Kvalifikační (rozšiřující) studium

STUDIUM KVALIFIKAČNÍHO PROGRAMU JE URČENO ABSOLVENTŮM VŠ NEBO UNIVERZITY UČITELSKÉHO SMĚRU.

Název vzdělávacího programu: Dějepis

Studium k získání odborné kvalifikace v programu CŽV uskutečňovaném vysokou školou podle zákona č. 563/2004 Sb., § 8, odst. 1), písm. d), c) a podle § 9, odst. 1), písm. c), d). Vzdělávací program – studium bylo schváleno vědeckou radou fakulty a UK na základě splněného grantu MŠ ČR č. 6-989-05. Cílem tohoto studia je dát aprobovaným učitelům druhého stupně základních škol a škol středních možnost, aby si rozšířili svoji odbornou kvalifikaci o další aprobační předmět – dějepis. Získané poznatky studenti doplňují průběžným studiem doporučené literatury. Délka studia: 6 semestrů. Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou před komisí, jejíž součástí je obhajoba závěrečné práce. O úspěšném absolvování rozšiřujícího studia vydá UK Pedagogická fakulta Osvědčení o rozšiření učitelské aprobaci VVP pro SŠ a 2. stupeň ZŠ o dějepis. Průběžná kontrola výsledků vzdělávacího efektu je zajišťována formou dílčích zkoušek a zápočtů, které zakončují studium jednotlivých studijních předmětů.

Organizace výuky: 1.,2.,3. ročník:

  1. Týdenní soustředění (poslední týden v srpnu), každý 1. pátek v říjnu, listopadu, prosinci – Praha
  2. Týdenní soustředění 1. týden v únoru – Praha, každý 1. pátek v  březnu, dubnu, květnu

Všeobecné informace o kvalifikačním studiu najdete na stránkách studijního oddělení UK PedF.

Informace ke studiu dějepisu – rozšiřující studium naleznete v Karolince.

Hodinová dotace a ukončení jednotlivých předmětů:

I. ROČNÍK

PŘEDMĚT ZS LS
Úvod do studia dějepisu I, II 5/15, Z   5/15 Z,ZK
Klasické tradcice I, II
        2/10 Z
Dějiny pravěku
12/0ZK    –    –
Dějiny antického starověku a základy klasických tradic 24/0 12/0ZK
Dějiny historiografie
6/6 Z
Celkem 56 56

 

  1. ROČNÍK
PŘEDMĚT ZS LS
Historická regionalistika 4/6Z, 6/6Z,ZK
Dějiny historiografie     10/0ZK    
Dějiny umění  10/0 10/0ZK
České a obecné dějiny I 24/0ZK
Klasické tradice II 2/10Z,ZK   –
Didaktika dějepisu I    0/6 Z
České a obecné dějiny II 28/0ZK
Celkem 66 56

 

  1. ROČNÍK
PŘEDMĚT ZS LS
České a obecné dějiny III   28/0ZK
České a obecné dějiny IV 32/0ZK
Didaktika dějepisu II,III 4/10 Z 4/10Z,ZK
Aktuální problémy historické vědy 0/4 Z 0/4 Z
Celkem 46 50
  • Doporučená literatura je uvedena na našich stránkách zde. Pro tento studijní program neplatí povinnost účasti na exkurzích, nicméně je vítána.
  • Ke zkoušce z Českých a obecných dějin I (476-1310; prof. Charvátová) načtou studenti nejméně 5 knih z doporučené literatury pro bakaláře
  • Témata přednášek k předmětu Dějiny antického starověku (Mgr. Skopek) v PDF.
  • Témata a materiály k předmětu Klasické tradice I a Klasické tradice II jsou na moodlu – klíč k zápisu získáte u přednášejícího (doc. Kepartová).

Závěrečná práce

  • Rozsah 30 normostran (započítává se seznam literatury, poznámkový aparát a textové – nikoli obrazové – přílohy).

Závěrečná zkouška

  • se koná v květnu a v září.