Publikační činnost

Monografie

COPELAND, T. – RUELLAND, A. – JAMIESIN, P. – CROSBY, M. – DRAGO, A.,  Edukace jako cesta ke zkvalitňování péče o kulturní dědictví pohledem zahraničních odborníků,  H. Havlůjová, P. Charvát (edd.),  z angličtiny přeložil J. Kales, Praha 2016.

FOLTÝN , D.  a kol., Prameny paměti. Sedm kapitol o kulturně historickém dědictví pro potřeby výchovné praxe, Praha 2008

FOLTÝN, D. – HAVLŮJOVÁ, H. (ed.) Kulturní dědictví a udržitelný rozvoj místních komunit. Cultural Heritage and Sustainable Development of Local Communities. Praha 2012. http://www.historickededictvi.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Monografie_final.pdf

FOLTÝN – Hana HAVLŮJOVÁ (eds.), Kulturní dědictví a udržitelný rozvoj místních komunit. Cultural Heritage and Sustainable Development of Local Communities, Praha 2013.

FOLTÝN, D. – HAVLŮJOVÁ, H. (ed.) Cultural Heritage and Sustainable Development: Eight Case Studies from Czech Schools/ Kulturerbe und nachhaltige Entwicklung: Acht Beispiele aus der tschechischen Schulpraxis/ Kulturní dědictví a udržitelný rozvoj: Osm příkladů z české školní praxe, Praha 2012. http://www.historickededictvi.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Priklady%20dobre%20praxe_final.pdf

HAVLŮJOVÁ, H. – CHARVÁTOVÁ, K. – KLAPKO, D. – VESELÁ, M. a kol., Památky nás baví: Edukace jako cesta k rozvoji udržitelné péče o kulturní dědictví v České republice. Katalog výstavy k projektu Vzdělávací role Národního památkového ústavu: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví ČR, Praha 2014.

 

Metodiky

PARKAN, F.  a kol., Výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví. Metodická příručka, Praha 2008.

HAVLŮJOVÁ, H. – LEŠNEROVÁ, J. (ed.) Kulturní dědictví a udržitelný rozvoj místních komunit ve školní praxi: Metodická doporučení a příklady dobré praxe pro učitele základních a středních škol. Praha 2012 http://www.historickededictvi.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/metodikaKHD.pdf

HAVLŮJOVÁ, H. – HUDEC, P. – INDROVÁ, M. a kol., Památky nás baví 1. Objevujeme kulturní dědictví s předškoláky a žáky prvního stupně základních škol. Metodika tvorby, realizace a hodnocení kvality edukačních programů v oblasti péče o kulturní dědictví pro primární vzdělávání, Praha 2015

HAVLŮJOVÁ, H. – CHARVÁTOVÁ, K. – INDROVÁ, M. a kol., Památky nás baví 2. Předáváme péči o kulturní dědictví žákům 2. stupně základních škol a středoškolákům. Metodika tvorby, realizace a hodnocení kvality edukačních programů v oblasti péče o kulturní dědictví pro sekundární vzdělávání, Praha 2015

HAVLŮJOVÁ, H. – CHARVÁTOVÁ, K. – INDROVÁ, M. – KLAPKO, D. a kol., Památky nás baví 3. Potenciál kulturního dědictví pro vysokoškolské a další vzdělávání pedagogů. Metodika tvorby, realizace a hodnocení kvality edukačních programů v oblasti péče o kulturní dědictví pro sekundární vzdělávání, Praha 2015

HAVLŮJOVÁ, H. – INDROVÁ, M. – SVOBODA, P. a kol., Památky nás baví 4. Kulturní dědictví jako příležitost pro učení všech generací. Metodika tvorby, realizace a hodnocení kvality edukačních programů v oblasti péče o kulturní dědictví pro neformální a informální učení, Praha 2015

HAVLŮJOVÁ, H. – HUDEC, P. – INDROVÁ, M. – JORDÁNOVÁ, K. a kol., Památky nás baví 5. Objevujeme kulturní dědictví bez bariér, Metodika tvorby, realizace a hodnocení kvality edukačních programů v oblasti péče o kulturní dědictví pro účastníky se speciálními vzdělávacími potřebami, Praha 2015.

 

Odborné  studie

HAVLŮJOVÁ, H.,  Heritage Education aneb Výchova ke vztahu ke kulturně-historickému dědictví ve Velké Británii, in: Odkaz kultúrného dědičstva v primárnej edukácii. Zborník príspevkov z mezinárodnej vedeckej konferencie, Miroslava Gašparová – Štefan Ligas (eds.), Banská Bystrica 2009, s. 75–86.

CHARVÁTOVÁ, K. Výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví, in: Odkaz kultúrneho dedičstva v primárnej edukácii, Zborník príspevkov z mezinárodnej vedeckej konferencie, Miroslava Gašparová – Štefan Ligas (eds.), Bánská Bystrica 2009, s. 87-90.

HAVLŮJOVÁ H. –SLÁDKOVÁ, K. Výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví jako platforma pro spolupráci škol a muzeí, in: Acta musealia Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Supplementa 1, Muzeum a škola, Zlín 2011, s. 9–18.

HAVLŮJOVÁ, H.,  Silný hlas ticha aneb genius loci (v) paměti, In: Märc, J. – Lencová, H. a kol., Brána školního dějepisu otevřená. Možnosti výuky mimo školu, Acta Universitatis Purkynianae Facultatis Philosophicae – Studia Historica Didactica 4, 2012, s. 134 – 153.

HAVLŮJOVÁ, H., Učení skrze kulturní dědictví pro dospělé: Tři příklady z vysokoškolské praxe, in: Acta musealia Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Supplementa 1, Muzeum a škola, Zlín 2013, s. 29–40.

HAVLŮJOVÁ, H. „Výchova pro kulturní dědictvív mezinárodním i domácím kontextu, Marginalia Historica 1, 2014, s. 9–30.

CHARVÁTOVÁ, K.,  Pěstování vztahu ke kulturně historickému dědictví jako součást počátečního vzdělávání: východiska, zkušenosti, výhled, Marginalia Historica 6, 2015, s. 65-83.