Charakteristika

Odborný recenzovaný časopis MARGINALIA HISTORICA, zařazený od roku 2014 na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Studie jdou tedy zařazovány do RIVu.
Časopis se věnuje široce pojímaným dějinám vzdělanosti (včetně školství i osvěty) a komplementárně chápané kultury. Otiskuje původní vědecké studie, materiálové příspěvky, recenze a zprávy zaměřující se na problematiku českých zemí nahlíženou v středoevropském a evropském kontextu.

Vychází dvakrát ročně, rozsah jednoho čísla se pohybuje kolem 190 stran.

Uzávěrka je dvakrát ročně: 31. března a 30. září.

Struktura periodika

  • Studie
  • Recenze a zprávy
  • Muzea a výstavy
  • Didaktika
  • Kronika
  • Historie stále živá

Vydavatel

Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta
ISSN: 1804-5367
Evidenční číslo MK ČR: E 19664

Peer-reviewed academic journal focused on broadly defined history of education (including schooling and adult education) as well as on culture history viewed as complementary to it. It presents original research, materials, review articles and reports reflecting Czech lands in Central European and a wider European context. The academic journal is included in the List of peer-reviewed no impact journals published in the Czech Republic.

 

The journal is issued twice a year, one issue has approximately 190 pages.

 

Deadlines for submitting papers are: 31st March and 30th September.

 

Sections:

Studie (studies)

Recenze a zprávy (book reviews and reports)

Muzea a výstavy (Museums and exhibitions)

Didaktika (Didactics)

Kronika (Chronicle)

Historie stále živá (Living history)

 

Published by:

Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta

ISSN: 1804-5367

Ministry of Culture code signature: : E 19664