Navazující magisterské studium učitelství

Od akademického roku 2021/2022 začínáme vyučovat podle nové akreditace: NMgr-učitelství-maior NMgr-učitelství-minor

Exkurze

Informace o exkurzích platí pro všechny formy studia.

Praxe na ZŠ a SŠ

S podrobnostmi o průběhu praxe a s konkrétními metodickými pokyny budou posluchači seznámeni vyučujícími před jejich zahájením.

Konání zkoušek po ukončení zkouškového období – obecné ustanovení

„Zkoušky skládá student ve zkouškovém období příslušného semestru, které je stanoveno harmonogramem studia. V odůvodněných případech může děkan na základě písemné žádosti studenta a po vyjádření vedoucího katedry povolit vykonání zkoušky ve zkouškovém období dalšího semestru. Toto ustanovení se nevztahuje na souborné zkoušky.“ (Pravidla pro organizaci studia čl. 17, odst. 4)

Diplomová práce

Témata bakalářských a diplomových prací se do SISu zadávají po dohodě s vedoucím práce.

Opatření ke zpracování a odevzdání závěrečných prací je nové od 6.12.2017!! opad_c._372017_o_podrobnostech_pro_zaverecne_prace

Zadání si předem zkonzultujte s příslušným vyučujícím, prosím. Teprve následně bude téma vypsáno v SIS. Název práce uvádějte na titulním listě prosím rovněž v angličtině. Vždy uvádějte také klíčová slova – v češtině i angličtině.
Práce, které budou obsahovat gramatické chyby, budou bez ohledu na kvalitu obsahové stránky vráceny autorovi, aniž byly posuzovány, tudíž nebudou postoupeny k obhajobě.

Práce je založena na studiu pramenů. Na KDDD je doporučeným rozsahem práce 100 normostran, tj. 180.000 znaků vč. mezer (započítává se seznam literatury, poznámkový aparát a textové – nikoli obrazové – přílohy).

Práci odevzdávejte jak do SISu, tak ve dvou tištěných exemplářích pro vedoucího a oponenta (stačí v kroužkové vazbě, tištěno oboustranně, přímo na katedře dějepisu).

Předmět Příprava diplomové práce

mají vyplněný atribut, který tyto předměty umožňuje plnit i v následujících letech. Pokud si tedy předmět zapíšete a ve stejném semestru nesplníte, automaticky se vám zapíše v každém dalším semestru.
Na nic to nemá vliv a všechno je v naprostém pořádku. Až práci odevzdáte, předmět se označí za splněný. Předmět zapisuje do indexu vedoucí práce.

Státní magisterská zkouška

Státnicové otázky platné od ak. roku 2022/23 (pro studenty s nástupem studia 2021/22 a dále)

Ústní zkouška ověřuje odborné, didaktické a metodologické znalosti, zkušenosti a dovednosti kandidátů, má čtyři tématické okruhy.

Okruhy témat ke státní závěrečné zkoušce

Portfolio

Studenti odevzdají portfolio vždy min. 10 dnů před obdobím SZZ, v letním období do 5.5.2023 elektronicky, do 12.5. pak v tištěné podobě.

Prameny_prehled_statnice_NMag_2022-23

Méně dostupné texty a obrázky:
TEXTOVÉ PRAMENY
Otázka 11.a – Učebnice – Germáni a Římané v učebnicích dějepisu – soubor TEXT_11a
Otázka 11.b – Učebnice – Pobělohorské období v učebnicích dějepisu – soubor TEXT_11b
Otázka 13.a – Výslech Vladislava Vančury ze dne 14. 5. 1942 – soubor TEXT_13a
Otázka 13.b – Proces s Miladou Horákovou. Stenografický záznam výslechu (výňatek) a pasáž ze soudobé knihy o procesu

VIZUÁLNÍ PRAMENY
Otázka 1.d – Jan Hus ve středověkých pramenech a v historické malbě 19. století – soubor VIZUAL_1d (středověké prameny)
Otázka 2.c – Karikatury z Dikobrazu, 50. léta 20. století – soubor VIZUAL_2c

 

Státní magisterská zkouška – starší akreditace

Státní magisterská zkouška ověřuje soubor studentových znalostí v oboru dějepis, které získal, jak v bakalářském, tak magisterském programu. Zaměřuje se na schopnost studenta zvládnout syntetický pohled na jednotlivé etapy dějin, stejně jako zkoumá jeho znalosti relevantní literatury. Vedle toho prověřuje znalosti z didaktiky dějepisu včetně aplikace didaktických schopností v učitelské profesi.

Skládá se ústně ze tří částí:

1.Kulturní a politický vývoj od antiky do konce 18. století;
2.Kulturní a politický vývoj od konce 18. století do současnosti;
3.Didaktika dějepisu a její praktická aplikace.

Aktualizované okruhy témat ke státní závěrečné zkoušce 2014 (PDF)

Aktualizované okruhy témat ke státní závěrečné zkoušce magisterského studia (platné od akademického roku 2019/2020) SZZk-okruhy Mgr 2019/20, Nové státnice a pojetí didaktiky dějepisu od 1. semestru Mgr_nove-statnice_didaktika.

Studenti odevzdají portfolio vždy min. 10 dnů před obdobím SZZ, v letním období do 5.5.2023 elektronicky, do 12.5. pak v tištěné podobě.

Podle studijního řádu jsou státní závěrečná zkouška v navazujícím magisterském studijním programu a obhajoba závěrečné magisterské práce samostatnými částmi a je tudíž možno nejprve složit státní zkoušku a poté obhajovat práci.

Návrh témat kvalifikačních prací z Národního pedagogického muzea a knihovny JAK

Návrh téma kvalifikačních prací z fondů SOA Praha