Publikační činnost

Monografie

COPELAND, T. – RUELLAND, A. – JAMIESIN, P. – CROSBY, M. – DRAGO, A.,  Edukace jako cesta ke zkvalitňování péče o kulturní dědictví pohledem zahraničních odborníků,  H. Havlůjová, P. Charvát (edd.),  z angličtiny přeložil J. Kales, Praha 2016.

FOLTÝN , D.  a kol., Prameny paměti. Sedm kapitol o kulturně historickém dědictví pro potřeby výchovné praxe, Praha 2008

FOLTÝN, D. – HAVLŮJOVÁ, H. (ed.) Kulturní dědictví a udržitelný rozvoj místních komunit. Cultural Heritage and Sustainable Development of Local Communities. Praha 2012. http://www.historickededictvi.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Monografie_final.pdf

FOLTÝN – Hana HAVLŮJOVÁ (eds.), Kulturní dědictví a udržitelný rozvoj místních komunit. Cultural Heritage and Sustainable Development of Local Communities, Praha 2013.

FOLTÝN, D. – HAVLŮJOVÁ, H. (ed.) Cultural Heritage and Sustainable Development: Eight Case Studies from Czech Schools/ Kulturerbe und nachhaltige Entwicklung: Acht Beispiele aus der tschechischen Schulpraxis/ Kulturní dědictví a udržitelný rozvoj: Osm příkladů z české školní praxe, Praha 2012. http://www.historickededictvi.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Priklady%20dobre%20praxe_final.pdf

HAVLŮJOVÁ, H. – CHARVÁTOVÁ, K. – KLAPKO, D. – VESELÁ, M. a kol., Památky nás baví: Edukace jako cesta k rozvoji udržitelné péče o kulturní dědictví v České republice. Katalog výstavy k projektu Vzdělávací role Národního památkového ústavu: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví ČR, Praha 2014.

 

Metodiky

PARKAN, F.  a kol., Výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví. Metodická příručka, Praha 2008.

HAVLŮJOVÁ, H. – LEŠNEROVÁ, J. (ed.) Kulturní dědictví a udržitelný rozvoj místních komunit ve školní praxi: Metodická doporučení a příklady dobré praxe pro učitele základních a středních škol. Praha 2012 http://www.historickededictvi.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/metodikaKHD.pdf

HAVLŮJOVÁ, H. – HUDEC, P. – INDROVÁ, M. a kol., Památky nás baví 1. Objevujeme kulturní dědictví s předškoláky a žáky prvního stupně základních škol. Metodika tvorby, realizace a hodnocení kvality edukačních programů v oblasti péče o kulturní dědictví pro primární vzdělávání, Praha 2015

HAVLŮJOVÁ, H. – CHARVÁTOVÁ, K. – INDROVÁ, M. a kol., Památky nás baví 2. Předáváme péči o kulturní dědictví žákům 2. stupně základních škol a středoškolákům. Metodika tvorby, realizace a hodnocení kvality edukačních programů v oblasti péče o kulturní dědictví pro sekundární vzdělávání, Praha 2015

HAVLŮJOVÁ, H. – CHARVÁTOVÁ, K. – INDROVÁ, M. – KLAPKO, D. a kol., Památky nás baví 3. Potenciál kulturního dědictví pro vysokoškolské a další vzdělávání pedagogů. Metodika tvorby, realizace a hodnocení kvality edukačních programů v oblasti péče o kulturní dědictví pro sekundární vzdělávání, Praha 2015

HAVLŮJOVÁ, H. – INDROVÁ, M. – SVOBODA, P. a kol., Památky nás baví 4. Kulturní dědictví jako příležitost pro učení všech generací. Metodika tvorby, realizace a hodnocení kvality edukačních programů v oblasti péče o kulturní dědictví pro neformální a informální učení, Praha 2015

HAVLŮJOVÁ, H. – HUDEC, P. – INDROVÁ, M. – JORDÁNOVÁ, K. a kol., Památky nás baví 5. Objevujeme kulturní dědictví bez bariér, Metodika tvorby, realizace a hodnocení kvality edukačních programů v oblasti péče o kulturní dědictví pro účastníky se speciálními vzdělávacími potřebami, Praha 2015.

 

Odborné  studie

HAVLŮJOVÁ, H.,  Heritage Education aneb Výchova ke vztahu ke kulturně-historickému dědictví ve Velké Británii, in: Odkaz kultúrného dědičstva v primárnej edukácii. Zborník príspevkov z mezinárodnej vedeckej konferencie, Miroslava Gašparová – Štefan Ligas (eds.), Banská Bystrica 2009, s. 75–86.

CHARVÁTOVÁ, K. Výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví, in: Odkaz kultúrneho dedičstva v primárnej edukácii, Zborník príspevkov z mezinárodnej vedeckej konferencie, Miroslava Gašparová – Štefan Ligas (eds.), Bánská Bystrica 2009, s. 87-90.

HAVLŮJOVÁ H. –SLÁDKOVÁ, K. Výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví jako platforma pro spolupráci škol a muzeí, in: Acta musealia Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Supplementa 1, Muzeum a škola, Zlín 2011, s. 9–18.

HAVLŮJOVÁ, H.,  Silný hlas ticha aneb genius loci (v) paměti, In: Märc, J. – Lencová, H. a kol., Brána školního dějepisu otevřená. Možnosti výuky mimo školu, Acta Universitatis Purkynianae Facultatis Philosophicae – Studia Historica Didactica 4, 2012, s. 134 – 153.

HAVLŮJOVÁ, H., Učení skrze kulturní dědictví pro dospělé: Tři příklady z vysokoškolské praxe, in: Acta musealia Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Supplementa 1, Muzeum a škola, Zlín 2013, s. 29–40.

HAVLŮJOVÁ, H. „Výchova pro kulturní dědictvív mezinárodním i domácím kontextu, Marginalia Historica 1, 2014, s. 9–30.

CHARVÁTOVÁ, K.,  Pěstování vztahu ke kulturně historickému dědictví jako součást počátečního vzdělávání: východiska, zkušenosti, výhled, Marginalia Historica 6, 2015, s. 65-83.

KEPARTOVÁ, J. „I pravím upřímně a z přesvědčení, že zařízení těchto studijních cest jest blahodárné po každé stránce a pravým dobrodiním…“. Učitelské cesty na jih. In HOJDA, Z.; OTTLOVÁ, M.; PRAHL, R. Naše Itálie. Stará i mladá Itálie v české kultuře 19. století. Sb. příspěvků z 31. sympozia k problematice 19. století. Plzeň, 24. – 26. února 2011. Praha: Academia, 2012, s. 118–131. ISBN: 978-80-200-2032-1.

KEPARTOVÁ, J. Das Bild von Pompeji im Unterricht in den böhmischen Kronländern. Die Zeit des habsburgischen Schulwesens (1849-1918). Acta Universitatis Pragensis, Philologica 2, Graecolatina Pragensia, 2017, 293-317. ISSN 0567-8269 (tisk), ISSN 2464-6830 (online).

KEPARTOVÁ, J.; Skopek, R. Praktická iLatina. Praha: Univerzita Karlova, 2017. ISBN 978-80-88176-10-7.

KEPARTOVÁ, J. Antické mýty ve vzdělávacím systému českých zemí (1848-1918). In J. Čechvala; E. Poláčková et al. Vymyšlená Ithaka. Recepce antické mytologie v české kultuře. Praha: Filosofia, 2018, s. 111-146. ISBN: 978-80-7007-521-0.

KEPARTOVÁ, JUčitel, cestovatel a spisovatel Josef Wünsch v kontextu doby. Marginalia historica 9, č. 1, 2018, s. 9-18. ISSN 1804-5367.

KEPARTOVÁ, JJosef Wünsch a klasická filologie. Marginalia historica 9, č. 1, 2018, s. 53-74. ISSN 1804-5367.

KEPARTOVÁ, J. Scénář k výstavě Josef Wünsch, učitel – cestovatel – spisovatel. Praha 19.3.2018 – 19.4.2018

KEPARTOVÁ, J. Der Roman des Leipziger Altertumswissenschaftlers Wilhelm Adolf Becker Gallus oder römische Scenen aus der Zeit Augusts im politischen Kontext seiner Zeit. Studia Graeca et Latina 57. 2021, s. 71–92. ISSN 0046-1628