Antika a křesťanství v evropské kultuře I, II – doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc.; PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.

Seminář k přípravě bakalářské práce (povinný pro studenty, kteří na KDDD píší bakalářskou práci) – PhDr. Petr Koura, Ph.D. a další

Didaktika dějepisu I, II – PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D, PhDr. Václava Kofránková, Ph.D., Mgr. Tomáš Mikeska, Mgr. Jaroslav Pinkas, Ph.D.

Oborová praxe s reflexí – dějepis – PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D, PhDr. Václava Kofránková, Ph.D., Mgr. Jaroslav Pinkas, Ph.D.

Historická exkurze – Mgr. Dušan Foltýn, Mgr. Tomáš Mikeska, prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.

 

Bakalářská práce

  • Práci odevzdávejte jak do SISu (datum konečného nahrání viz. harmonogram akademického roku), tak ve dvou tištěných exemplářích k nahlédnutí pro vedoucího a oponenta (stačí v kroužkové vazbě, tištěno oboustranně) přímo na katedře dějepisu, do podatelny nebo je můžete zaslat poštou nejpozději do 10 dnů po ukončení zápisů na objahoby (v létě do konce července). Tištěné výtisky se vám po obhajobách vrátí.
  • Prostudujte si “Opatření děkana, kterým se stanovují obsahové, formální a technické náležitosti týkající se zpracování a odevzdání závěrečných prací” (PDF), které najdete zde.
  • Témata bakalářských a diplomových prací se do SISu zadávají po dohodě s vedoucím práce.

  • Práce je založena na studiu pramenů a sekundární literatury. Na KDDD je doporučeným rozsahem bakalářské práce 50 normostran, tj. 90 000 znaků s mezerami (započítává se seznam literatury a poznámkový aparát. Přílohy se nezapočítávají). Vedoucímu pošlete práci ve wordu, aby mohl v posudku uvést skutečný počet znaků.
  • Práce, které budou obsahovat gramatické chyby, budou bez ohledu na kvalitu obsahové stránky vráceny autorovi, aniž byly posuzovány, tudíž nebudou postoupeny k obhajobě. 
  • Předmět Příprava a odevzdání bakalářské práce má vyplněný atribut, který tento předmět umožňuje plnit i v následujících letech. Pokud si tedy předmět zapíšete a ve stejném semestru nesplníte, automaticky se vám zapíše v každém dalším semestru. Na nic to nemá vliv a všechno je v naprostém pořádku.  V případě řádného konzultování a odevzdání práce, vám zapíše vedoucí práce za tento předmět atest.

Státní bakalářská zkouška z dějepisu

Podle studijního řádu jsou státní závěrečná zkouška v bakalářském studijním programu a obhajoba závěrečné bakalářské práce samostatnými částmi a je tudíž možno nejprve složit státní zkoušku a poté obhajovat práci.

Státní závěrečná zkouška je ústní a skládá se celkem ze tří okruhů – antických dějin a raného středověku, vrcholného středověku a novověku a moderních a soudobých dějin. Zkouška je komisionální, přičemž každou komisi tvoří tři pedagogové. Textace otázek je zveřejněna na webových stránkách katedry.

Na začátku zkoušky si student vylosuje z každého okruhu jednu otázku. Zkoušející pak mohou vylosovanou otázku zúžit a studentovi zadat jen vybranou část z otázky, textaci otázek dostane student k dispozici. Poté má student nejméně 30 minut na přípravu, během které může nahlížet do historických atlasů, používaných při výuce dějepisu na základních a středních školách. Následně začne student před členy komise zodpovídat jednotlivé vylosované otázky, a to v pořadí, jaké si sám zvolí. Tato část zkoušky trvá taktéž nejméně 30 minut. Po zodpovězení otázek student opustí zkušební místnost a komise se poradí o klasifikaci. Výsledek zkoušky pak sdělí studentovi předseda komise, který též vypracovává protokol následně zveřejněný v SISu. Výsledná klasifikace je stanovena jako průměr klasifikace zodpovězení všech vylosovaných otázek. Klasifikace „neprospěl/a“ je stanovena tehdy, je-li zodpovězení alespoň jedné z těchto tří otázek klasifikováno jako „neprospěl/a“.

Obhajoba bakalářské práce taktéž probíhá před tříčlennou komisí. V jejím úvodu student v cca 10minutové prezentaci představí téma svojí bakalářské práce, metody, které při jejím vypracování používal a závěry, ke kterým došel. Není vyžadováno představení bakalářské práce formou PWP prezentace.  Poté dostává slovo vedoucí, který zhodnotí bakalářskou práci, včetně přístupu studenta při jejím vypracování. Následně dostává prostor oponent, který přednese své připomínky k práci. Posléze dostane student možnost vyjádřit se k připomínkám a reagovat na případné dotazy členů komise. Následuje diskuse o bakalářské práci, do které se mohou zapojit všichni členové komise. Po jejím skončení opustí student zkušební místnost a členové komise se poradí o klasifikaci a případném navržení bakalářské práce na ocenění. Výsledek obhajoby pak taktéž sdělí studentovi předseda komise, který opět vypracovává protokol o obhajobě bakalářské práce.