Navazující magisterské studium učitelství

Učitelství pro základní a střední školy – dějepis

Navazující magisterský studijní obor Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ dějepis je dvouletým magisterským programem určeným především pro učitele dějepisu základních a středních škol. Současně připravuje absolventy i na možné uplatnění na odborných historických pracovištích (Ústavy Akademie věd, archivy, muzea).

Obor je zaměřen na rozšíření odborných historických znalostí získaných v bakalářském studiu o specializované oblasti, mezi něž náleží na jedné straně discipliny oborové (historiografie, specializační semináře, historická reflexe, rozšiřující kurzy z pomocných věd historických), na straně druhé oborová didaktika. Oproti bakalářskému stupni se magisterské studium zaměřuje více na samostatnou práci studentů a vychází vstříc jejich specializaci, projevující se v prvé řadě volbou tématu diplomové práce.

Navazující magisterské studium bylo poprvé otevřeno v roce 2009-2010, od roku 2021/2022 bude probíhat podle nové akreditace (viz níže).

Studijní plán maior i minor zde (https://pedf.cuni.cz/PEDF-2171.html)

Přijímací řízení

Dvouleté magisterské studium Učitelství pro základní a střední školy – dějepis se otevírá v kombinaci s druhým předmětem. Otevírané kombinace najdete na fakultních stránkách – studijní oddělení – uchazeči ( pro rok 2020-21 na stránce https://pedf.cuni.cz/PEDF-1150.html ). Studenti s kombinací zeměpis – dějepis podávají přihlášku na Přírodovědecké fakultě, info na stránkách fakulty – https://pedf.cuni.cz/PEDF-1672.html.

Doporučená literatura:

Burke, Peter. Italská renesance. Kultura a společnost v Itálii. Praha 1996.

Bůžek, Václav – Smíšek, Rostislav (eds.). Habsburkové 1526–1740. Země Koruny české ve středoevropské monarchii. Praha 2017.

Cerman, Ivo (ed.). Habsburkové 1740–1918. Vznikání občanské společnosti. Praha 2016.

Cardini, Franco. Evropa a islám. Praha 2004.

Franzen, August. Malé dějiny církve. Kostelní Vydří 2006.

Jakubec, Ivan – Jindra, Zdeněk (eds.). Dějiny hospodářství českých zemí. Od počátku industrializace do konce habsburské monarchie. Praha 2006.

Judt, Tony. Poválečná Evropa: Její historie od roku 1945. Praha 2017.

Nálevka, Vladimír. Studená válka. Praha 2003.

Rapp, Francis. Svatá říše římská národa německého. Od Oty Velikého po Karla V. Praha-Litomyšl 2007.

Roberts J. M. Přehledné dějiny světa. Praha-Plzeň 2002.

Rychlík, Jan – Penčev, Vladimir. Od minulosti k dnešku. Dějiny českých zemí. Praha 2018.

Sommer, Petr – Žemlička, Josef – Třeštík, Dušan (eds.). Přemyslovci. Budování českého státu, Praha 2009.

Šarochová, Gabriela et alii (eds.). České země v evropských dějinách, 1-4, Praha 2006.

Příklad přijímacího testu

Aktuální počty bodů:

Maximální možný počet bodů 30, za každou správnou odpověď 1 bod.

Studijní plán od roku 2021/2022 NMgr – maior

Studijní plán od roku 2021/2022 Mgr – minor

 


 

Od školního roku 2019/2020 lze na Katedře dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty UK studovat v rámci navazujícího magisterského studia nový obor

Edukace a interpretace v oblasti kulturního dědictví.

Jde o jednooborové studium, které bude připravovat edukátory- specialisty na tvorbu a realizaci vzdělávacích programů, jejichž cílem je rozvíjet kladný vztah všech generací ke kulturně historickému dědictví. Tento jednooborový studijní program nabízí kulturně historické, pedagogické a didaktické vzdělání; studentům poskytuje přehled o jednotlivých kategoriích hmotného i nehmotného kulturního dědictví, stejně jako o spektru historických a společenských věd zaměřených na různé aspekty odkazů minulosti.  Studium vytváří rovněž předpoklady pro rozvoj vědeckých kompetencí absolventů, zejména v oblasti kulturně historických a paměťových studií, mimoškolní a volnočasové pedagogiky.

Popis ověření a kritéria hodnocení

Podmínkou pro přijímací zkoušku je doložené bakalářské studium v některém z oborů humanitních a společenských věd (historie, dějiny umění, základy humanitních studií apod.)

Přijímací zkouška je ústní a ověřuje znalosti uchazečů, jejich předpoklady ke studiu a jejich motivaci.

Uchazeč předloží seznam prostudované odborné literatury, který se stane výchozím podkladem pro pohovor zjišťující odbornou orientaci v oboru, všeobecný kulturní přehled a schopnost logického a kritického myšlení.

Druhou část zkoušky tvoří rozprava věnovaná motivaci uchazeče ke studiu. Rozprava se zaměřuje na zájem uchazeče o obor a na jeho případné zkušenosti v oblasti edukace, interpretace kulturního dědictví, průvodcovských služeb apod.

 

Znalostní část pohovoru, celkem tři otázky – max. 30 bodů

Motivační část pohovoru – max. 30 bodů.

 

Celkem za ústní zkoušku max. 60 bodů.

Doporučená literatura, model. otázky

BRABCOVÁ, A. (ed.), Brána muzea otevřena. Průvodce na cestě muzea k lidem a lidi do muzea, Náchod: JUKO, 2003.

FOLTÝN, D.  a kol. Prameny paměti. Sedm kapitol o kulturně historickém dědictví pro potřeby výchovné praxe, Praha: Katedra dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty UK, 2008.

HAVLŮJOVÁ, H., HUDEC, P., INDROVÁ, M., JORDÁNOVÁ, K. a kol., Památky nás baví 5. Objevujeme kulturní dědictví bez bariér, Metodika tvorby, realizace a hodnocení kvality edukačních programů v oblasti péče o kulturní  dědictví pro účastníky se speciálními vzdělávacími potřebami, Praha: Národní památkový ústav, 2015. ISBN 978-80-906167-0-7.

HAVLŮJOVÁ, H., HUDEC, P., INDROVÁ, M. a kol., Památky nás baví 1. Objevujeme kulturní dědictví s předškoláky a žáky prvního stupně základních škol. Metodika tvorby, realizace a hodnocení kvality edukačních programů v oblasti péče o kulturní dědictví pro primární vzdělávání, Praha: Národní památkový ústav, 2015.

HAVLŮJOVÁ, H., CHARVÁTOVÁ, K., INDROVÁ, M., KLAPKO, D. a kol., Památky nás baví 3. Potenciál kulturního dědictví pro vysokoškolské a další vzdělávání pedagogů. Metodika tvorby, realizace a hodnocení kvality edukačních programů v oblasti péče o kulturní dědictví pro sekundární vzdělávání, Praha: Národní památkový ústav, 2015.

HAVLŮJOVÁ, H., CHARVÁTOVÁ, K., INDROVÁ, M. a kol., Památky nás baví 2. Předáváme péči o kulturní dědictví žákům 2. stupně základních škol a středoškolákům. Metodika tvorby, realizace a hodnocení kvality edukačních programů v oblasti péče o kulturní dědictví pro sekundární vzdělávání, Praha: Národní památkový ústav, 2015.

HAVLŮJOVÁ, H., INDROVÁ, M., SVOBODA, P. a kol., Památky nás baví 4. Kulturní dědictví jako příležitost pro učení všech generací. Metodika tvorby, realizace a hodnocení kvality edukačních programů v oblasti péče o kulturní dědictví pro neformální a informální učení, Praha: Národní památkový ústav, 2015.

ŠOBÁŇOVÁ, Petra: Edukační potenciál muzea. Olomouc 2012.

ŠOBÁŇOVÁ, Petra: Muzejní edukace. Olomouc: PedF UPOL, 2012.

  • Informace o uplatnění absolventů

Absolventi studia by se měli uplatnit v profesi Edukátor v kultuře. Pracovní uplatnění mohou nacházet především v muzeích, galeriích a na památkových objektech, jejich znalosti a schopnosti jsou však využitelné také v rámci nejrůznějších organizací zabývajících se cestovním ruchem a volnočasovými aktivitami