Navazující magisterské studium učitelství

Od akademického roku 2021/2022 začínáme vyučovat podle nové akreditace: NMgr-učitelství-maior NMgr-učitelství-minor

Exkurze

Informace o exkurzích platí pro všechny formy studia.

Praxe na ZŠ a SŠ

S podrobnostmi o průběhu praxe a s konkrétními metodickými pokyny budou posluchači seznámeni vyučujícími před jejich zahájením.

Konání zkoušek po ukončení zkouškového období – obecné ustanovení

“Zkoušky skládá student ve zkouškovém období příslušného semestru, které je stanoveno harmonogramem studia. V odůvodněných případech může děkan na základě písemné žádosti studenta a po vyjádření vedoucího katedry povolit vykonání zkoušky ve zkouškovém období dalšího semestru. Toto ustanovení se nevztahuje na souborné zkoušky.” (Pravidla pro organizaci studia čl. 17, odst. 4)

Diplomová práce

Témata bakalářských a diplomových prací se do SISu zadávají po dohodě s vedoucím práce.

Opatření ke zpracování a odevzdání závěrečných prací najdete zde.

Zadání si předem zkonzultujte s příslušným vyučujícím, prosím. Teprve následně bude téma vypsáno v SIS. Název práce uvádějte na titulním listě prosím rovněž v angličtině. Vždy uvádějte také klíčová slova – v češtině i angličtině.
Práce, které budou obsahovat gramatické chyby, budou bez ohledu na kvalitu obsahové stránky vráceny autorovi, aniž byly posuzovány, tudíž nebudou postoupeny k obhajobě.

Práce je založena na studiu pramenů. Na KDDD je doporučeným rozsahem práce 100 normostran, tj. 180.000 znaků vč. mezer (započítává se seznam literatury, poznámkový aparát a textové – nikoli obrazové – přílohy).

Práci odevzdávejte jak do SISu (datum konečného nahrání viz harmonogram akademického roku), tak ve dvou tištěných exemplářích k nahlédnutí pro vedoucího a oponenta (stačí v kroužkové vazbě, tištěno oboustranně) přímo na katedře dějepisu, do podatelny nebo je můžete zaslat poštou nejpozději do 10 dnů po ukončení zápisů na objahoby (v létě do konce července). Tištěné výtisky se vám po obhajobách vrátí.

Předmět Příprava a odevzdání diplomové práce má vyplněný atribut, který tento předmět umožňuje plnit i v následujících letech. Pokud si tedy předmět zapíšete a ve stejném semestru nesplníte, automaticky se vám zapíše v každém dalším semestru. Na nic to nemá vliv a všechno je v naprostém pořádku.  V případě řádného konzultování a odevzdání práce, vám zapíše vedoucí práce za tento předmět atest.

Státní magisterská zkouška

Státnicové otázky platné od ak. roku 2022/23 (pro studenty s nástupem studia 2021/22 a dále)

Ústní zkouška ověřuje odborné, didaktické a metodologické znalosti, zkušenosti a dovednosti kandidátů, má čtyři tématické okruhy.

Okruhy témat ke státní závěrečné zkoušce

Portfolio

Studenti odevzdají portfolio vždy min. 10 dnů před obdobím SZZ, v letním období do 10.5.2024 elektronicky, do 17.5. 2024 pak v tištěné podobě.

Prameny_prehled_statnice_NMag_2022-23

Méně dostupné texty a obrázky:
TEXTOVÉ PRAMENY
Otázka 11.a – Učebnice – Germáni a Římané v učebnicích dějepisu – soubor TEXT_11a
Otázka 11.b – Učebnice – Pobělohorské období v učebnicích dějepisu – soubor TEXT_11b
Otázka 13.a – Výslech Vladislava Vančury ze dne 14. 5. 1942 – soubor TEXT_13a
Otázka 13.b – Proces s Miladou Horákovou. Stenografický záznam výslechu (výňatek) a pasáž ze soudobé knihy o procesu

VIZUÁLNÍ PRAMENY
Otázka 1.d – Jan Hus ve středověkých pramenech a v historické malbě 19. století – soubor VIZUAL_1d (středověké prameny)
Otázka 2.c – Karikatury z Dikobrazu, 50. léta 20. století – soubor VIZUAL_2c

 

Státní magisterská zkouška – starší akreditace

Státní magisterská zkouška ověřuje soubor studentových znalostí v oboru dějepis, které získal, jak v bakalářském, tak magisterském programu. Zaměřuje se na schopnost studenta zvládnout syntetický pohled na jednotlivé etapy dějin, stejně jako zkoumá jeho znalosti relevantní literatury. Vedle toho prověřuje znalosti z didaktiky dějepisu včetně aplikace didaktických schopností v učitelské profesi.

Skládá se ústně ze tří částí:

1.Kulturní a politický vývoj od antiky do konce 18. století;
2.Kulturní a politický vývoj od konce 18. století do současnosti;
3.Didaktika dějepisu a její praktická aplikace.

Aktualizované okruhy témat ke státní závěrečné zkoušce 2014 (PDF)

Aktualizované okruhy témat ke státní závěrečné zkoušce magisterského studia (platné od akademického roku 2019/2020) SZZk-okruhy Mgr 2019/20, Nové státnice a pojetí didaktiky dějepisu od 1. semestru Mgr_nove-statnice_didaktika.

Studenti odevzdají portfolio vždy min. 10 dnů před obdobím SZZ, v letním období do 10.5.2024 elektronicky, do 17.5. 2024 pak v tištěné podobě.

Podle studijního řádu jsou státní závěrečná zkouška v navazujícím magisterském studijním programu a obhajoba závěrečné magisterské práce samostatnými částmi a je tudíž možno nejprve složit státní zkoušku a poté obhajovat práci.

Návrh témat kvalifikačních prací z Národního pedagogického muzea a knihovny JAK

Návrh téma kvalifikačních prací z fondů SOA Praha