Toskánsko a Umbrie 2019

Datum: 16. – 24. 5. 2019
Organizátor: K. Charvátová, V. Vlnas

Místo: SRDCE ITÁLIE: jižní Toskánsko a Umbrie
Cena: 9 500 Kč

Č. účtu a var. s.: 85236011/0100, v.s. 335 138 026
Platba do: 15.3.2019


Dokonce i v oblasti mezi Florencií a Římem lze stále najít místa, která dosud nezdevastovala masová turistika a která se navzdory svým přírodním krásám a kulturnímu významu zatím nestala cílem kořistných výprav velkých cestovních kanceláří. Náleží k nim i il cuore dʼItalia, srdce Itálie, vlídný kraj plný hor, jezer, vinic a hájů na rozhraní historických regionů Toskánska a Umbrie, blízko hranice s Laziem. Ze všech předantických civilizací, které sídlily v této oblasti, ji nejvíce ovlivnilo dědictví Etrusků. Je to krajina, jakou důvěrně známe z obrazů umbroflorentské školy, krajina vyznačující se rytmem horských pásem a údolí, intimitou věcí blízkých i dalekými průhledy v prostoru mezi ligurským pobřežím a centrálními Apeninami. Na vrcholcích tufových návrší se rozkládají stará města, jejichž paláce a katedrály chovají mimořádná umělecká díla. Práce lidských rukou, po staletích kultivujících toto srdce Itálie, zde harmonicky souzní s velebností přírody.    

Cena zahrnuje: dopravu, ubytování, vstupné do vybraných objektů.

Cena nezahrnuje: cestovní připojištění, stravné, kapesné. Každý účastník je povinen uzavřít cestovní připojištění na celou dobu trvání exkurze (bude kontrolováno).

Pro studenty je rezervováno 32 míst.

Program exkurze

 Čtvrtek 16. května

Odjezd autobusem  z Prahy, z parkoviště u nádraží Praha – Smíchov (metro B), doba odjezdu bude upřesněna; noční přejezd do Sieny.

Pátek 17. května

Siena: Po několik staletí nejvýznamnější soupeřka Florencie v zápase o hegemonii nad Toskánskem a bašta ghibellinů. Většina nejvýznamnějších památek je soustředěna kolem divadelně utvářeného hlavního náměstí Campo, jemuž vévodí Palazzo Publico, někdejší sídlo městské vlády zdobené slavnými freskami sienské školy (mj. Alegorie dobré a špatné vlády od Ambrogia Lorenzettiho a Maesta Simone Martiniho). Sienská katedrála je proslulá svými inkrustovanými podlahami a freskami od Pinturicchia s náměty ze života papeže Pia II. v přilehlé Librerii Piccolomini. Dómské muzeum chová mj. původní oltář katedrály: Maestu od Duccia di Buoninsegna. Křtitelnice v baptisteriu je jedinečnou galerií toskánské raně renesanční plastiky včetně děl Ghibertiho a Donatella. Rozsáhlý komplex někdejší nemocnice zahrnuje mj. archeologické muzeum s etruskými artefakty a pozoruhodné fresky se světskými náměty, zachycujícími činnost středověkého sirotčince.

V podvečer přejezd do místa ubytování, kempu Cerquestra poblíž Trasimenského jezera.

Sobota 18. května

Chiusi: Ve starověku významná součást Ligy dvanácti etruských měst. V blízkém okolí se nalézají slavné etruské hrobky Tomba della Pelegrina, Tomba del Leone, Tomba della Scimmia a Tomba del Colle. Nálezy z nich lze shlédnout v Museo nazionale etrusco. K dalším pamětihodnostem města náleží románská katedrála s cennou uměleckou výzdobou.

Abbadia San Salvatore: Původně benediktinské, dnes cisterciácké opatství, založené roku 743 langobardským vládcem Erfem. Jeho kostel pochází z 11. století a prošel pozdně renesanční přestavbou, která mu propůjčila poněkud neobvyklý vzhled. Uvnitř se nalézá rozsáhlá krypta v lombardském stylu.

Montalcino: Městečko nad údolím řeky Orcie proslulé vínem Brunello, jedním z nejlepších červených vín celé Itálie. Vévodí mu někdejší sienská pevnost. Muzeum v bývalém klášteře sv. Augustina vystavuje zajímavé práce sienské školy včetně prací Duccia a Simone Martiniho.

Neděle 19. května

San Antimo: Benediktinský opatský chrám, jedna z nejkrásnějších románských staveb Itálie. Byl založen v roce 781, údajně Karlem Velikým. Současná majestátní svatyně je dílem stavitelů z 11.-12. století.

Pienza: Ideální město italské renesance koncipované po roce 1459 Bernardem Rossellinem podle jednotného plánu inspirovaného teoriemi Leona Battisty Albertiho. Objednavatelem unikátního urbanistického celku byl zdejší rodák Aeneas Silvius Piccolomini – papež Pius II. Nejdůležitějším pozůstatkem původního velkolepého projektu je centrální náměstí s katedrálou a palácovými stavbami.

Montepulciano: Město na sopečné skále, centrum vinařské oblasti, někdejší působiště humanisty Angela Poliziana a architekta Antonia da Sangallo st., jenž zde zanechal množství renesančních staveb. Náleží mezi ně zejména chrámy S. Agnese a poutní kostel S. Biagio mimo městské jádro. Uplatnil se zde i další génius toskánské renesance Michelozzo, projektant městského paláce a kostela sv. Augustina s výraznou fasádou.

Pondělí 20. května

Arezzo: Kdysi důležité etruské město a od 10. století svobodný městský stát, který později ovládli ghibellini.  Rodiště básníka Franceska Petrarky, slavného manýristického umělce a biografa umělců Giorgia Vasariho a oscarového režiséra Roberta Benigniho (Život je krásný). Uměleckým pokladem města je kostel S. Francesco s freskami Piera della Francesca na námět Legendy o sv. Kříži, nejvýznamnějšími a také nejkrásnějšími toskánskými renesančními malbami mimo Florencii. K dalším pozoruhodnostem náleží románskogotický chrám Pieve di San Maria, katedrála s díly Piera della Francesca a Andrey della Robbia, Vasariho dům a římský amfiteátr s muzeem antických památek.

Sansepolcro: Rodiště malíře Piera della Francesca, který je také pohřben v kapli při katedrále. Museo Civico někdejší radnice, chová několik Pierových mistrovských děl včetně slavného Zmrtvýchvstání Krista.

Caprese Michelangelo: Městečko v krásné krajině kolem horního toku Arna, v němž se 6. března 1475 narodil Michelangelo Buonarroti, jeden z největších uměleckých géniů všech dob. Muzeum v místním hradě a (údajném) velikánově rodném domku zahrnuje kopie Michelangelových soch a díla dalších sochařů od renesance až po moderní dobu.

Úterý 21. května

Assisi: Umbrijské náhorní město spojené s životem sv. Františka (1182–1226), jehož bazilika, poničená zemětřesením v roce 1997, je cílem tisíců poutníků z celého světa. Sestává ze staršího dolního kostela (s díly mj. Cimabua a Lorenzettiho) a z horního kostela, jehož chloubou je osmadvacetidílný cyklus fresek s náměty z Františkova života a odpovídajícími scénami biblickými. Vytvořili je nejlepší florentští a sienští umělci přelomu 13. a 14. století včetně Cimabua a Giotta. Assisi nabízí návštěvníkovi i další sakrální památky, mezi nimi nádherné románské kostely sv. Kláry a sv. Rufina. Zachovaly se zde i antické stavby včetně zbytků Minervina chrámu. Mimo městské jádro leží obrovská bazilika S. Maria degli Angeli, vystavěná nad první františkánskou svatyní zvanou Porziuncola, místem smrti sv. Františka.

Perugia: Metropole Umbrie, město etruského původu, později římská Perusia a ve středověku důležitá guelfská pevnost, kontrolující širokou oblast mezi Toskánskem a Markami. Z místních památek vyniká katedrála sv. Vavřince, před níž se nalézá Fontana Maggiore (1275-78), jedna z nejslavnějších středověkých kašen Itálie a dodnes centrum společenského života ve městě. Na vrcholu hory se dochovaly zbytky pevnosti Rocca Paolina, symbolicky pobořené po sjednocení Itálie v upomínku na tyranii papežského státu. V monumentálním Palazzo dei Priori lze dodnes shlédnout okázalé středověké interiéry, někdejší sídla cechů směnárníků, obchodníků a notářů. Především zde ale sídlí Galleria nazionale dellʼUmbria se sbírkou děl umbrijské malířské školy včetně dvou jejích největších mistrů, Perugina a Pinturicchia. Peruginův nejslavnější žák, Raffael Santi z Urbina, zanechal své rané dílo, fresku Nejsvětější Trojice se světci, v blízké kapli San Severo.  

Středa 22. května

Abbazzia di Monte Oliveto Maggiore: Živý klášter kongregace olivetánů, řídících se řeholí sv. Benedikta. Život a zázraky otce západního mnišství vymalovali na slavných freskách v křížové chodbě renesanční malíři Luca Signorelli a Sodoma.

Monte S. Savino: Půvabné a sympaticky neturistické městečko v oblasti Valdichiana. Rodiště a působiště renesančního sochaře a architekta Andrey Sansovina, který je zde také pohřben. Slavného rodáka připomínají četné stavby a nádherné sochařsky zdobené oltáře v kostele Santa Chiara.

Cortona: Původem etruské město, z jehož nejvyššího místa, střeženého medicejskou pevností, se otevírají nádherné výhledy na východní Toskánsko a přilehlou krajinu Umbrie. Zdejší muzea vystavují vedle zajímavých etruských památek též obrazy místního rodáka Lucy Signorelliho a Fra Angelice, který v Cortoně žil a pracoval po deset let.

Čtvrtek 23. května

Orvieto: Město na vrcholu tufové hory bylo nejprve předním členem etruské Volsenské městské federace a později obávanou guelfskou pevností, kterou pro její nedobytnost s oblibou využívali římští papežové. Zdejší katedrálu, pyšnící se nádherným středověkým průčelím, zdobí slavné fresky s námětem Posledního soudu, které započal Fra Angelico, avšak z největší části vytvořil Luca Signorelli.

Carsulae: Zbytky římského města při někdejší hlavní silnici Via Flaminia.  Mezi nejzajímavější objekty náleží veřejné budovy, dvojice chrámů, nekropole, amfiteátr, divadlo a Trajánův vítězný oblouk.

 

Todi: Příjemné a úhledné umbrijské městečko s jedním z nejhezčích středověkých náměstí v Itálii. Zdejší katedrála skrývá kryptu z 8. století s proslulými chórovými lavicemi zdobenými intarzií. Mezi řadou kostelů vyniká Tempio di San Fortunato zdobený freskami Masolina da Panicale. Zde je pohřben bl. Jacopone da Todi, slavný středověký básník, mj. autor textu velikonočního hymnu Stabat Mater.

 

Pátek 24. května,  dopoledne, odjezd z kempu

Sobota  25. května, příjezd do Prahy v ranních hodinách.

Ubytování

Kemping, chatičky

Doprava

autobus

Poznámka

Seznam referátů bude vyvěšen na papírové nástěnce.

Saznam účastníků k 13.3.2019 - TOSKÁNSKO 13.3.2019