Navazující magisterské studium učitelství

Učitelství pro základní a střední školy – dějepis

Navazující magisterský studijní obor Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ dějepis je dvouletým magisterským programem určeným především pro učitele dějepisu základních a středních škol. Současně připravuje absolventy i na možné uplatnění na odborných historických pracovištích (Ústavy Akademie věd, archivy, muzea).

Obor je zaměřen na rozšíření odborných historických znalostí získaných v bakalářském studiu o specializované oblasti, mezi něž náleží na jedné straně discipliny oborové (historiografie, specializační semináře, historická reflexe, rozšiřující kurzy z pomocných věd historických), na straně druhé oborová didaktika. Oproti bakalářskému stupni se magisterské studium zaměřuje více na samostatnou práci studentů a vychází vstříc jejich specializaci, projevující se v prvé řadě volbou tématu diplomové práce.

Navazující magisterské studium bylo poprvé otevřeno v roce 2009-2010, od roku 2021/2022 bude probíhat podle nové akreditace (viz níže).

Studijní plán maior i minor zde (https://pedf.cuni.cz/PEDF-2171.html) a zde:

Studijní plán od roku 2021/2022 NMgr – maior

Studijní plán od roku 2021/2022 Mgr – minor

Přijímací řízení

Dvouleté magisterské studium Učitelství pro základní a střední školy – dějepis se otevírá v kombinaci s druhým předmětem. Otevírané kombinace najdete na fakultních stránkách – studijní oddělení – uchazeči ( pro rok 2020-21 na stránce https://pedf.cuni.cz/PEDF-1150.html ). Studenti s kombinací zeměpis – dějepis podávají přihlášku na Přírodovědecké fakultě, info na stránkách fakulty – https://pedf.cuni.cz/PEDF-1672.html.

Doporučená literatura:

Burke, Peter. Italská renesance. Kultura a společnost v Itálii. Praha 1996.

Bůžek, Václav – Smíšek, Rostislav (eds.). Habsburkové 1526–1740. Země Koruny české ve středoevropské monarchii. Praha 2017.

Cerman, Ivo (ed.). Habsburkové 1740–1918. Vznikání občanské společnosti. Praha 2016.

Cardini, Franco. Evropa a islám. Praha 2004.

Franzen, August. Malé dějiny církve. Kostelní Vydří 2006.

Jakubec, Ivan – Jindra, Zdeněk (eds.). Dějiny hospodářství českých zemí. Od počátku industrializace do konce habsburské monarchie. Praha 2006.

Judt, Tony. Poválečná Evropa: Její historie od roku 1945. Praha 2017.

Nálevka, Vladimír. Studená válka. Praha 2003.

Rapp, Francis. Svatá říše římská národa německého. Od Oty Velikého po Karla V. Praha-Litomyšl 2007.

Roberts J. M. Přehledné dějiny světa. Praha-Plzeň 2002.

Rychlík, Jan – Penčev, Vladimir. Od minulosti k dnešku. Dějiny českých zemí. Praha 2018.

Sommer, Petr – Žemlička, Josef – Třeštík, Dušan (eds.). Přemyslovci. Budování českého státu, Praha 2009.

Šarochová, Gabriela et alii (eds.). České země v evropských dějinách, 1-4, Praha 2006.

Příklad přijímacího testu

Aktuální počty bodů:

Maximální možný počet bodů 30, za každou správnou odpověď 1 bod.

——————————————————————————————-

Od akademického roku 2019/2020 lze na Katedře dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty UK studovat v rámci navazujícího magisterského studia nový obor Edukace a interpretace v oblasti kulturního dědictví.