Bakalářské studium

Curriculum od roku 2010 v Karolince

Curriculum od roku 2017 v Karolince

Harmonogram akademického roku 2019-2020

Harmonogram akademického roku 2020-2021

Od akademického roku 2021/2022 začínáme vyučovat podle nové akreditace, kterou najdete zde: Bc-maior Bc-minor.

Obecné informace

 • Konání zkoušek po ukončení zkouškového období – „Zkoušky skládá student ve zkouškovém období příslušného semestru, které je stanoveno harmonogramem studia. V odůvodněných případech může děkan napokor základě písemné žádosti studenta a po vyjádření vedoucího katedry povolit vykonání zkoušky ve zkouškovém období dalšího semestru. Toto ustanovení se nevztahuje na souborné zkoušky.“ (Pravidla pro organizaci studia čl. 17, odst. 4).
 • Všechny semináře (povinné i povinně volitelné) mají povinnou docházku – na 80%.
 • Každá seminární práce / odborná esej apod. bude obsahovat prohlášení, že v ní nebylo použito jiných zdrojů než vyjmenovaných a že nebyla předložena v odevzdané ani podobné verzi v žádném jiném kurzu.
 • Informace o exkurzích platí pro všechny formy studia.

 

 VYUČUJÍCÍ V ROCE 2020/2021

 

Úvod do studia dějepisu I, II – Mgr. Josef Kales, Mgr. Barbora Jiřincová, Ph.D., PhDr. Petr Koura, Ph.D., Mgr. Kateřina Sládková

Dějiny předantických civilizací – prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc.

Dějiny antického starověku (do 476) – Doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc.

Obecné dějiny I (476 – 1310) – prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc.

Obecné dějiny II (1310 – 1526) – Mgr. Kateřina Sládková

Obecné dějiny III (1526 – 1740) – Prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc.

Obecné dějiny IV (1740 – 1914) – prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.

Obecné dějiny V (1914 – současnost) – PhDr. Petr Koura, Ph.D.

Aktuální problémy historického výzkumu – doc. PhDr. Magdalena Pokorná, CSc.

Historická regionalistika českých zemí I, II – Mgr. Dušan Foltýn

Klasické tradice I, II – doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc.; PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.

Dějiny historiografie – PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.

Bakalářský seminář – PhDr. Petr Koura, Ph.D.

 

Informace o výběrových a volitelných kurzech budou od ak. roku 2020/21 již pouze v SISu. Zde jen seznam pro letní semestr roku 2021:

OPBD2D118B  Výběrový seminář I A – Magdaléna Pokorná, Devatenácté století v zrcadle pramenů

OPBD2D119B  Výběrový seminář I B – Vít Vlnas (Jiří Sissak), Svět pod trojrohým kloboukem (pol. 17.- konec 18. století)

OPBD2D120B Výběrový seminář I C Komunistická strana Československa-století vývoje a proměn dějinného experimentu

OPBD2D121B  Výběrový seminář I D – Helena Chalupová, Dějiny každodennosti raného novověku

 

OPBD2D132B Výběrový kurz I A – Magdaléna Pokorná (Jan Šindelář), Ikony, symboly a mýty komunistického Československa (1948-1989)

OPBD2D133B Výběrový kurz I B – Magdaléna Pokorná, Osudy a problémy (v 19. století)

OPBD2D136B  Výběrový kurz II A – Dušan Foltýn, Praha jako svědek 12 století českých dějin

OPBD2D137B  Výběrový kurz II B – Jana Kepartová, Příběh Pompejí

OPBD2D138B  Výběrový kurz II C – Jan Zdichynec, České země v době předmoderní

 

Bakalářská práce

 • Práci odevzdávejte jak do SISu, tak ve dvou tištěných exemplářích pro oponenty (stačí v kroužkové vazbě, tištěno oboustranně, přímo na katedře dějepisu).
 • Prostudujte si „Opatření děkana, kterým se stanovují obsahové, formální a technické náležitosti týkající se zpracování a odevzdání závěrečných prací“ (PDF).  Platné od 31.3.2017
 • Témata bakalářských a diplomových prací se do SISu zadávají po dohodě s vedoucím práce.

 • Práce je založena na studiu pramenů a sekundární literatury. Na KDDD je doporučeným rozsahem bakalářské práce 60 normostran, tj. 108 000 znaků s mezerami (započítává se seznam literatury, poznámkový aparát a textové – nikoli obrazové – přílohy).
 • Práce, které budou obsahovat gramatické chyby, budou bez ohledu na kvalitu obsahové stránky vráceny autorovi, aniž byly posuzovány, tudíž nebudou postoupeny k obhajobě. 
 • Předmět Příprava bakalářské práce a Příprava diplomové práce mají vyplněný atribut, který tyto předměty umožňuje plnit i v následujících letech. Pokud si tedy předmět zapíšete a ve stejném semestru nesplníte, automaticky se vám zapíše v každém dalším semestru. Na nic to nemá vliv a všechno je v naprostém pořádku. Až práci odevzdáte, předmět se označí za splněný. Předmět zapisuje vedoucí práce.

Státní bakalářská zkouška z dějepisu

 • Okruhy témat k SZZ bc (PDF)
 • Podle studijního řádu jsou státní závěrečná zkouška v bakalářském studijním programu a obhajoba závěrečné bakalářské práce samostatnými částmi a je tudíž možno nejprve složit státní zkoušku a poté obhajovat práci.