Navazující magisterské studium učitelství

Od akademického roku 2021/2022 začínáme vyučovat podle nové akreditace: NMgr-učitelství-maior NMgr-učitelství-minor

Specializační seminář V prvním ročníku absolvují studenti specializační seminář. Na našich webových stránkách jsou tyto semináře označeny Mgr. – V LS 2020-2021 vede tento seminář prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.

Specializační didaktický kurz s označením II A – OPND2D117B – vede v LS  2020-2021 Mgr. Jaroslav Pinkas, Ph.D. na téma Film ve výuce dějepisu II.

Soudobé dějiny – PhDr. Petr Koura, Ph.D.

Soudobá historiografie – v\učuje se pouze v zimním semestru – doc. PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D.

Diplomový seminář – prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.

Exkurze

Informace o exkurzích platí pro všechny formy studia.

Praxe na ZŠ a SŠ

S podrobnostmi o průběhu praxe a s konkrétními metodickými pokyny budou posluchači seznámeni garantem praxí PaedDr. Františkem Parkanem před jejich zahájením.

Konání zkoušek po ukončení zkouškového období – obecné ustanovení

„Zkoušky skládá student ve zkouškovém období příslušného semestru, které je stanoveno harmonogramem studia. V odůvodněných případech může děkan na základě písemné žádosti studenta a po vyjádření vedoucího katedry povolit vykonání zkoušky ve zkouškovém období dalšího semestru. Toto ustanovení se nevztahuje na souborné zkoušky.“ (Pravidla pro organizaci studia čl. 17, odst. 4)

Diplomová práce

Témata bakalářských a diplomových prací se do SISu zadávají po dohodě s vedoucím práce.

Opatření ke zpracování a odevzdání závěrečných prací je nové od 6.12.2017!! opad_c._372017_o_podrobnostech_pro_zaverecne_prace

Zadání si předem zkonzultujte s příslušným vyučujícím, prosím. Teprve následně bude téma vypsáno v SIS. Název práce uvádějte na titulním listě prosím rovněž v angličtině. Vždy uvádějte také klíčová slova – v češtině i angličtině.
Práce, které budou obsahovat gramatické chyby, budou bez ohledu na kvalitu obsahové stránky vráceny autorovi, aniž byly posuzovány, tudíž nebudou postoupeny k obhajobě.

Práce je založena na studiu pramenů. Na KDDD je doporučeným rozsahem práce 100 normostran, tj. 180.000 znaků vč. mezer (započítává se seznam literatury, poznámkový aparát a textové – nikoli obrazové – přílohy).

Práci odevzdávejte jak do SISu, tak ve dvou tištěných exemplářích pro vedoucího a oponenta (stačí v kroužkové vazbě, tištěno oboustranně, přímo na katedře dějepisu).

Předmět Příprava diplomové práce

mají vyplněný atribut, který tyto předměty umožňuje plnit i v následujících letech. Pokud si tedy předmět zapíšete a ve stejném semestru nesplníte, automaticky se vám zapíše v každém dalším semestru.
Na nic to nemá vliv a všechno je v naprostém pořádku. Až práci odevzdáte, předmět se označí za splněný. Předmět zapisuje do indexu vedoucí práce.

Státní magisterská zkouška

Státní magisterská zkouška ověřuje soubor studentových znalostí v oboru dějepis, které získal, jak v bakalářském, tak magisterském programu. Zaměřuje se na schopnost studenta zvládnout syntetický pohled na jednotlivé etapy dějin, stejně jako zkoumá jeho znalosti relevantní literatury. Vedle toho prověřuje znalosti z didaktiky dějepisu včetně aplikace didaktických schopností v učitelské profesi.

Skládá se ústně ze tří částí:

1.Kulturní a politický vývoj od antiky do konce 18. století;
2.Kulturní a politický vývoj od konce 18. století do současnosti;
3.Didaktika dějepisu a její praktická aplikace.

Aktualizované okruhy témat ke státní závěrečné zkoušce 2014 (PDF)

Aktualizované okruhy témat ke státní závěrečné zkoušce magisterského studia (platné od akademického roku 2019/2020) SZZk-okruhy Mgr 2019/20, Nové státnice a pojetí didaktiky dějepisu od 1. semestru Mgr_nove-statnice_didaktika.

Studenti odevzdají portfolio vždy 10 dnů přes SZZ, v roce 2021 do 10. května.

Podle studijního řádu jsou státní závěrečná zkouška v navazujícím magisterském studijním programu a obhajoba závěrečné magisterské práce samostatnými částmi a je tudíž možno nejprve složit státní zkoušku a poté obhajovat práci.

Návrh témat kvalifikačních prací z Národního pedagogického muzea a knihovny JAK

Návrh téma kvalifikačních prací z fondů SOA Praha