Doktorské studium

České a československé dějiny

Cíl doktorského studia

Příprava kvalifikovaných vědeckých pracovníků v oboru českých a československých dějin. Absolvent by měl být vybaven teoretickými i praktickými znalostmi v oboru historické práce, a to jak pro vědecký výzkum, tak pro výuku. Předpokládá se možné uplatnění na vysokých školách, stejně jako ve vědeckých ústavech, muzeích, galeriích i kulturních institucích. Zároveň se ukazuje i možnost působení absolventů doktorského studia na středních školách, kde jejich vysoká kvalifikace může přispět ke zvýšení kvality výuky.

Vstupní požadavek pro adepty doktorského studia

Požadujeme ukončené magisterské studium v oboru dějepis (historie) a zájem o vědeckou práci. Před zkouškou předkládá každý zájemce o studium svůj projekt charakterizující téma zamýšlené doktorské práce z oboru českých a československých dějin a zároveň navrhuje způsob, jakým by téma mělo být zpracováno. Během přijímací zkoušky komise zkoumá kvalitu předloženého projektu stejně jako předpoklady žadatele ke splnění cíle kladené projektem.

Volba tématu disertační práce

Vzhledem k aktuálnímu stavu počtu a témat doktorandů na KDDD bude přijímací komise počínaje školním rokem 2015/2016 preferovat témata disertačních prací čerpající námětově z dějin před rokem 1945, z dějin vzdělávání, případně práce tematizujících historickou a kulturní reflexi historických období (událostí, osobností atd.) od starověku po „dlouhé“ 19. století.

Jako témata disertačních prací se předpokládají náměty primárně historické, rovněž metodologie výzkumu a interpretace musí vycházet z instrumentáře historických metod. To v zásadě nevylučuje mezní přesahy do jiných disciplin (např. dějiny umění, oborová didaktika), ale i zde musí být ve faktografii i v interpretaci primární hledisko historické.

Předkládané doktorské projekty sice mohou vycházet z předchozí odborné práce uchazeče, nemohou však mít podobu pouhého rozpracování či rozšíření jeho předchozích kvalifikačních prací (např. práce bakalářské nebo diplomové či rigorózní).

Přijímací komise si vyhrazuje právo odmítnout projekty, které nebudou odpovídat těmto zásadám.