Semináře

Cílová skupina

V bakalářském studijním programu vypisujeme výběrové historické semináře jako dvousemestrální povinně volitelný kurz dotovaný 2h/týdně. Bakalářské kurzy jsou označovány Bc. Tyto výběrové semináře jsou určeny pro studenty druhých, popř. vyšších ročníků.

Semináře navazujícího magisterského studia  jsou označeny jako Mgr. V curriculu NMgr. jsou tyto semináře označeny jako specializační a zařazeny do prvního ročníku – jsou rovněž dvousemestrální.

Obsahová náplň

Svým zaměřením pokrývají semináře období od antiky do dvacátého století tak, aby si každý student mohl vybrat své téma či své období. Některé semináře jsou koncipovány interdisciplinárně a propojují historii s příbuznými obory (např. dějiny umění, literární historie). Cílem je podrobné seznámení se s úzce vymezenými tématickými okruhy, získání znalostí pro vyhledávání příslušných pramenů a literatury a rozvoj schopnosti je kriticky zhodnotit a využít.

Obecná kritéria hodnocení

Podmínkou udělení zápočtu/klasifikovaného zápočtu na konci ZS je aktivní spolupráce na vytváření programu semináře, např. přípravou referátů, exkurzí apod. Podmínkou udělení klasifikovaného zápočtu na konci LS je předložení seminární práce vážící se k tématu semináře. Student má ve své práci prokázat schopnost samostatné práce s prameny a literaturou. Zároveň má prokázat formální zvládnutí zásad zpracování odborného historického textu. Konkrétní informace o obsahu, místu a čase konání, počtu účastníků, počtu kreditů a o zápisu najdete u příslušného semináře, popř. v SIS.

Diplomový seminář

vede prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.