Kvalifikační (rozšiřující) studium

STUDIUM KVALIFIKAČNÍHO PROGRAMU JE URČENO ABSOLVENTŮM VYSOKÉ ŠKOLY NEBO UNIVERZITY UČITELSKÉHO SMĚRU.

Název vzdělávacího programu: Učitelství dějepisu pro SŠ a 2. stupeň ZŠ. Dějepis.
Č. akreditace do 2022: MSMT-6714/2018-1-382, od 2022: MSMT-8213/2021-3-375.

Studium k získání odborné kvalifikace v programu CŽV uskutečňovaném vysokou školou podle zákona č. 563/2004 Sb., § 8, odst. 1), písm. d), c) a podle § 9, odst. 1), písm. c), d). Vzdělávací program – studium bylo schváleno vědeckou radou fakulty a UK na základě splněného grantu MŠ ČR č. 6-989-05. Cílem tohoto studia je dát aprobovaným učitelům druhého stupně základních škol a škol středních možnost, aby si rozšířili svoji odbornou kvalifikaci o další aprobační předmět – dějepis. Získané poznatky studenti doplňují průběžným studiem doporučené literatury. Délka studia: 6 semestrů. Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou před komisí, jejíž součástí je obhajoba závěrečné práce. O úspěšném absolvování rozšiřujícího studia vydá UK Pedagogická fakulta Osvědčení o rozšíření učitelské aprobaci VVP pro SŠ a 2. stupeň ZŠ o dějepis. Průběžná kontrola výsledků vzdělávacího efektu je zajišťována formou dílčích zkoušek a zápočtů, které zakončují studium jednotlivých studijních předmětů.

Info ke kvalifikačnímu studiu pro ročníky, které nastoupily před rokem 2021

Všeobecné informace o kvalifikačním studiu najdete na stránkách studijního oddělení UK PedF.

Informace ke studiu dějepisu – rozšiřující studium naleznete v Karolince.

Závěrečná práce

Metodický pokyn pro vypracování závěrečné písemné práce

Rozsah práce: 30 stran, včetně poznámkového aparátu a seznamu použitých informačních zdrojů (bez obrazových příloh).

Studenti si volí téma závěrečné práce dle svého výběru v rámci vypsaných předmětů.  Cílem závěrečné práce je zpracování zvoleného tématu a návrh jeho využití v třídní nebo mimotřídní formě výuky dějepisu na ZŠ nebo SŠ.  Práci tvoří dvě části: teoretická a praktická. Autoři v ní mají prokázat schopnost práce s literaturou a prameny a   zpracovat zvolené téma na odpovídající úrovni po stránce obsahové i metodologické.

Pro zadání tématu vyplní studenti formulář (uložen na webu Centra CŽV) a v termínu stanoveném Centrem. Vypracovanou ZP odevzdají v letním semestru posledního ročníku. Datum odevzdání bude stanoveno Katedrou dějin a didaktiky dějepisu, dle harmonogramu Centra CŽV.

Závěrečná zkouška

se koná v květnu a v září.

Učitelství dějepisu pro SŠ a 2. stupeň ZŠ. Dějepis. Nová akreditace od 1. ročníku 2021 do 21.06.2024. Č. MSMT-8213/2021-3-375.

Info ke kvalifikačnímu studiu pro ročníky, které nastoupily od roku 2021